Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XV/192/16 Rady Gminy Bobrowniki

z dnia 29 lutego 2016r.

w sprawie przyznawania nagród za wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 10, art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515. z późn. zm.) oraz art. 31 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz. U. z 2016r poz. 176)

Rada Gminy Bobrowniki
uchwala:

§ 1. Ustanowić nagrodę pieniężną i wyróżnienie Wójta Gminy Bobrowniki za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.

§ 2. Wysokość nagród, rodzaje wyróżnień oraz zasady i tryb ich przyznawania oraz pozbawiania określa Regulamin będący załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bobrowniki.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Zbigniew Binko


Załącznik do Uchwały Nr XV/192/16
Rady Gminy Bobrowniki
z dnia 29 lutego 2016 r.
Zalacznik1.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-03-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe