Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XVIII/121/2016 Rady Miejskiej w Żywcu

z dnia 28 stycznia 2016r.

w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Miasta Żywca przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż Miasto Żywiec, a także trybu i zakresu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania udzielonej dotacji

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.), oraz art. 80 ust. 4 i 90 ust. 4 ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Rada Miejska w Żywcu uchwala, co następuje:

Tryb udzielania dotacji

§ 1. Ustala się tryb udzielania i rozliczania dotacji, podstawę obliczenia dotacji, zakres danych, jakie mają być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielonej dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Miasta Żywca przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż Miasto Żywiec.

§ 2. 1. Dotacja na publiczne i niepubliczne szkoły, przedszkola oraz inne formy wychowania przedszkolnego udzielana jest na wniosek organu prowadzącego szkołę, przedszkole lub inną formę wychowania przedszkolnego, złożony do Burmistrza Miasta Żywca.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, organ prowadzący publiczne i niepubliczne szkoły, przedszkola lub inne formy wychowania przedszkolnego składa w terminie do 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.

3. Wniosek o udzielenie dotacji zawiera:

1) nazwę i adres organu prowadzącego;

2) nazwę i adres szkoły/przedszkola/ innej formy wychowania przedszkolnego;

3) dane kontaktowe: adres do korespondencji, numer telefonu, adres poczty elektronicznej;

4) typ i rodzaj szkoły/przedszkola/innej formy wychowania przedszkolnego;

5) nazwę i numer rachunku bankowego szkoły/przedszkola/innej formy wychowania przedszkolnego, na który będzie przekazywana dotacja;

6) planowaną liczbę uczniów z podziałem na lata szkolne;

7) dane o osobie podpisującej wniosek.

4. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik Nr 1 do uchwały.

Podstawa obliczania dotacji

§ 3. 1. Dotacja na uczniów publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego udzielana jest na każdego ucznia, wykazywanego w informacji miesięcznej, składanej przez podmioty dotowane w terminie do 10 dnia każdego miesiąca, według stanu na pierwszy dzień roboczy miesiąca.

2. W przypadku przerwy wakacyjnej w przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego dotacja udzielana jest na liczbę uczniów wykazaną w informacji, o której mowa w ust. 1, według stanu na pierwszy dzień roboczy czerwca.

3. Wzór informacji o liczbie uczniów w szkołach, przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego, stanowi załącznik Nr 2 do uchwały.

§ 4. 1. Publiczne przedszkole otrzymuje dotację na każdego ucznia w wysokości równej wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego ucznia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Miasto Żywiec, pomniejszonym o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu Miasta Żywca, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w kwocie nie niższej niż kwota przewidziana na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Miasto Żywiec.

2. Publiczna szkoła podstawowa oraz gimnazjum otrzymują na każdego ucznia dotację w wysokości równej wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego ucznia szkoły danego typu i rodzaju prowadzonej przez Miasto Żywiec, nie niższej niż kwota przewidziana na ucznia szkoły danego typu i rodzaju w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Miasto Żywiec. W przypadku nieprowadzenia przez jednostkę samorządu terytorialnego szkoły tego samego typu i rodzaju podstawą ustalenia wysokości dotacji jest kwota przewidziana na jednego ucznia szkoły publicznej danego typu i rodzaju w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Miasto Żywiec.

3. Na każde dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w publicznym przedszkolu, publicznej innej formie wychowania przedszkolnego oraz publicznej szkole podstawowej, przysługuje dotacja w kwocie przewidzianej na dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Miasto Żywiec.

§ 5. 1. Niepubliczne przedszkole otrzymuje dotację na każdego ucznia w wysokości równej 75% wydatków bieżących przewidzianych na jednego ucznia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Miasto Żywiec, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu Miasta Żywca, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w kwocie nie niższej niż kwota przewidziana na ucznia niepełnosprawnego przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Miasto Żywiec.

2. Organ prowadzący niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego otrzymuje dotację na każdego ucznia w wysokości 40% wydatków bieżących przewidzianych na jednego ucznia w przedszkolach publicznych danego rodzaju prowadzonych przez Miasto Żywiec w przeliczeniu na jednego ucznia, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu Miasta Żywca, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w kwocie nie niższej niż kwota przewidziana na niepełnosprawnego ucznia innej formy wychowania przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Miasto Żywiec.

5. Niepubliczna szkoła podstawowa oraz gimnazjum z uprawnieniami szkoły publicznej, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, otrzymują na każdego ucznia dotację w wysokości równej kwocie przewidzianej przez Miasto Żywiec na ucznia szkoły danego typu i rodzaju w ramach części oświatowej subwencji ogólnej.

6. Na każde dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w niepublicznym przedszkolu, niepublicznej innej formie wychowania przedszkolnego oraz niepublicznej szkole podstawowej, przysługuje dotacja w kwocie przewidzianej na dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w części ośwaitowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Miasto Żywiec.

7. W przypadku nieprowadzenia przez Miasto Żywiec niepublicznych szkół danego typu i rodzaju podstawą do ustalenia wysokości dotacji dla niepublicznej szkoły są wydatki bieżące ponoszone przez najbliższą jednostkę samorządu terytorialnego prowadzącą szkołę danego typu i rodzaju.

Tryb rozliczania dotacji i zakres danych zawartych w rozliczeniu

§ 6. 1. Organ prowadzący składa rozliczenie wykorzystania dotacji w terminie do 10 dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu otrzymania dotacji.

2. Rozliczenie, o którym mowa w ust. 1, zawiera informację o kwocie dotacji wykorzystanej w danym miesiącu, z wyodrębnieniem kwot na poszczególne rodzaje wydatków, oraz wykaz dokumentów, na podstawie których rozliczenie zostało sporządzone. Wzór rozliczenia stanowi załącznik Nr 3 do uchwały.

3. Organ prowadzący ma prawo do składania korekty rozliczeń miesięcznych w terminie do 20 stycznia roku następującego po roku otrzymania dotacji.

4. Organ prowadzący składa roczne rozliczenie wykorzystania dotacji w terminie do 20 stycznia roku następującego po roku otrzymania dotacji. Wzór rozliczenia stanowi załącznik nr 4 do uchwały.

3. W przypadku prowadzenia kilku dotowanych z budżetu Miasta Żywca szkół, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego przez ten sam organ prowadzący rozliczenie dotacji należy złożyć osobno dla każdej szkoły, przedszkola oraz innej formy wychowania przedszkolnego.

5. W przypadku niewykorzystania dotacji w całości lub jej części, pobrania dotacji w nadmiernej wysokości, nienależnie lub wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem zwrot dotacji niewykorzystanej, pobranej w nadmiernej wysokości, nienależnie lub wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem następuje w trybie określonym w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.).

Tryb i zakres kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania udzielonej dotacji

§ 7. 1. Burmistrz Miasta Żywca kontroluje prawidłowość pobrania i wykorzystania dotacji, udzielonej na zadania określone w art. 80 ust. 3d i art. 90 ust. 3 d ustawy o systemie oświaty.

2. Upoważnieni pracownicy Urzędu Miejskiego w Żywcu mają prawo do dokonywania kontroli zgodności ze stanem faktycznym liczby uczniów wykazanych w informacji, o której mowa w § 3 ust. 3 oraz dokonywania kontroli sposobu wykorzystania dotacji udzielonej z budżetu Miasta Żywca, w tym zgodności ze stanem faktycznym danych zawartych w rozliczeniu, o którym mowa w § 6 ust.2.

3. Podstawą do wglądu przez kontrolującego do dokumentacji przebiegu nauczania, dokumentacji organizacyjnej i dokumentacji finansowej szkoły, przedszkola oraz innej formy wychowania przedszkolnego jest legitymacja służbowa oraz upoważnienie do przeprowadzenia kontroli.

4. Czynności kontrolne przeprowadza się w siedzibie szkoły, przedszkola oraz innej formy wychowania przedszkolnego w dniach i godzinach ich pracy.

5. O zamiarze i terminie przeprowadzenia kontroli na terenie szkoły, przedszkola oraz innej formy wychowania przedszkolnego kontrolujący powiadamia kontrolowanego na piśmie.

6. Szkoła, przedszkole oraz inna forma wychowania przedszkolnego zapewnia kontrolującym warunki niezbędne do sprawnego przeprowadzenia kontroli a w szczególności:

1) udostępnia pomieszczenie do przeprowadzenia kontroli;

2) udziela informacji i wyjaśnień w terminie wskazanym przez kontrolujących;

3) umożliwia sporządzanie niezbędnej do przeprowadzenia kontroli kopii dokumentów lub wyciągów z dokumentów i poświadcza je za zgodność z oryginałem.

7. Kontrolujący ma prawo do:

1) wglądu do dokumentacji organizacyjnej, finansowej, przebiegu nauczania;

2) wstępu do obiektów i pomieszczeń szkoły, przedszkola oraz innej formy wychowania przedszkolnego;

3) gromadzenia ustnych i pisemnych wyjaśnień;

4) sporządzania niezbędnych dla przeprowadzenia kontroli kopii dokumentów lub wyciągów z dokumentów poświadczonych za zgodność z oryginałem;

5) podpisywania pism w sprawie dotyczącej badanej dokumentacji.

8. Z przeprowadzonej kontroli kontrolujący sporządzają protokół w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, który podpisują kontrolujący i dyrektor szkoły, przedszkola oraz innej formy wychowania przedszkolnego.

9. W terminie 7 dni roboczych od dnia podpisania protokołu kontroli dyrektor szkoły, przedszkola oraz innej formy wychowania przedszkolnego może złożyć dodatkowe wyjaśnienia co do ustaleń zawartych w protokole, do których organ dotujący ustosunkowuje się w wystąpieniu pokontrolnym.

10. Dyrektor szkoły, przedszkola oraz innej formy wychowania przedszkolnego może odmówić podpisania protokołu, składając w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania protokołu pisemne wyjaśnienie o przyczynach tej odmowy.

11. Odmowę podpisania protokołu kontroli kontrolujący odnotowują w protokole kontroli.

12. Odmowa podpisania protokołu nie wstrzymuje dalszego postępowania organu dotującego, w tym dochodzenia zwrotu dotacji w trybie określonym w odrębnych przepisach.

13. Na podstawie ustaleń opisanych w protokole kontroli do dyrektora szkoły, przedszkola oraz innej formy wychowania przedszkolnego kierowane jest wystąpienie pokontrolne, w którym zawarte są stwierdzone nieprawidłowości i wnioski.

§ 8. 1. Uchyla się uchwałę Nr XVI/106/2015 Rady Miejskiej w Żywcu z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LX/447/2014 Rady Miejskiej w Żywcu z dnia 5 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Miasta Żywca publicznym szkołom, przedszkolom oraz innym formom wychowania przedszkolnego prowadzonym przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż Miasto Żywiec;

2. Uchyla się uchwałę Nr XVI/107/2015 Rady Miejskiej w Żywcu z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LX/448/2014 Rady Miejskiej w Żywcu z dnia 5 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Miasta Żywca niepublicznym szkołom, przedszkolom oraz innym formom wychowania przedszkolnego prowadzonym na terenie Miasta Żywca.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Żywca.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Żywcu


Krzysztof Greń


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/121/2016
Rady Miejskiej w Żywcu
z dnia 28 stycznia 2016 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/121/2016
Rady Miejskiej w Żywcu
z dnia 28 stycznia 2016 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVIII/121/2016
Rady Miejskiej w Żywcu
z dnia 28 stycznia 2016 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVIII/121/2016
Rady Miejskiej w Żywcu
z dnia 28 stycznia 2016 r.
Zalacznik4.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-03-04
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe