Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XV/125/16 Rady Powiatu Pszczyńskiego

z dnia 24 lutego 2016r.

w sprawie zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2016 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1445 ), art. 211, 212 i 216 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn.zm.)

Rada Powiatu
uchwala:

§ 1. Dokonać zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2016 rok polegających na zwiększeniu planu przychodów budżetu Powiatu Pszczyńskiego o kwotę 51.121 zł, w tym :

- zwiększenie z tytułu wolnych środków o kwotę 51.121 zł.

§ 2. Dokonać zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2016 rok polegających na zwiększeniu planu wydatków budżetu Powiatu Pszczyńskiego ogółem o kwotę 51.121 zł w tym:

- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 51.121 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. W uchwale nr XIII/104/15 Rady Powiatu Pszczyńskiego z dnia 16 grudnia 2015 r.:

1. § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie: "Różnica pomiędzy planowanymi dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetową w kwocie 1.305.457 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek""

2. § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie: "Łączna kwota planowanych przychodów wynosi 351.121 zł, w tym:

- z tytułu kredytów - 300.000 zł

- z tytułu wolnych środków - 51.121 zł."

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Pszczyńskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady


Barbara Bandoła


Załącznik do Uchwały Nr XV/125/16
Rady Powiatu Pszczyńskiego
z dnia 24 lutego 2016 r.

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO NA 2015 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dz.

Rozdz.

Nazwa

w tym:

Wydatki bieżące

w tym:

Wydatki jednostek budżetowych

w tym:

Dotacje

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Środki z tytułu art.5ust.1

pkt 2 i 3

Wypłaty poręczeń i gwarancji

Obsługa długu

Wynagrodzenia i pochodne

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

801

Oświata i wychowanie

+ 51.121,00

-

-

-

-

-

+ 51.121,00

-

-

80195

Pozostała działalność

+ 51.121,00

-

-

-

-

-

+ 51.121,00

-

-

RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE

+ 51.121,00

-

-

-

-

-

+ 51.121,00

-

-

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-03-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe