Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr OR.58.2016 Prezydenta Miasta Chorzów

z dnia 1 marca 2016r.

w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w 2016 roku

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 92 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z 2015r. poz. 1445 z późniejszymi zmianami) oraz art.196 ust.3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jednolity Dz.U. z 2015r. poz. 332 z późniejszymi zmianami) zarządzam:

§ 1.

Ustalić średnie miesięczne wydatki przeznaczone na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w 2016 roku w nastepujących wysokościach:

1) Ośrodek Wsparcia Rodziny, z siedzibą w Chorzowie, ul. Siemianowicka 58 - 3.515zł (słownie: trzy tysiące pięćset piętnaście złotych 00/100),

2) Placówka opiekuńczo-wychowawcza nr 1, z siedzibą w Chorzowie, ul. Sobieskiego 20/3 - 4.117zł (słownie: cztery tysiące sto siedemnaście złotych 00/100),

3) Placówka opiekuńczo-wychowawcza nr 2, z siedzibą w Chorzowie, ul. Siemianowicka 60 - 4.117zł (słownie: cztery tysiące sto siedemnaście złotych 00/100),

4) Placówka opiekuńczo-wychowawcza nr 3, z siedzibą w Chorzowie, ul. Plac Piastowski 8/2 - 4.117zł (słownie: cztery tysiące sto siedemnaście złotych 00/100),

5) Placówka opiekuńczo-wychowawcza nr 4, z siedzibą w Chorzowie, ul. Wolności 49/5 - 4.117zł (słownie: cztery tysiące sto siedemnaście złotych 00/100),

6) Rodzinny Dom Dziecka Nr 1, z siedzibą w Chorzowie, ul. Szabatowskiego 5/3 - 3.106zł (słownie: trzy tysiące sto sześć złotych 00/100),

7) Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza DOM "RADOŚĆ", z siedzibą w Katowicach,
ul. Brynicy 14/1 - 3.463zł (słownie: trzy tysiące czterysta sześćdziesiąt trzy złote 00/100),

8) Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza DOM "SŁONECZNA RODZINKA", z siedzibą
w Katowicach ul. Brynicy 14/2 - 3.692zł (słownie: trzy tysiące sześćset dziwięćdziesiąt dwa złote 00/100).

§ 2.

Wykonanie niniejszego zarządzenia powierzyć Dyrektorowi Wydziału Polityki Społecznej.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie od następnego miesiąca przypadającego po miesiącu, w którym zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Prezydent Miasta


Andrzej Kotala

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-03-04
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe