Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Aneks nr 05/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Ogrodzieniec; Prezydenta Miasta Zawiercie

z dnia 1 marca 2016r.

do Porozumienia Komunalnego nr 01/2011 Prezydenta Miasta Zawiercie z dnia 4 maja 2011 r. w przedmiocie powierzenia Gminie Zawiercie prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Ogrodzieniec

Tekst pierwotny

do Porozumienia Komunalnego nr 01/2011 Prezydenta Miasta Zawiercie z dnia 04 maja 2011 r. zawarty pomiędzy:

Gminą Zawiercie, reprezentowaną przez Witolda Grima - Prezydenta Miasta Zawiercie
a
Gminą Ogrodzieniec reprezentowaną przez Andrzeja Mikulskiego Burmistrza Miasta i Gminy Ogrodzieniec przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Ogrodzieniec - Pani Anny Kuźniak
o następującej treści:

§ 1. 1. Paragraf 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

Dotacja, o której mowa w § 3 ust. 3 wynosi 2,75 w 2016 r.".

2. Ustala się nowe brzmienie załącznika nr 2 do Porozumienia. Załącznik nr 2 o treści ustalonej niniejszym aneksem stanowi załącznik do aneksu.

§ 2. Pozostałe zapisy porozumienia nie ulegają zmianie.

§ 3. Aneks obowiązuje od dnia 01.01.21016 r. do 31.12.2016 r.

§ 4. Niniejszy aneks sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Burmistrz Miasta i Gminy Ogrodzieniec


Andrzej Mikulski

Prezydent Miasta Zawiercie


Witold Grim


Skarbnik Gminy Ogrodzieniec


Anna Kuźniak


Załącznik do Aneksu Nr 05/2016
z dnia 1 marca 2016 r.

Plan wozokilometrów na 2016 r. w Gminie Ogrodzieniec

infoRgrafika

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-03-04
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe