Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XX/128/16 Rady Gminy Gierałtowice

z dnia 1 marca 2016r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XL/309/14 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkole i zespołach szkolno-przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Gierałtowice

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 z późniejszymi zmianami) oraz art. 42 ust. 7 pkt 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 191 z późniejszymi zmianami)

Rada Gminy Gierałtowice
uchwala:

§ 1.

W uchwale Nr XL/309/14 w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkole i zespołach szkolno-przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Gierałtowice § 1 otrzymuje brzmienie:

Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, dla nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze, nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela ustala się następująco:

L.p.

Stanowisko

Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin

1

Pedagog

24

2

Psycholog

24

3

Logopeda

24

4

Surdopedagog

24

5

Tyflopedagog

24

6

Oligofrenopedagog

24

7

Nauczyciel zajęć rewalidacyjnych

24

8

Doradca zawodowy

24

9

Nauczyciele specjaliści prowadzący zajęcia w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej

24

10

Rehabilitant ruchu

24

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2016 r.

Przewodniczący Rady Gminy


mgr inż. Józef Buchczyk

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-03-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe