Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 160/XVIII/2016 Rady Gminy Koszęcin

z dnia 26 stycznia 2016r.

w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych szkół podstawowych i gimnazjów, dla których ustalono obwód, prowadzonych przez Gminę Koszęcin, dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów oraz przyznania każdemu kryterium określonej liczby punktów

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zmianami) oraz art. 20e ust. 3 i 4 w związku z art. 20zf pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zmianami) Rada Gminy Koszęcin uchwala, co następuje;

§ 1. Określa się kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym przy przyjmowaniu kandydatów spoza obwodu do publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Koszęcin.

§ 2. Kryteria, o których mowa w § 1 wraz z odpowiadającą im liczbą punktów oraz dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia kryterium zawarto w załączniku nr 1do niniejszej uchwały.

§ 3. Określa się kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym przy przyjmowaniu kandydatów spoza obwodu do publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Koszęcin.

§ 4. Kryteria, o których mowa w § 3 wraz z odpowiadającą im liczbą punktów oraz dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia kryterium zawarto w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5. Kryteria , o których mowa w § 1 - § 4 niniejszej uchwały będą stosowane w postępowaniach rekrutacyjnych do szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Koszęcin, począwszy od rekrutacji na rok szkolny 2016/2017.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się osobie wyznaczonej do pełnienia funkcji Wójta Gminy Koszęcin.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Michał Anioł


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 160/XVIII/2016
Rady Gminy Koszęcin
z dnia 26 stycznia 2016 r.

Kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym przy przyjmowaniu kandydatów spoza obwodu do publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Koszęcin:

Lp.

Nazwa kryterium

Liczba punktów

Dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryterium

1.

Kandydat, którego rodzeństwo uczęszcza do wybranej szkoły

6

Oświadczenia rodzica/opiekuna prawnego o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do tej samej szkoły

2.

Kandydat realizował obowiązek przedszkolny w tej samej miejscowości, w której znajduje się wybrana szkoła

4

Zaświadczenie dyrektora placówki, do której uczęszczał kandydat

3.

Przynajmniej jeden z rodziców/opiekunów prawnych jest zatrudniony na terenie Gminy Koszęcin

2

Zaświadczenie z zakładu pracy rodzica/opiekuna prawnego

4.

W obwodzie danej szkoły zamieszkują krewni kandydata wspierający rodziców/opiekunów prawnych w zapewnieniu mu należytej opieki

2

Oświadczenia rodzica/opiekuna prawnego

5.

Kandydat jest objęty pieczą zastępczą

2

Dokument potwierdzający objęcie dziecka pieczą zastępczą.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 160/XVIII/2016
Rady Gminy Koszęcin
z dnia 26 stycznia 2016 r.

Kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym przy przyjmowaniu kandydatów spoza obwodu do publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Koszęcin:

Lp.

Nazwa kryterium

Liczba punktów

Dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryterium

1.

Oceny kandydata na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z następujących przedmiotów: język polski, matematyka, historia, przyroda, język obcy , max. 5 x 6 pkt.

max.30

Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej

2.

Zachowanie kandydata na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej (wzorowe - 5 pkt. , bardzo dobre - 4 pkt., dobre - 3 pkt. )

max.5

Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej

3.

Osiągnięcia kandydata wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej ( ukończenie szkoły z wyróżnieniem - 5 pkt., wolontariat - 2 pkt., uzyskanie tytułu finalisty w wojewódzkim konkursie przedmiotowym organizowanym przez kuratora oświaty - 10 pkt.)

max.17

Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej

4.

Osiągnięcia sportowe, artystyczne lub inne na szczeblu co najmniej powiatowym (maksymalnie 2 różne osiągnięcia , w tym: tytuł laureata lub I miejsce - 3 pkt., tytuł finalisty lub II miejsce - 2 pkt. , III miejsce lub wyróżnienie - 1 pkt)

max.6

Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej lub zaświadczenie dyrektora szkoły podstawowej potwierdzające odniesione sukcesy na szczeblu powiatowym

5.

Kontynuacja kształcenia w szkole podstawowej znajdującej się w tej samej miejscowości

5

Zaświadczenie dyrektora szkoły podstawowej, do której uczęszczał kandydat


Uzasadnienie

Zgodnie z art. 20e ust. 3 i 4 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty , Rada Gminy Koszęcin jest zobowiązana do podjęcia uchwały określającej:

1) kryteria z uwzględnieniem zapewnienia jak najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny oraz lokalnych potrzeb społecznych, a także odpowiadającą im liczbę punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych szkół podstawowych i gimnazjów, dla których ustalono obwód, prowadzonych przez Gminę Koszęcin, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem tych szkół, w przypadku dysponowania przez te szkoły wolnymi miejscami,

2) dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów.

Przedmiotowa uchwała będzie miała zastosowanie po raz pierwszy do przeprowadzenia rekrutacji na rok szkolny 2016/2017.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-03-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe