Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XIX/124/2016 Rady Miejskiej w Toszku

z dnia 29 lutego 2016r.

w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Toszek

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41ust. 1 i art 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz.1515 z późn. zm.), art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2013r., poz 1399 z późn. zm.) po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gliwicach oraz po przeprowadzeniu konsultacji, Rada Miejska w Toszku uchwala co następuje:

§ 1. Uchwala się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Toszek, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXVII/293/2012 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Toszek.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Toszka.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie od 1 kwietnia 2016 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Toszku


Krzysztof Klonek


Załącznik do Uchwały Nr XIX/124/2016
Rady Miejskiej w Toszku
z dnia 29 lutego 2016 r.
Zalacznik1.pdf

XIX/124/2016


Uzasadnienie

Regulamin utrzymania czystości i porządku w gminach stanowi wykonanie ustawowego upoważnienia, wynikającego z art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.) zobowiązującego organ stanowiący jednostkę samorządu terytorialnego do określenia:

1) wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości obejmujących:

a) prowadzenie selektywnego zbierania i odbierania lub przyjmowania przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych lub zapewnienie przyjmowania w inny sposób co najmniej takich odpadów komunalnych jak: przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady zielone oraz odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne, a także odpadów komunalnych określonych na podstawie odpowiednich przepisów wykonawczych;

b) uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego;

c) mycie i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi;

2) rodzaju i minimalnej pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunków rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, przy uwzględnieniu:

a) średniej ilości odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach domowych bądź w innych źródłach;

b) liczby osób korzystających z tych pojemników;

3) częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego;

4) innych wymagań wynikających z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami;

5) obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku;

6) wymagań utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach;

7) wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania.

Zmiana Regulaminu utrzymania czystości i porzadku na terenie Miasta i Gminy Toszek ma na celu dostosowanie jego zapisów do wymogów znowelizowanej ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.).

Określenie terminu obowiązywania uchwały od dnia 1.04.2016 roku wynika z konieczności zachowania obowiązujących zapisów uchwały do dnia 31.03.2016 roku tj. zakończenia umowy z obecnym przedsiębiorcą i skorelowania ich z uchwałą w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-03-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe