Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XV/148/2016 Rady Gminy Wyry

z dnia 25 lutego 2016r.

w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 6, art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 z późn. zm.) w związku z art. 17 ust. 1 pkt 11 oraz art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz. U. z 2015, poz. 163 z późn. zm.)

Rada Gminy Wyry uchwala:

§ 1. Określa się szczegółowe warunki przyznawania oraz odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, świadczonych w miejscu zamieszkania podopiecznych, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania, na terenie gminy Wyry.

§ 2. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze przyznaje się po ustaleniu, że zachodzą przesłanki do ich udzielenia określone w ustawie o pomocy społecznej.

§ 3. Przyjąć szczegółowe zasady odpłatności za korzystanie z usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób samotnych, osób w rodzinie zgodnie z tabelą:

TABELA ODPŁATNOŚCI ZA USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE

pkt

Dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie w stosunku do kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 lub 2 ustawy o pomocy społecznej, wyrażony w procentach*

Wysokość odpłatności za przyznane usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wyrażona w procentach kosztów usługi, którą ponosi:

a) osoba samotnie gospodarująca

b) osoba w rodzinie

1

do 100%

nieodpłatnie

nieodpłatnie

2

powyżej 100% do 150%

10%

15%

3

powyżej 150% do 200%

20%

25%

4

powyżej 250% do 300%

60%

70%

5

powyżej 300% do 400%

80%

90%

6

powyżej 400% do 500%

90%

95%

7

powyżej 500% do 600%

95%

100%

8

powyżej 600%

100%

100%

*kwoty określające kryterium dochodowe dla osoby samotnie gospodarującej lub dla osoby w rodzinie, są waloryzowane na zasadach i w trybie, określonym w art. 9 ustawy o pomocy społecznej.

§ 4. Ceny za jedną godzinę usług:

1) usługi opiekuńcze - stawka za 1 godzinę usług opiekuńczych, świadczonych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyrach, stanowi 1,3 % kwoty najniższej emerytury, ustalanej na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2015 poz.748 wraz z póżn.zm.)

2) specjalistyczne usługi opiekuńcze - koszt 1 godziny świadczonych specjalistycznych usług opiekuńczych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wyrach, będzie ustalany w oparciu o stawkę godzinową wynikającą z umów pomiędzy Ośrodkiem a podmiotami zewnętrznymi na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla danego rodzaju schorzenia, niepełnosprawności.

§ 5. Opłata za usługi opiekuńcze stanowi iloczyn ceny, o której mowa w §4, wskaźnika odpłatności określonej w procentach, o których mowa w §3 oraz liczby godzin świadczonych usług w ciągu miesiąca.

§ 6. Odpłatność za usługi pobierana będzie w terminie do 15 - go każdego miesiąca następującego po miesiącu, w którym wykonano usługę. Płatności za usługi dokonuje się na konto bankowe Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyrach.

§ 7. Osoby wnoszące opłatę za usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze można zwolnić, na ich wniosek lub na wniosek pracownika socjalnego częściowo lub całkowicie z tej opłaty, gdy poniosły straty w wyniku zdarzenia losowego, klęski żywiołowej lub ekologicznej.

§ 8. Traci moc uchwała Nr XXVIII/2016/2005 2005 Rady Gminy Wyry z dnia 27 kwietnia 2005 roku, zmieniona uchwałą Nr XVI/132/2012 Rady Gminy Wyry z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/2016/2005 Rady Gminy Wyry z dnia 27 kwietnia 2005 roku, w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.

§ 9. Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy Wyry.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy Wyry


Elżbieta Słomka

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-03-04
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe