Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XIX/123/2016 Rady Miejskiej w Toszku

z dnia 29 lutego 2016r.

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 , art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.), art. 6r ust. 3, 3a i 3d ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porzadku w gminach ( Dz.U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.) po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gliwicach oraz po przeprowadzeniu konsultacji Rada Miejska w Toszku uchwala co następuje:

§ 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz tryb i sposób zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości.

§ 2. Ustala się, że w zamian za uiszczoną opłatę z nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości częściowo zamieszkałych i częściowo niezamieszkałych, na których wytwarzane są odpady komunalne odbierane bedą wszystkie odpady komunalne zmieszane i frakcje odpadów segregowanych, zgodnie z § 3 niniejszej uchwały. Opłata ta obejmować będzie również wyposażenie przedmiotowych nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych, utrzymywanie pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.

§ 3. Określa się częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości:

1) odpady komunalne zmieszane:

a) nie rzadziej niż dwa razy w tygodniu - dla budynków wielorodzinnych;

b) nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie - dla budynków jednorodzinnych.

2) odpady komunalne zbierane w sposób selektywny tj.: papier, opakowania wielomateriałowe, szkło, tworzywa sztuczne i metal :

a) nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie - dla budynków jednorodzinnych;

b) niezwłocznie po wypełnieniu "gniazd" pojemników przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych - dla budynków wielorodzinnych - lecz nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie.

3) odpady komunalne zbierane w sposób selektywny tj odpady komunalne ulegające biodegradacji (odpady kuchenne):

a) nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie - dla budynków jednorodzinnych;

b) niezwłocznie po wypełnieniu pojemników przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, lecz nie rzadziej niż raz na tydzień - dla budynków wielorodzinnych w okresie od kwietnia do października;

c) niezwłocznie po wypełnieniu pojemników przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, lecz nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie - dla budynków wielorodzinnych w okresie od listopada do marca;

4) odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny:

a) dwa razy w roku w ramach zbiórek akcyjnych przeprowadzonych zgodnie z wcześniej ustalonym harmonagramem.

§ 4. Ustala się, utworzenie jednego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

1) Do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych można przekazać następujące odpady komunalne zebrane w sposób selektywny:

a) papier, opakowania wielomateriałowe, szkło, tworzywa sztuczne i metal oraz odpady komunalne ulegające biodegradacji (odpady kuchenne)- bez ograniczeń ilościowych;

b) odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny- bez ograniczeń ilościowych;

c) odpady zielone i kuchenne ulegające biodegradacji- bez ograniczeń ilościowych;

d) przeterminowane leki- bez ograniczeń ilościowych;

e) zużyte baterie i akumulatory- bez ograniczeń ilościowych;

f) zużyte opony z samochodów osobowych- bez ograniczeń ilościowych;

g) chemikalia- bez ograniczeń ilościowych;

h) odpady budowlane i rozbiórkowe, stanowiace odpady komunalne, w ilości 0,5m3 na osobę na rok.

2) W punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych ustawia się pojemniki na poszczególne rodzaje odpadów komunalnych.

3) W punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych nie przyjmuje się odpadów z działalności gospodarczej, w stosunku do których obowiązują odrębne przepisy w zakresie gospodarki odpadami.

4) Pracownicy obsługujący punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych mają prawo odmowy przyjecia innych niż wymienione w pkt.1 odpadów.

5) Oddający odpady do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych:

a) ma obowiązek rozładunku odpadów i umieszczenie ich w miejscu i w sposób wskazany przez pracownika obsługi punktu

b) w przypadku odmowy przyjęcia odpadów, osoba dostarczająca odpady jest zobowiązana do ich natychmiastowego zabrania oraz zagospodarowania w sposób zgodny z przepisami prawa.

§ 5. Określa się tryb i sposób zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości.

1) W przypadku niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne właściciel nieruchomości przesyła informację o tym w formie:

a) pisemnej na adres - Urząd Miejski w Toszku ul. Bolesława Chrobrego 2, 44-180 Toszek; mail: boi@toszek.pl ;

b) telefonicznie pod nr tel. 32 237 80 28.

2) Zgłoszenie obejmuje wskazanie adresu nieruchomości, danych osobowych właściciela nieruchomości, rodzaju odpadów komunalnych, a w przypadku nieruchomości wielolokalowych także numeru lokalu.

§ 6. Traci moc uchwała Nr XXVII/294/2012 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz uchwała Nr XXXIII/355/2013 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/294/2012 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Toszka.

§ 8. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie od 1 kwietnia 2016r.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Toszku


Krzysztof Klonek


Uzasadnienie

Dnia 1 lutego 2015 roku weszła w życie ustawa z dnia 28 listopada 2014 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, którą m.in. zmieniono zapisy w art. 6r pkt 3, 3a-d wprowadzające konieczność określenia, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w szczególności częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości, tryb i sposób zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości.

W związku z nowelizacją ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 ze zm.) opracowany został projekt uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Dotychczas obowiązywała Uchwała Nr XXVII/294/2012 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi zmieniona uchwałą Nr XXXIII/355/2013 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/294/2012 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Projekt uchwały szczegółowo określa usługi, które będą świadczone przez Gminę Toszek w ramach opłaty za odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zgodnie z określoną częstotliwością, a także sposób świadczenia usług przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz tryb i sposób zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości.

Określenie terminu obowiązywania uchwały od dnia 1.04.2016 roku wynika z konieczności zachowania obowiązujących zapisów uchwały do dnia 31.03.2016 roku tj. zakończenia umowy z obecnym przedsiębiorcą i skorelowania ich z uchwalonymi zmianami Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Toszek.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-03-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe