Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XX/104/2016 Rady Gminy Miedźna

z dnia 1 marca 2016r.

w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miedźnej z/s w Woli

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 2 pkt 2 i art. 42 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015r. poz. 1515, ze zm.), art 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015r. poz. 163, ze zm.) oraz art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 poz. 885 ze zm.)

Rada Gminy Miedźna uchwala

§ 1. W statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miedźnej z/s w Woli stanowiącym załącznik do Uchwały Nr XLVIII/359/2010 Rady Gminy w Miedźnej z dnia 25 maja 2010r. dokonać następujących zmian:

1. § 2 otrzymuje brzmienie: Ośrodek działa w oparciu o następujące przepisy prawa:

1. Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015r., poz. 1515 z późn. zm.),

2. Ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015r., poz. 163 z późn. zm.),

3. Ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2015r., poz. 114 z późn. zm.),

4. Ustawy z dnia 04 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz.U. z 2016r. poz. 162 z późn. zm.),

5. Ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. z 2016r. poz. 169 z późn. zm.),

6. Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. z 2011r., nr 231, poz. 1375 z późn. zm.),

7. Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.),

8. Ustawy dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2015r., poz. 581 z późn. zm.),

9. Ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2015r., poz. 1286 z późn. zm.),

10. Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomani (Dz.U. z 2012, poz. 124 z późn. zm.),

11. Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2015r., poz. 1390 z późn. zm.),

12. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2015r., poz. 149 z późn. zm.)

13. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.)

14. Ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz.U. z 2013r., poz. 330 z późn. zm.)

15. Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016r., poz. 23 z późn. zm.)

16. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2015r., poz. 332 z późn. zm.)

17. innych obowiązujących w tym przedmiocie aktów prawnych,

18. niniejszego statutu.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Miedźna i Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miedźnej z/s w Woli.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Gminy Miedźna


Stanisław Lubański

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-03-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe