Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XVIII/228/2016 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach

z dnia 24 lutego 2016r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w dzielnicach Strzybnica i Rybna w Tarnowskich Górach, w rejonie ulic Grzybowej, K. Pułaskiego, 11-go Listopada, Racławickiej, J. Tuwima i Laryszowskiej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515, z późn. zm.) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 199, z późn. zm.) w związku z uchwałą Nr V/56/2015 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w dzielnicach Strzybnica i Rybna w Tarnowskich Górach, w rejonie ulic Grzybowej, K. Pułaskiego, 11-go Listopada, Racławickiej, J. Tuwima i Laryszowskiej, na wniosek Burmistrza Miasta.

Rada Miejska w Tarnowskich Górach

stwierdza, iż niniejszy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nie narusza ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego na obszarze całej Gminy Tarnowskie Góry, przyjętego Uchwałą Nr LXII/619/2014 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 24 września 2014 r.

i uchwala

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w dzielnicach Strzybnica i Rybna w Tarnowskich Górach, w rejonie ulic Grzybowej, K. Pułaskiego, 11-go Listopada, Racławickiej, J. Tuwima i Laryszowskiej.

Rozdział 1.
Przepisy ogólne dotyczące regulacji dla obszaru objętego planem oraz zakresu obowiązywania rysunku planu

§ 1. 1. Plan stanowi realizację Uchwały Nr V/56/2015 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w dzielnicach Strzybnica i Rybna w Tarnowskich Górach, w rejonie ulic Grzybowej, K. Pułaskiego, 11-go Listopada, Racławickiej, J. Tuwima i Laryszowskiej.

2. Plan obejmuje 7 obszarów o granicach określonych na rysunku planu, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 2.

§ 2. 1. Niniejszy plan obejmuje:

1) ustalenia planu zawarte w treści uchwały,

2) rysunek planu w skali 1: 1000 obejmujący załączniki o numerach od 1 do 6,

3) wyrys ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego na obszarze całej Gminy Tarnowskie Góry - załącznik nr 7,

4) rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w dzielnicach Strzybnica i Rybna w Tarnowskich Górach, w rejonie ulic Grzybowej, K. Pułaskiego, 11-go Listopada, Racławickiej, J. Tuwima i Laryszowskiej - załącznik nr 8,

5) rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach o sposobie realizacji zapisanych
w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasad ich finansowania - załącznik nr 9.

2. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są ustaleniami planu:

1) granica obszarów objętych planem,

2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu bądź różnych zasadach zagospodarowania,

3) nieprzekraczalne linie zabudowy,

4) symbole literowo - cyfrowe klasyfikujące przeznaczenie terenów o których mowa w ust. 4,

5) obszar szczególnego zagrożenia powodzią, na którym prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie i wynosi raz na 100 lat (Q 1 %),

6) granica stanowiska archeologicznego,

7) strefa ochronna wokół stanowiska archeologicznego.

3. Oznaczenia nie wymienione w ust. 2 są oznaczeniami informacyjnymi. Obejmują one:

1) obszar, na którym niebezpieczeństwo wystąpienia powodzi jest niskie i wynosi raz na 500 lat (Q 0,2 %),

2) granicę administracyjną miasta.

4. Przedmiotem ustaleń planu są:

1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej o symbolach: 1SR-MN, 2SR-MN, 1RB-MN, 2RB-MN, 3RB-MN, 1O-MN,

2) teren zabudowy produkcyjno - usługowej o symbolu: 1RB-PU,

3) teren lasów ochronnych o symbolu: 1RB-ZL,

4) teren trwałych użytków zielonych o symbolu: 1SR-ZN,

5) tereny zieleni izolacyjnej o symbolach 1RB-ZI, 2RB-ZI,

6) teren rolniczy o symbolu: 1O-R.

§ 3. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:

1) uchwale - należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach

2) planie - należy przez to rozumieć komplet ustaleń zawartych w treści uchwały i na rysunku planu, dotyczących obszarów, o których mowa w § 1 uchwały,

3) rysunku planu - należy przez to rozumieć rysunek planu obejmujący załączniki nr od 1 do 6,

4) przeznaczeniu podstawowym - należy przez to rozumieć takie przeznaczenie, które zajmuje ponad 60 % powierzchni całkowitych wszystkich istniejących i projektowanych obiektów w granicach działki budowlanej, a w przypadku terenów nieprzeznaczonych w planie pod zabudowę, ponad 60 % powierzchni terenu wyznaczonego liniami rozgraniczającymi, o ile ustalenia szczegółowe planu dla poszczególnych terenów nie stanowią inaczej,

5) przeznaczeniu uzupełniającym - należy przez to rozumieć ustalony sposób przeznaczenia terenu, który uzupełnia i wzbogaca przeznaczenie terenu, o którym mowa w pkt 4,

6) intensywności zabudowy - należy przez to rozumieć wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej; przez powierzchnię całkowitą zabudowy rozumie się sumę powierzchni wszystkich kondygnacji budynków w granicach działki budowlanej mierzoną w obrysie zewnętrznym ścian,

7) terenie - należy przez to rozumieć wyznaczone liniami rozgraniczającymi części obszaru objętego planem o określonym przeznaczeniu i zasadach zagospodarowania,

8) garażach zbiorowych - należy przez to rozumieć zespół garaży zapewniający minimum 3 miejsca postojowe,

9) nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy przez to rozumieć liniowe oznaczenie graficzne,
po zewnętrznej stronie którego nie dopuszcza się wznoszenia nadziemnych części obiektów budowlanych; linia ta nie dotyczy: wykuszy, gzymsów, okapów, zadaszeń, wejść, podjazdów dla niepełnoprawnych, schodów zewnętrznych, elementów odwodnienia dachu wykraczających do 0,8 m poza zewnętrzną powierzchnię ściany budynku, a także sieci i urządzeń infrastruktury technicznej,

10) usługach uciążliwych - należy przez to rozumieć:

a) usługi z zakresu przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko,

b) usługi związane z obsługą pojazdów w tym: warsztatów samochodowych, myjni, lakierni, stacji obsługi pojazdów a także baz samochodowych,

c) usługi związane ze składowaniem: materiałów budowlanych, środków chemicznych, części maszyn oraz pojazdów,

d) rzemiosła o profilu produkcyjnym.

11) dachu płaskim - dach, o kącie nachylenia połaci dachowych nie większym niż 120,

12) obiekcie pomocniczym - należy przez to rozumieć obiekt budowlany niezbędny dla obsługi funkcji usługowej i produkcyjnej określonej w niniejszym planie, służący do przechowywania przedmiotów, materiałów, narzędzi lub sprzętu. Powyższa definicja nie dotyczy garaży,

13) ogrodzeniu pełnym - należy przez to rozumieć takie ogrodzenie, którego powierzchnia prześwitów wynosi mniej niż 50 % na każdy metr bieżący ogrodzenia,

14) wysokości zabudowy - należy przez to rozumieć:

a) wysokość budynków,

b) wysokość obiektów budowlanych niebędących budynkami mierzoną od średniego poziomu terenu na obrysie obiektu do najwyżej położonej części tego obiektu,

15) urządzeniach sportu i rekreacji - należy przez to rozumieć takie obiekty sportu i rekreacji, które nie są budynkami,

16) zieleni izolacyjnej - należy przez to rozumieć zieleń pełniącą funkcję izolacyjną i obejmującą drzewa i krzewy stanowiące w przewadze gatunki zimozielone.

§ 4. Na terenach, o których mowa w § 2 ust. 4 pkt 1 i 2 dopuszcza się lokalizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, parkingów, ścieżek rowerowych, a także dróg wewnętrznych, zieleni urządzonej, obiektów małej architektury.

§ 5. Na obszarach objętym planem nie zachodzą przesłanki do określenia:

1) wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych,

2) granic i sposobów zagospodarowania terenów górniczych, obszarów osuwania się mas ziemnych,

3) granic obszarów wymagających przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości,

4) sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów.

Rozdział 2.
Przeznaczenie terenów, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym: gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem

§ 6. Ustalenia dotyczące terenów na rysunku planu obejmującym załącznik nr 1.

1. Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej o symbolu 1SR-MN.

1) Przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.

2) Przeznaczenie uzupełniające:

a) usługi z zakresu: handlu detalicznego, gastronomii, opieki zdrowotnej, a także biura oraz usługi rzemiosła z zastrzeżeniem pkt 3 lit. a,

b) budynki gospodarcze, garaże, altany, wiaty,

c) urządzenia sportu i rekreacji.

3) Na terenach, o których mowa w ust.1 obowiązuje zakaz realizacji:

a) usług uciążliwych,

b) garaży zbiorowych,

c) budynków mieszkalnych w zabudowie szeregowej.

4) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) maksymalna intensywność zabudowy - 0,9,

b) minimalna intensywność zabudowy - 0,1,

c) maksymalna wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej - 40 %,

d) maksymalna wysokość budynków mieszkalnych i usługowych - 12 m i nie więcej niż 3 kondygnacje nadziemne z zastrzeżeniem lit. e i f,

e) maksymalna wysokość budynków z dachem płaskim - 8 m,

f) maksymalna wysokość budynków mieszkalnych z dachem płaskim nie może przekroczyć 2 kondygnacji nadziemnych,

g) maksymalna wysokość budynków gospodarczych, garaży, altan, wiat - 6 m, z zastrzeżeniem, iż maksymalna wysokość obiektów o dachach płaskich nie może przekroczyć 4 m,

h) powierzchnia terenu biologicznie czynna - min. 40 % powierzchni działki budowlanej,

i) geometria dachów: dachy płaskie lub dachy spadziste, o kącie nachylenia połaci dachowych od 200 do 450,

j) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z oznaczeniem graficznym na rysunku planu.

5) Maksymalna powierzchnia zabudowy obiektów usługowych o funkcji określonej
w pkt 2 lit. a nie może przekroczyć 15 % powierzchni działki budowlanej.

6) Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:

a) minimalna powierzchnia nowo wydzielonych działek uzyskiwanych w wyniku scalania i podziału nieruchomości wynosi:

- 300 m2 dla zabudowy mieszkaniowej realizowanej w formie bliźniaczej; minimalna szerokość frontów działek - 12 m,

- 500 m2 dla zabudowy mieszkaniowej realizowanej w formie wolno stojącej; minimalna szerokość frontów działek - 16 m,

b) nowo wyznaczone granice działek muszą być prostopadłe do drogi z tolerancją od +200 do -200.

7) Obsługa komunikacyjna terenu 1SR-MN poprzez dostęp do drogi publicznej - ulicy Grzybowej.

§ 7. Ustalenia dotyczące terenów na rysunku planu obejmującym załącznik nr 2

1. Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej o symbolu 2SR-MN.

1) Przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.

2) Przeznaczenie uzupełniające:

a) usługi z zakresu: handlu detalicznego, gastronomii, opieki zdrowotnej, a także biura oraz usłgi rzemiosła z zastrzeżeniem pkt 3 lit. a,

b) budynki gospodarcze, garaże, altany, wiaty,

c) urządzenia sportu i rekreacji.

3) Na terenach, o których mowa w ust.1 obowiązuje zakaz realizacji:

a) usług uciążliwych,

b) garaży zbiorowych,

c) budynków mieszkalnych w zabudowie szeregowej.

4) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) maksymalna intensywność zabudowy - 0,9,

b) minimalna intensywność zabudowy - 0,1,

c) maksymalna wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej - 45 %,

d) maksymalna wysokość budynków mieszkalnych i usługowych - 12 m i nie więcej niż 3 kondygnacje nadziemne z zastrzeżeniem lit. e i f,

e) maksymalna wysokość budynków z dachem płaskim - 8 m,

f) maksymalna wysokość budynków mieszkalnych z dachem płaskim nie może przekroczyć 2 kondygnacji nadziemnych,

g) maksymalna wysokość budynków gospodarczych, garaży, altan, wiat - 6 m,
z zastrzeżeniem, iż maksymalna wysokość obiektów z dachem płaskim nie może przekroczyć 4 m,

h) powierzchnia terenu biologicznie czynna - min. 40 % powierzchni działki budowlanej,

i) geometria dachów: dachy płaskie lub dachy spadziste, o kącie nachylenia połaci dachowych od 250 do 450,

j) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z oznaczeniem graficznym na rysunku planu.

5) Maksymalna powierzchnia zabudowy budynków usługowych o funkcji określonej w pkt 2 lit. a nie może przekroczyć 15 % powierzchni działki budowlanej.

6) Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:

a) minimalna powierzchnia nowo wydzielonych działek uzyskiwanych w wyniku scalania i podziału nieruchomości wynosi:

- 300 m2 dla zabudowy mieszkaniowej realizowanej w formie bliźniaczej; minimalna szerokość frontów działek - 12 m,

- 500 m2 dla zabudowy mieszkaniowej realizowanej w formie wolno stojącej; minimalna szerokość frontów działek - 16 m,

b) nowo wyznaczone granice działek muszą być prostopadłe do drogi z tolerancją od +200 do -200.

7) Obsługa komunikacyjna terenu 2SR-MN poprzez dostęp do drogi publicznej - ulicy K. Pułaskiego.

2. Teren trwałych użytków zielonych o symbolu: 1SR-ZN.

1) Przeznaczenie podstawowe: teren łąk.

2) Na terenie 1SR-ZN dopuszcza się lokalizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej.

§ 8. Ustalenia dotyczące terenów na rysunku planu obejmującym załącznik nr 3.

1. Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej o symbolach: 1RB-MN, 2RB-MN.

1) Przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.

2) Przeznaczenie uzupełniające:

a) usługi z zakresu: handlu detalicznego, gastronomii, opieki zdrowotnej, a także biura oraz usługi rzemiosła z zastrzeżeniem pkt 3 lit. a,

b) budynki gospodarcze, garaże, altany, wiaty,

c) urządzenia sportu i rekreacji.

3) Na terenach, o których mowa w ust.1 obowiązuje zakaz realizacji:

a) usług uciążliwych,

b) garaży zbiorowych,

c) budynków mieszkalnych w zabudowie szeregowej.

4) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) maksymalna intensywność zabudowy - 0,9,

b) minimalna intensywność zabudowy - 0,1,

c) maksymalna wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej - 40 %,

d) maksymalna wysokość budynków mieszkalnych i usługowych - 12 m i nie więcej niż 3 kondygnacje nadziemne,

e) maksymalna wysokość budynków gospodarczych, garaży, altan, wiat - 6 m,

f) powierzchnia terenu biologicznie czynna - min. 40 % powierzchni działki budowlanej,

g) geometria dachów: dachy spadziste, o kącie nachylenia połaci dachowych od 250 do 450,

h) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z oznaczeniem graficznym na rysunku planu.

5) maksymalna powierzchnia zabudowy budynków usługowych o funkcji określonej
w pkt 2 lit. a nie może przekroczyć 15 % powierzchni działki budowlanej.

6) Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:

a) minimalna powierzchnia nowo wydzielonych działek uzyskiwanych w wyniku scalania i podziału nieruchomości wynosi:

- 300 m2 dla zabudowy mieszkaniowej realizowanej w formie bliźniaczej; minimalna szerokość frontów działek - 12 m,

- 500 m2 dla zabudowy mieszkaniowej realizowanej w formie wolno stojącej; minimalna szerokość frontów działek - 16 m,

b) nowo wyznaczone granice działek muszą być prostopadłe do drogi z tolerancją od +200 do -200.

7) Obsługa komunikacyjna terenu:

a) 1RB-MN poprzez dostęp do drogi publicznej - ulicy 11 Listopada lub ul. Zagórskiej,

b) 2RB-MN poprzez dostęp do drogi publicznej - ulicy 11 Listopada.

2. Teren zieleni izolacyjnej o symbolu: 1RB-ZI.

1) Przeznaczenie podstawowe: zieleń izolacyjna.

2) Na terenie 1RB-ZI dopuszcza się lokalizację:

a) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej,

b) ścieżek pieszych.

3) Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:

a) minimalna powierzchnia nowo wydzielonych działek uzyskiwanych w wyniku scalania podziału nieruchomości wynosi 200 m2; minimalna szerokość frontów działek - 14 m,

b) nowo wyznaczone granice działek muszą być prostopadłe do drogi z tolerancją od +200 do -200.

§ 9. Ustalenia dotyczące terenów na rysunku planu obejmującym załącznik nr 4.

1. Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej o symbolu 3RB-MN.

1) Przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.

2) Przeznaczenie uzupełniające:

a) usługi z zakresu: handlu detalicznego, gastronomii, opieki zdrowotnej, a także biura oraz usługi rzemiosła z zastrzeżeniem pkt 3 lit. a,

b) budynki gospodarcze, garaże, altany, wiaty,

c) urządzenia sportu i rekreacji.

3) Na terenach, o których mowa w ust.1 obowiązuje zakaz realizacji:

a) usług uciążliwych,

b) garaży zbiorowych,

c) budynków mieszkalnych w zabudowie szeregowej.

4) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) maksymalna intensywność zabudowy - 0,9,

b) minimalna intensywność zabudowy - 0,1,

c) maksymalna wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej - 40 %,

d) maksymalna wysokość budynków mieszkalnych i usługowych - 12 m i nie więcej niż 3 kondygnacje nadziemne z zastrzeżeniem lit. e i f,

e) maksymalna wysokość budynków z dachem płaskim - 8 m,

f) maksymalna wysokość budynków mieszkalnych z dachem płaskim nie może przekroczyć 2 kondygnacji nadziemnych,

g) maksymalna wysokość budynków gospodarczych, garaży, altan, wiat - 6 m,
z zastrzeżeniem, iż maksymalna wysokość obiektów o dachach płaskich nie może przekroczyć 4 m,

h) powierzchnia terenu biologicznie czynna - min. 40 % powierzchni działki budowlanej,

i) geometria dachów: dachy płaskie lub dachy spadziste, o kącie nachylenia połaci dachowych od 250 do 450,

j) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z oznaczeniem graficznym na rysunku planu.

5) Maksymalna powierzchnia zabudowy budynków usługowych o funkcji określonej
w pkt 2 lit. a nie może przekroczyć 15 % powierzchni działki budowlanej.

6) Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:

a) minimalna powierzchnia nowo wydzielonych działek uzyskiwanych w wyniku scalania i podziału nieruchomości wynosi:

- 300 m2 dla zabudowy mieszkaniowej realizowanej w formie bliźniaczej; minimalna szerokość frontów działek - 12 m,

- 500 m2 dla zabudowy mieszkaniowej realizowanej w formie wolno stojącej; minimalna szerokość frontów działek - 16 m,

b) nowo wyznaczone granice działek muszą być prostopadłe do drogi z tolerancją od +200 do -200.

7) Obsługa komunikacyjna terenu 3RB-MN poprzez dostęp do drogi publicznej - ulicy Racławickiej.

2. Teren lasów ochronnych o symbolu 1RB-ZL.

1) Przeznaczenie podstawowe: lasy uznane za ochronne zgodnie z Zarządzeniem nr 88 Ministra Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 12 listopada 1993 roku.

2) Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów zgodnie z przepisami odrębnymi w tym zakresie [ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2100).

§ 10. Ustalenia dotyczące terenów na rysunku planu obejmującym załącznik nr 5

1. Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej o symbolu 1O-MN.

1) Przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.

2) Przeznaczenie uzupełniające:

a) usługi z zakresu: handlu detalicznego, gastronomii, opieki zdrowotnej, a także biura oraz usługi rzemiosła z zastrzeżeniem pkt 3 lit. a,

b) budynki gospodarcze, garaże, altany, wiaty,

c) urządzenia sportu i rekreacji.

3) Na terenach, o których mowa w ust.1 obowiązuje zakaz realizacji:

a) usług uciążliwych,

b) garaży zbiorowych,

c) budynków mieszkalnych w zabudowie szeregowej.

4) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) maksymalna intensywność zabudowy - 0,9,

b) minimalna intensywność zabudowy - 0,1,

c) maksymalna wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej - 40 %,

d) maksymalna wysokość budynków mieszkalnych i usługowych - 12 m i nie więcej niż 3 kondygnacje nadziemne,

e) maksymalna wysokość budynków gospodarczych, garaży, altan, wiat - 6 m,

f) powierzchnia terenu biologicznie czynna - min. 40 % powierzchni działki budowlanej,

g) geometria dachów: dachy spadziste, o kącie nachylenia połaci dachowych od 250 do 450,

h) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z oznaczeniem graficznym na rysunku planu.

5) maksymalna powierzchnia zabudowy budynków usługowych o funkcji określonej
w pkt 2 lit. a nie może przekroczyć 15 % powierzchni działki budowlanej.

6) Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:

a) minimalna powierzchnia nowo wydzielonych działek uzyskiwanych w wyniku scalania i podziału nieruchomości wynosi:

- 300 m2 dla zabudowy mieszkaniowej realizowanej w formie bliźniaczej; minimalna szerokość frontów działek - 12 m,

- 500 m2 dla zabudowy mieszkaniowej realizowanej w formie wolno stojącej; minimalna szerokość frontów działek - 16 m,

b) nowo wyznaczone granice działek muszą być prostopadłe do drogi z tolerancją od +200 do -200.

7) Obsługa komunikacyjna terenu 1O-MN poprzez dostęp do drogi publicznej - ulicy Tuwima lub ul. Polarnej.

2. Teren rolniczy o symbolu: 1O-R.

1) Przeznaczenie podstawowe: użytki rolne.

2) Na terenie 1O-R dopuszcza się:

a) sieci urządzenia infrastruktury technicznej,

b) drogi dojazdowe do gruntów rolnych,

c) obiekty małej architektury jak krzyże przydrożne, kapliczki.

§ 11. Ustalenia dotyczące terenów na r ysunku planu obejmującym załącznik nr 6

1. Teren zabudowy produkcyjno - usługowej o symbolu 1RB-PU.

1) Przeznaczenie podstawowe: obiekty produkcyjne, magazynowo - składowe oraz usługowe
z zakresu usług: handlu, logistyki, rzemiosła, obsługi pojazdów.

2) Przeznaczenie uzupełniające:

a) obiekty zaplecza socjalnego,

b) obiekty administracji,

c) obiekty pomocnicze,

d) garaże,

e) urządzenia ochrony przed hałasem w tym ekrany akustyczne.

3) W obrębie terenu obowiązuje zakaz:

a) składowania, magazynowania odpadów innych niż pochodzące z prowadzonej działalności,

b) realizacji zakładów o zwiększonym ryzyku lub o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej,

c) realizacji obiektów produkcji żywności.

4) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) maksymalna intensywność zabudowy - 2,8,

b) minimalna intensywność zabudowy - 0,1,

c) maksymalna wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej - 70 % ,

d) maksymalna wysokość budynków - 12 m,

e) powierzchnia terenu biologicznie czynna - min. 15 % powierzchni działki budowlanej,

f) geometria dachów: dachy płaskie lub spadziste, o kącie nachylenia połaci dachowych
do 400.

g) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z oznaczeniem graficznym na rysunku planu.

5) Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:

a) minimalna powierzchnia nowo wydzielonych działek uzyskiwanych w wyniku scalania
i podziału nieruchomości wynosi 500 m2; minimalna szerokość frontów działek - 16 m,

b) nowo wyznaczone granice działek muszą być prostopadłe do drogi z tolerancją od +200 do -200.

6) Obsługa komunikacyjna terenu 1RB-PU poprzez dostęp do drogi publicznej - ulicy Laryszowskiej.

2. Teren zieleni izoalcyjnej o symbolu: 2RB-ZI.

1) Przeznaczenie podstawowe: zieleń izolacyjna.

2) Na terenie 2RB-ZI dopuszcza się lokalizację:

a) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej,

b) ścieżek pieszych.

3) Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:

a) minimalna powierzchnia nowo wydzielonych działek uzyskiwanych w wyniku scalania podziału nieruchomości wynosi 200 m2; minimalna szerokość frontów działek - 14 m,

b) nowo wyznaczone granice działek muszą być prostopadłe do drogi z tolerancją od +200 do -200.

Rozdział 3.
Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego

§ 12. 1. Na terenach o symbolach: 1SR-MN, 2SR-MN, 1RB-MN, 2RB-MN, 3RB-MN, 1O-MN maksymalna wysokość zabudowy nie może przekraczać 20 m, o ile ustalenia szczegółowe planu dla poszczególnych terenów nie stanowią inaczej.

2. Na terenach niewymienionych w ust. 1 maksymalna wysokość zabudowy nie może przekraczać
25 m.

3. Dopuszcza się realizację nowej zabudowy leżącej ścianą zewnętrzną bez otworów okiennych i drzwiowych bezpośrednio przy granicy działki budowlanej, jeśli stanowi ona realizację zabudowy mieszkaniowej bliźniaczej.

4. W zakresie stosowania materiałów wykończeniowych budynków obowiązuje:

1) zakaz stosowania okładzin z tworzyw sztucznych oraz blachy na elewacjach budynków,

2) na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej nakaz stosowania tradycyjnych materiałów w elementach wykończeniowych obiektów takich jak: tynki w kolorach jasnych, pokrycia ceramiczne bądź kamienne w szczególności w partiach cokołowych obiektów, a także dachówki ceramiczne, bądź inne materiały imitujące dachówki, w odcieniach brązu, czerni, ciemnej czerwieni bądź naturalnej ceramiki.

5. Ustalenia dotyczące ogrodzeń: od strony dróg publicznych zakazuje się wznoszenia ogrodzeń:

1) z prefabrykowanych elementów betonowych lub z blachy,

2) o wysokości większej niż 2,2 m,

3) pełnych o wysokości powyżej 1,2 m.

6. Zasady stosowania reklam:

1) zakaz realizacji reklam na drzewach, na obiektach małej architektury, na urządzeniach technicznych, na dachach budynków,

2) w przypadku lokalizacji reklam na budynkach - obowiązuje nakaz umieszczania ich
w parterach obiektów do linii gzymsu, a w razie jego braku do dolnej wysokości okien
I pietra,

3) zakaz stosowania reklam wolnostojących o powierzchni reklamowej większej niż 12 m2 i wysokości większej niż 5 m.

Rozdział 4.
Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego, szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu

§ 13. 1. Wszystkie obszary objęte planem znajdują się w obrębie Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 330 - Gliwice oraz Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 327 Lubliniec - Myszków. Celem zapewnienia ochrony wód podziemnych ustala się:

1) zakaz lokalizacji inwestycji powodujących zanieczyszczenia gruntu, zmiany w chemii wód przesiąkowych, zanieczyszczenie wód podziemnych (np. składowanie odpadów, gromadzenie ścieków, produktów chemicznych petrochemicznych),

2) zakaz stosowania rozwiązań technologicznych w zakresie gospodarki wodno - ściekowej, które mogłyby powodować przedostawanie się nieoczyszczonych ścieków do wód powierzchniowych, podziemnych i do gruntu,

3) nakaz stosowanie na terenie 1RB-PU utwardzonych szczelnych nawierzchni na podłożu izolowanym w obszarze parkingów, placów oraz jezdni dróg,

4) zakaz budowy otworowych wymienników ciepła z zastosowaniem cieczy uznawanych za szkodliwe dla środowiska wodnego.

2. Ustalenia dotyczące ochrony przed uciążliwościami lokalizowanych obiektów. Dla terenów podlegających ochronie akustycznej i oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1SR- MN, 2SR-MN, 1RB-MN, 2RB-MN, 3RB-MN, 1O-MN obowiązuje dopuszczalny poziom hałasu jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

3. W zakresie gospodarki odpadami ustala się: postępowanie z odpadami zgodnie z przepisami
o odpadach oraz o utrzymaniu czystości i porządku w gminie.

4. W granicach obszarów objętych planem obowiązuje nakaz stosowania szczelnych sieci wodociągowych, kanalizacji deszczowej, sanitarnej z zastrzeżeniem § 17 ust. 5 pkt 2 lit. b.

5. W zakresie urządzeń melioracyjnych ustala się: w przypadku robót w obrębie rowów melioracyjnych należy przyjąć rozwiązania projektowe zapewniające ich prawidłowe funkcjonowanie.

Rozdział 5.
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej

§ 14. 1. Na rysunku planu obejmującym załącznik nr 5, na terenie o symbolu 1O-MN oznaczono granicę stanowiska archeologicznego - ślad osadnictwa paleolit; nr obszaru: AZP 94-45, nr stanowiska na obszarze - 4.

2. Wszelkie roboty ziemne w granicy stanowiska archeologicznego, a także w strefie ochronnej wokół stanowiska winny być prowadzone zgodnie z przepisami z zakresu ochrony zabytków
i opieki nad zabytkami. Dotyczy to w szczególności działań podejmowanych w związku z odkryciem przedmiotów zabytkowych lub obiektów zabytkowych.

Rozdział 6.
Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także obszarów szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszarów osuwania się mas ziemnych.

§ 15. 1. Na rysunku planu obejmującym załącznik numer 2 oznaczono obszar szczególnego zagrożenia powodzią, na którym prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie i wynosi raz na 100 lat (Q 1%,).

2. Sposób zagospodarowania terenów, leżących w granicach obszaru szczególnego zagrożenia powodzią winien być zgodny z art. 88l oraz art. 40 ustawy Prawo wodne (t. j. Dz. U z 2015 r. poz. 469, z późn.zm.).

Rozdział 7.
Ustalenia dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji

§ 16. 1. Dla realizowanej funkcji wymagane jest zapewnienie miejsc parkingowych w granicach działki budowlanej w ilości niezbędnej dla jej obsługi, lecz nie mniejszej niż:

1) 2 miejsca na 1 budynek jednorodzinny,

2) dla obiektów produkcyjnych, usług rzemiosła - 1 miejsce na 4 zatrudnionych,

3) dla obiektów handlowych, obiektów usługowych opieki zdrowotnej, biur - 3 miejsca na 100 m2 powierzchni użytkowej obiektu,

4) dla obiektów gastronomii - 3 miejsca na 10 miejsc konsumenckich,

5) dla obiektów usługowych nie wymienionych w pkt od 2 do 4 - 1 miejsce na 3 zatrudnionych.

2. Dla funkcji usługowej i produkcyjnej wymagane jest uwzględnienie miejsc parkingowych do parkowania pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową w ilości:

1) co najmniej 1 stanowisko przy realizacji od 6 do 15 miejsc parkingowych,

2) nie mniej niż 4 % ogólnej liczby stanowisk, przy realizacji powyżej 15 miejsc parkingowych.

3. Dopuszczone w planie drogi wewnętrzne w granicach poszczególnych terenów należy projektować jako drogi o szerokości w liniach rozgraniczających od 5 m do 10 m. W przypadku nieprzelotowego zakończenia dróg o długości większej niż 60 m należy zakończyć je placem nawrotowym o minimalnych parametrach: 12 m x 12 m.

Rozdział 8.
Ustalenia dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej

§ 17. 1. Dopuszcza się w obrębie wszystkich terenów lokalizację budowli, urządzeń i sieci infrastruktury technicznej zgodnie z potrzebami poszczególnych dysponentów lub użytkowników, przy zachowaniu ustaleń planu.

2. Dopuszcza się remonty, przebudowy oraz rozbiórki istniejących sieci i urządzeń infrastruktury technicznej w sposób zapewniający ciągłość systemu zaopatrzenia w media.

3. W zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną ustala się:

1) zaopatrzenie w energię elektryczną poprzez podłączenie do istniejących, bądź nowo - realizowanych odcinków sieci średniego lub niskiego napięcia,

2) dopuszcza się możliwość budowy nowych stacji transformatorowych,

3) dopuszcza się przebudowy sieci napowietrznych na linie kablowe,

4. W zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się:

1) zaopatrzenie ze zbiorczej sieci wodociągowej,

2) sukcesywną rozbudowę sieci wodociągowej dla nowo projektowanego zainwestowania,

3) nakaz zapewnienia właściwego standardu zasilania w wodę dla ochrony przeciwpożarowej.

5. W zakresie odprowadzania ścieków ustala się:

1) odprowadzanie ścieków w systemie rozdzielczym do miejskiej oczyszczalni ścieków,

2) na terenach nieobjętych systemem zbiorczej kanalizacji sanitarnej dopuszcza się:

a) do czasu jej realizacji zastosowanie szczelnych zbiorników bezodpływowych,

b) stosowanie przydomowych oczyszczalni ścieków bytowych,

3) ścieki przemysłowe przed odprowadzeniem do systemu kanalizacyjnego wymagają zachowania niezbędnych standardów czystości zgodnie z obowiązującymi wymogami ochrony środowiska.

6. W zakresie zaopatrzenia w gaz ustala się:

1) zaopatrzenie w gaz - poprzez podłączenie do sieci istniejących, leżących poza obszarami objętymi planem, bądź nowo - budowanych sieci gazowych średniego i niskiego ciśnienia realizowanych dla potrzeb funkcji określonych w planie,

2) dopuszcza się stosowanie indywidualnych zbiorników gazu.

7. W zakresie zaopatrzenia w ciepło ustala się:

1) ogrzewanie budynków z zastosowaniem indywidualnych bądź grupowych źródeł ciepła,

2) zakazuje się stosowania nowych niskosprawnych (o sprawności energetycznej poniżej 80 %) systemów grzewczych opartych na spalaniu paliw.

8. Dopuszcza się zaopatrzenie w ciepło i energię elektryczną z urządzeń wytwarzających energię
z odnawialnych źródeł energii o mocy nieprzekraczającej 100 kW z zastrzeżeniem ust. 9.

9. Ustala się zakaz realizacji elektrowni wiatrowych.

10. W zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych ustala się:

1) odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do cieków powierzchniowych poprzez rozbudowany systemu kanalizacji deszczowej,

2) dopuszcza się możliwość retencjonowania wód opadowych.

11. W zakresie obsługi teletechnicznej ustala się: na terenach objętym planem dopuszcza się lokalizację inwestycji celu publicznego z zakresie łączności publicznej.

Rozdział 9.
Stawki procentowe, na podstawie, których określa się jednorazową opłatę w stosunku procentowym od wzrostu wartości nieruchomości

§ 18. Wysokość stawki procentowej służącej naliczeniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości dla wszystkich terenów objętych planem wynosi 30 %.

Rozdział 10.

§ 19. 1. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Tarnowskie Góry.

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


TOMASZ Olszewski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/228/2016
Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach
z dnia 24 lutego 2016 r.
Zalacznik1.pdf

RYSUNEK PLANU - ZAŁĄCZNIK NR 1


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/228/2016
Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach
z dnia 24 lutego 2016 r.
Zalacznik2.pdf

RYSUNEK PLANU - ZAŁĄCZNIK NR 2


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVIII/228/2016
Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach
z dnia 24 lutego 2016 r.
Zalacznik3.pdf

RYSUNEK PLANU - ZAŁĄCZNIK NR 3


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVIII/228/2016
Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach
z dnia 24 lutego 2016 r.
Zalacznik4.pdf

RYSUNEK PLANU - ZAŁĄCZNIK NR 4


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVIII/228/2016
Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach
z dnia 24 lutego 2016 r.
Zalacznik5.pdf

RYSUNEK PLANU - ZAŁĄCZNIK NR 5


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVIII/228/2016
Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach
z dnia 24 lutego 2016 r.
Zalacznik6.pdf

RYSUNEK PLANU - ZAŁĄCZNIK NR 6


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XVIII/228/2016
Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach
z dnia 24 lutego 2016 r.
Zalacznik7.pdf

WYRYS ZE STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NA OBSZARZE CAŁEJ GMINY TARNOWSKIE GÓRY - ZAŁĄCZNIK NR 7


Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XVIII/228/2016
Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach
z dnia 24 lutego 2016 r.
Zalacznik8.pdf

Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach o sposobie rozpatrzenia
nieuwzględnionych uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego w dzielnicach Strzybnica i Rybna w Tarnowskich Górach, w rejonie
ulic Grzybowej, K. Pułaskiego, 11-go Listopada, Racławickiej, J. Tuwima i Laryszowskiej-ZAŁĄCZNIK NR 8


Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XVIII/228/2016
Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach
z dnia 24 lutego 2016 r.
Zalacznik9.pdf

Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w sprawie sposobu realizacji zapisanych
w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych
gminy oraz zasad ich finansowania - ZAŁĄCZNIK NR 9

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-03-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe