Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 0007.XVI.14.2016 Rady Gminy Krzyżanowice

z dnia 29 lutego 2016r.

w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Krzyżanowice oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 20c ust 4 i 6 w związku z art. 20zf ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)

Rada Gminy Krzyżanowice
uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się następujące kryteria oraz odpowiadającą im liczbę punktów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Krzyżanowice:

1) Kandydat w wieku 5 lat - liczba punktów 25,

2) Kandydat w wieku 4 lat - liczba punktów 15,

3) Kandydat zamieszkały na terenie Gminy Krzyżanowice w obwodzie szkoły w miejscowości, w której znajduje się przedszkole - liczba punktów 8,

4) Oboje rodzice (opiekunowie prawni) kandydata pracujący lub studiujący i uczący się trybie dziennym - liczba punktów 6,

5) Kandydat, którego rodzeństwo już uczęszcza do przedszkola - liczba punktów 4,

6) Kandydat posiadający opinię z publicznej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej wskazującą konieczność objęcia wychowaniem przedszkolnym - liczba punktów 1.

§ 2. Dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia kryteriów określonych w § 1 pkt 1 - 6 są odpowiednio:

- Oświadczenie rodziców (opiekunów prawnych) o wieku dziecka,

- Oświadczenie rodziców (opiekunów prawnych), że kandydat mieszka na terenie Gminy Krzyżanowice w obwodzie szkoły w miejscowości, w której znajduje się przedszkole,

- Oświadczenie rodziców (opiekunów prawnych), iż pracują lub studiują, uczą się w trybie dziennym,

- Oświadczenie dyrektora przedszkola, że rodzeństwo kandydata uczęszcza już do przedszkola,

- Oświadczenie, że kandydat posiada opinię publicznej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej wskazującą konieczność objęcia wychowaniem przedszkolnym.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzyżanowice.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Brunon Chrzibek


Uzasadnienie

Zmiany dotyczące przyjmowania do publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania

przedszkolnego, publicznych szkół i placówek wprowadzono na mocy przepisów ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2014 r. poz. 7 z późn. zm. ).

Rekrutacja do przedszkoli publicznych odbywa się w kilku etapach. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu przedszkole publiczne nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący, z uwzględnieniem zapewnienia jak najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny, zwłaszcza potrzeb rodziny, w której rodzice lub rodzic samotnie wychowujący kandydata muszą pogodzić obowiązki zawodowe z obowiązkami rodzinnymi oraz lokalnych potrzeb społecznych. Jednocześnie określa się nie więcej niż 6 kryteriów oraz przyznaje każdemu kryterium określoną liczbę punktów, przy czym każde kryterium może mieć różną wartość. Organ prowadzący określa dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów.

W/w zadania na podstawie art. 20zf ustawy o systemie oświaty wykonuje rada gminy.

Ustawa z dnia 29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2016 r. poz. 35) wprowadziła prawo do wychowania przedszkolnego dla dzieci 5-cio i 4-letnich, zaś obowiązek dla dzieci 6-letnich. Istnieje więc konieczność dostosowania zapisów uchwały do obowiązujących przepisów prawa oświatowego.

Przedstawiony projekt uchwały nie wymaga poniesienia dodatkowych wydatków na funkcjonowanie placówek oświatowych oraz zwiększenia zatrudnienia do obsługi realizacji zadania.

Podjęcie stosownej uchwały jest uzasadnione.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-03-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe