Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XV/195/16 Rady Gminy Bobrowniki

z dnia 29 lutego 2016r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bobrowniki - fragment sołectwa Wymysłów

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz.1515 z późn. zm.) oraz art. 3 ust. 1, art. 20 ust. 1, art. 29 ust. 1 ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199
z późn. zm.), w związku z uchwałą Nr XLII/530/14 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 7 lipca 2014r. w sprawie przystąpienia do zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego uchwałą nr XXX/216/05 Rady Gminy w Bobrownikach z dnia 30 września 2005r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bobrowniki - sołectwo Wymysłów

po stwierdzeniu, że "miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Bobrowniki - fragment sołectwa Wymysłów", nie narusza ustaleń "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bobrowniki" przyjętego Uchwałą Nr XII/116/11 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 27 października 2011 r.,

Rada Gminy Bobrowniki uchwala co następuje:

Rozdział 1.
Przepisy ogólne

§ 1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Bobrowniki - fragment sołectwa Wymysłów zwany dalej "planem", obejmuje obszar o powierzchni ok. 0,81 ha, w granicach określonych na rysunku planu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Na miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Bobrowniki - fragment sołectwa Wymysłów składają się ustalenia zawarte w treści niniejszej uchwały wraz z załącznikami, stanowiącymi jej integralną część:

1) Załącznik nr 1 - Rysunek planu w skali 1:1000 stanowiący część graficzną planu;

2) Załącznik nr 2 - Rozstrzygnięcie Rady Gminy w Bobrownikach o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych przez Wójta Gminy Bobrowniki uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bobrowniki - fragment sołectwa Wymysłów;

3) Załącznik nr 3 - Rozstrzygnięcie Rady Gminy w Bobrownikach o sposobie realizacji, zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych.

§ 3. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:

1) infrastrukturze technicznej - należy przez to rozumieć sieci przesyłowe (podziemne, naziemne lub nadziemne), urządzenia i związane z nimi obiekty służące w szczególności do obsługi obszaru objętego planem w zakresie zaopatrzenia w wodę, ciepło, energię elektryczną (z wyłączeniem linii przesyłowych wysokich i średnich napięć) i paliwa gazowe, odprowadzania ścieków (z wyłączeniem oczyszczalni ścieków), usuwania odpadów (z wyłączeniem składowisk odpadów), telekomunikacji, radiokomunikacji i radiolokacji, a także inne przewody i urządzenia służące zaspokajaniu potrzeb bytowych użytkowników nieruchomości;

2) nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy przez to rozumieć linię, poza którą nie można sytuować ścian zewnętrznych budynku. Linia ta nie dotyczy linii przesyłowych i sieci uzbrojenia terenu, schodów i pochylni dla niepełnosprawnych;

3) obszarze - należy przez to rozumieć cały obszar objęty niniejszym planem;

4) powierzchnia całkowita zabudowy: należy przez to rozumieć sumę powierzchni całkowitej wszystkich kondygnacji nadziemnych (z wykluczeniem tarasów, balkonów) po obrysie zewnętrznym;

5) przeznaczeniu terenu - należy przez to rozumieć jedno lub zbiór przeznaczeń określonych dla danego terenu w ustaleniach szczegółowych:

a) przeznaczeniu podstawowym - należy przez to rozumieć ustalony planem, przeważający sposób zagospodarowania i zabudowy powierzchni działki budowlanej w granicach terenu wyznaczonego liniami rozgraniczającymi,

b) przeznaczeniu dopuszczalnym - określa sposoby użytkowania terenu, które mogą być realizowane pod określonymi warunkami, zawartymi w ustaleniach szczegółowych planu, również na wydzielonych działkach,

6) reklamie wielkoformatowej - należy przez to rozumieć nośniki reklamowe, w tym wolnostojące
o powierzchni reklamowej przekraczającej wymiary 6m2 lub wysokości większej niż 5,0 m;

7) wskaźniku powierzchni zabudowy - należy przez to rozumieć wyrażony w procentach udział powierzchni zabudowy do powierzchni działki budowlanej;

8) wysokości obiektów budowlanych - należy przez to rozumieć wysokość obiektów, o których mowa w art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.), mierzoną od średniego poziomu terenu na styku z obiektem budowlanym do najwyżej położonej części stanowiącej element tego obiektu;

9) zieleni urządzonej - należy przez to rozumieć urządzone i utrzymywane zespoły drzew, krzewów, rabat, trawników, kwietników.

§ 4. 1. W załączniku graficznym nr 1 do niniejszej uchwały określa się oznaczenia graficzne elementów będących ustaleniami planu :

1) granica obszaru objętego planem;

2) linie rozgraniczające teren o określonym przeznaczeniu;

3) nieprzekraczalna linia zabudowy;

4) symbol literowy identyfikujący przeznaczenie terenu:

a) US - teren sportu i rekreacji.

2. Pozostałe oznaczenia na rysunku planu mają charakter informacyjny.

§ 5. W obszarze objętym planem nie ustala się - gdyż nie występują przesłanki do ustalenia:

1) zasad ochrony zabytków oraz dóbr kultury współczesnej;

2) wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych;

3) szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu, w tym zakazu zabudowy;

4) szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości;

5) sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenu.

§ 6. W obszarze objętym planem nie występują:

1) tereny zagrożone osuwaniem się mas ziemnych;

2) tereny szczególnego zagrożenia powodzią;

3) główne zbiorniki wód podziemnych;

4) złoża surowców naturalnych;

5) tereny i obszary górnicze.

Rozdział 2.
Przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu

§ 7. 1. Wyznacza się teren oznaczony symbolem US i ustala się przeznaczenie podstawowe jako teren sportu i rekreacji.

2. Jako przeznaczenie dopuszczalne dla terenu wymienionego w ust.1 ustala się:

1) obiekty zaplecza technicznego, socjalnego i gospodarczego;

2) obiekty małej architektury;

3) miejsca postojowe;

4) zieleń urządzona;

5) dojścia i dojazdy;

6) infrastruktura techniczna.

3. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego.

1) dopuszcza się wyznaczenie tras urządzeń liniowych oraz terenów urządzeń związanych
z rozbudową systemów infrastruktury technicznej w sposób nie naruszający realizacji przeznaczenia podstawowego terenu.

2) zakazuje się:

a) lokalizacji miejsc postojowych dla samochodów ciężarowych i autobusów,

b) stosowania jako materiałów elewacyjnych wszelkiego rodzaju listew plastikowych i blach trapezowych,

c) lokalizacji reklam wielkoformatowych oraz budowli służących reklamie,

d) realizacji zabudowy kubaturowej innej niż wymieniona w ust.2 pkt.1.

3) nakazuje się lokalizację miejsc postojowych dla obsługi terenu US w granicach działki budowlanej.

4. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego.

1) w zakresie ochrony przed hałasem ustala się dopuszczalny poziom hałasu jak dla terenów rekreacyjno-wypoczynkowych.

2) w zakresie ochrony środowiska ustala się:

a) nakazuje się:

- stosowania proekologicznych systemów cieplnych o wysokiej sprawności energetycznej,

- przechowywania odpadów w sposób zabezpieczający je przed infiltracją wód opadowych,

- zabezpieczenia gruntu przed infiltracją do środowiska gruntowo - wodnego w przypadku czasowego przechowywania odpadów.

b) zakazuje się odprowadzania nieoczyszczonych ścieków do gruntu oraz stosowania rozwiązań technicznych w zakresie gospodarki wodno - ściekowej, które mogłyby powodować dostawanie się nieoczyszczonych ścieków do gruntu.

5. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu.

1) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy, w stosunku do powierzchni działki budowlanej: 60%,

2) wskaźnik intensywności zabudowy:

a) min. 0,01

b) max. 0,6.

3) udział procentowy powierzchni terenu biologicznie czynnego, w stosunku do powierzchni działki budowlanej - min. 40%;

4) wysokość obiektów zaplecza technicznego, socjalnego i gospodarczego - 1 kondygnacja, ale nie więcej niż 6 m;

5) wysokość obiektów małej architektury - nie więcej niż 3m;

6) dachy dwu i wielospadowe, symetryczne o nachyleniu do 45° lub dachy płaskie;

7) nieprzekraczalna linia zabudowy na terenie US od linii rozgraniczającej i granicy opracowania cofnięta do wnętrza terenu o 4,0 m.

6. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji.

1) Obsługa terenu objętego planem realizowana jest z przyległej drogi publicznej klasy lokalna - ulica Leśna.

2) Ustala się dla obszaru objętego planem następujące minimalne wskaźniki miejsc postojowych:

a) min. 1 miejsce parkingowe na 10 użytkowników oraz min. 1 miejsce parkingowe na 4 zatrudnionych, lecz nie mniej niż 2 miejsca parkingowe w tym min. 1 miejsce do parkowania dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową na 20 miejsc postojowych, lecz nie mniej niż jedno.

7. Ustala się następujące zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej :

1) zaopatrzenie w wodę z istniejącej i rozbudowywanej rozdzielczej sieci wodociągowej z zachowaniem wymagań w zakresie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę;

2) odprowadzenie ścieków komunalnych docelowo do kanalizacji w systemie kanalizacji sanitarnej;

3) odprowadzenie wód opadowych i roztopowych docelowo do systemu kanalizacji deszczowej;

4) zaopatrzenie w energię cieplną z zastosowaniem systemów grzewczych opartych o spalanie paliw w urządzeniach wysokiej sprawności energetycznej lub systemów grzewczych zasilanych energią elektryczną lub gazem i systemów z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii o mocy nie przekraczającej 100kW wyłącznie z wykorzystaniem energii geotermalnej, hydrotermalnej i aerotermalnej,

5) zaopatrzenie w energię elektryczną z istniejącego i rozbudowywanego systemu elektroenergetycznego sieci średnich i niskich napięć.

6) gospodarka odpadami komunalnymi zgodnie z przepisami ustawy o odpadach oraz z obowiązującymi programami.

8. Dla terenu US ustala się stawkę procentową w wysokości 5% dla potrzeb opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Rozdział 3.
Przepisy końcowe

§ 8. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Bobrowniki.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bobrowniki.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Zbigniew Binko


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/195/16
Rady Gminy Bobrowniki
z dnia 29 lutego 2016 r.

infoRgrafika

Przewodniczący Rady Gminy


Zbigniew Binko


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/195/16
Rady Gminy Bobrowniki
z dnia 29 lutego 2016 r.

Rozstrzygnięcie Rady Gminy Bobrowniki o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych uwag złożonych do projektu miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Bobrowniki - fragment sołectwa Wymysłów

W ustawowym terminie dotyczącym wyłożenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego tj. od dnia 8 października 2015 r. do dnia 5 listopada 2015 r. oraz w okresie oczekiwania na uwagi tj. do dnia 19 listopada 2015 r. nie wniesiono żadnych uwag do przedmiotowego projektu oraz prognozy oddziaływania na środowisko. Wobec braku uwag do powyższego projektu planu nie dokonuje się rozstrzygnięć o sposobie ich rozpatrzenia.

Przewodniczący Rady Gminy


Zbigniew Binko


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV/195/16
Rady Gminy Bobrowniki
z dnia 29 lutego 2016 r.

Rozstrzygnięcie Rady GminyBobrowniki o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz.1515) Rada Gminy Bobrowniki ustala iż, w związku z brakiem zapisanych w planie inwestycji
z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, brak przedmiotu rozstrzygnięcia.

Przewodniczący Rady Gminy


Zbigniew Binko

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-03-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe