Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 322/XXVIII/2016 Rady Miejskiej w Sosnowcu

z dnia 25 lutego 2016r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie nadania Statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Gustawa Daniłowskiego w Sosnowcu

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2015, poz.1515 - t. jedn. z późn. zm.) i art.13 ust.1,2 ustawy z dnia 25 października 1991r.
o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. 2012, poz. 406 - t. jedn. z późn. zm.) oraz art.11 ust.1 i 3 ustawy o bibliotekach z dnia 27 czerwca 1997r. (Dz.U. z 2012r. poz.642 - t. jedn. z późn. zm.)

Rada Miejska w Sosnowcu uchwala

§ 1. W wykazie placówek Miejskiej Biblioteki Publicznej, stanowiącym załącznik nr 1A do Statutu będącego załącznikiem do uchwały Nr 165/XV/2015 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Gustawa Daniłowskiego
w Sosnowcu, wprowadza się zmianę w adresie siedziby Filii nr 3 - Klimontów - z ul. Kraszewskiego 2 na ul. Klonową 12.

§ 2. W pozostałej części uchwała wymieniona w § 1. pozostaje bez zmian.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Sosnowca.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Sosnowcu


Wilhelm Zych

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-03-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe