Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 135/XVII/2015 Rady Gminy Koszęcin

z dnia 22 grudnia 2015r.

w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy na 2016 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i pkt.9 lit. "d" art.51, ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) art. 15 ust. 3 pkt 1 art.211, art.212, art.214, art.215, art.216 art. 217, art. 219, art. 221, art.222, art. 235, art. 236, art. 237, art.258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych ( t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn.zm. )

Rada Gminy K o s z ę c i n uchwala, co następuje ;

§ 1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie32 202 389,00 zł,

z tego :

a) bieżące w kwocie31 777 389,00 zł,

b) majątkowe w kwocie425 000,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 i nr 1a do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie31 855 952,00 zł

z tego :

a) bieżące w kwocie28 199 952,00 zł,

b) majątkowe w kwocie3 656 000,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2 i nr 2a do niniejszej uchwały.

3. Nadwyżkę budżetową w kwocie 346 437,00 przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

4. Ustala się wykaz inwestycji realizowanych w roku budżetowym 2016 oraz wysokość środków zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały

§ 2. 1. Ustala się przychody budżetu w kwocie 1 475 395,00, z następujących tytułów;

a) planowanych do zaciągnięcia

pożyczek w kwocie148 500,00 zł.

b) ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych

ze środków publicznych w kwocie100 000,00 zł

c) wolne środki o których mowa

w art. 217 ust.2 pkt 6 w kwocie1 226 895,00 zł

2. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 1 821 832,00 zł, z następujących tytułów;

a) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie77 032,00 zł,

b) udzielone pożyczki w kwocie100 000,00 zł,

c) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie1 644 800,00zł,

3. Ustala się limity zobowiązań do zaciągnięcia na sfinansowanie przejściowego deficytu

w kwocie 1 000 000,00 zł., w tym z tytułu:

- zaciąganych kredytów 500 000,00 zł,

- zaciąganych pożyczek 500 000,00 zł,

4. Ustala się limity zobowiązań z tytułu planowanych do zaciągnięcia pożyczek na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 148 500,00 .

§ 3. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 127 200,00 zł.

2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości 72 800,00 zł, z tego ;

- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 72 800,00 zł,

§ 4. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały w kwocie 2 724 560,00 zł.

§ 5. 1. Ustala się plan przychodów i kosztów oraz dotację przedmiotową i celową dla samorządowego zakładu budżetowego w zakresie określonym w załączniku nr 5, nr 5a, 5b do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

w kwocie 230 000,00 zł,

z przeznaczeniem na :

1. wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 207 040,00 zł,

2. wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania

Narkomanii w kwocie 10 000,00 zł.

3. wydatki na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

w kwocie 12 960,00zł.

zgodnie z załącznikiem nr 6

§ 7. Ustala się dochody i wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. Ustala się przychody i rozchody budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały

§ 9. Upoważnia się Wójta do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na :

a) finansowanie przejściowego deficytu budżetu Gminy- zgodnie z § 3 ust. 3

2. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych

bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

3. Dokonywania zmian w planie :

- wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

4. Udzielania pożyczek z budżetu Gminy do wysokości 100 000,00 zł.

§ 10. Uchwala się maksymalną kwotę udzielonych pożyczek w roku budżetowym przez Wójta Gminy do kwoty 100 000,00

§ 11. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy


Michał Anioł


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 135/XVII/2015
Rady Gminy Koszęcin
z dnia 22 grudnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr 135/XVII/2015
Rady Gminy Koszęcin
z dnia 22 grudnia 2015 r.
Zalacznik1a.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 135/XVII/2015
Rady Gminy Koszęcin
z dnia 22 grudnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr 135/XVII/2015
Rady Gminy Koszęcin
z dnia 22 grudnia 2015 r.
Zalacznik2a.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 135/XVII/2015
Rady Gminy Koszęcin
z dnia 22 grudnia 2015 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 135/XVII/2015
Rady Gminy Koszęcin
z dnia 22 grudnia 2015 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 135/XVII/2015
Rady Gminy Koszęcin
z dnia 22 grudnia 2015 r.
Zalacznik5.pdf


Załącznik Nr 5a do Uchwały Nr 135/XVII/2015
Rady Gminy Koszęcin
z dnia 22 grudnia 2015 r.
Zalacznik5a.pdf


Załącznik Nr 5b do Uchwały Nr 135/XVII/2015
Rady Gminy Koszęcin
z dnia 22 grudnia 2015 r.
Zalacznik5b.pdf


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 135/XVII/2015
Rady Gminy Koszęcin
z dnia 22 grudnia 2015 r.
Zalacznik6.pdf


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 135/XVII/2015
Rady Gminy Koszęcin
z dnia 22 grudnia 2015 r.
Zalacznik7.pdf


Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr 135/XVII/2015
Rady Gminy Koszęcin
z dnia 22 grudnia 2015 r.
Zalacznik8.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-03-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe