Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXI/102/16 Rady Gminy Świnna

z dnia 19 lutego 2016r.

w sprawie zmiany uchwały nr XVI/75/15 Rady Gminy Świnna z dnia 3 grudnia 2015 roku w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia pomocy społecznej należących do zadań własnych gminy

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 96 ust 2 i 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2015 roku, poz. 163 z późn. zm.), art. 7 ust. 1 pkt 6, art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 roku, poz. 1515 z p.zm.)

Rada Gminy Świnna uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale nr XVI/75/15 Rady Gminy Świnna z dnia 3 grudnia 2015 roku w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia pomocy społecznej należących do zadań własnych gminy uchyla się § 2 oraz § 3.

§ 2. Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian.

§ 3. Wykonane uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świnna.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Świnna


Kazimierz Dziki

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-03-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe