Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 91/XII/2016 Rady Gminy Włodowice

z dnia 3 marca 2016r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Włodowice na rok 2016

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.)

Rada Gminy Włodowice uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Włodowice na 2016 r. o kwotę 849.022 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Włodowice na 2016 r. o kwotę 961.173 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Zwiększa się przychody budżetu Gminy Włodowice na 2016 r. o kwotę 112.151 zł (wolne środki) zgodnie z załącznikiem nr 3.

4. Zmienia się wykaz "Planowane zadania i zakupy inwestycyjne do realizacji w 2016 r." zgodnie z załącznikiem nr 4.

5. Zmienia się wykaz "Planowane dotacje do udzielenia w 2016 r. z budżetu Gminy Włodowice podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych" zgodnie z załącznikiem nr 5.

6. Zmienia się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2016 zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 2. Po wprowadzeniu zmian, o których mowa w § 1 budżet zamknie się deficytem w kwocie 2.244.455 zł, który zostanie pokryty:

- kredytem w kwocie 283.052 zł,

- pożyczkami w kwocie 1.540.427 zł,

- wolnymi środkami w kwocie 420.976 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włodowice.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy


Alojzy Leśniak


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 91/XII/2016
Rady Gminy Włodowice
z dnia 3 marca 2016 r.
Zalacznik1.pdf

Zał. 1 dochody 03.03.2016


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 91/XII/2016
Rady Gminy Włodowice
z dnia 3 marca 2016 r.
Zalacznik2.pdf

Zał. 2 wydatki 03.03.2016 r.


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 91/XII/2016
Rady Gminy Włodowice
z dnia 3 marca 2016 r.
Zalacznik3.pdf

Zał. 3 przychody 03.03.2016


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 91/XII/2016
Rady Gminy Włodowice
z dnia 3 marca 2016 r.
Zalacznik4.pdf

Zał. 4 Wyd inw jednor 03.03.2016


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 91/XII/2016
Rady Gminy Włodowice
z dnia 3 marca 2016 r.
Zalacznik5.pdf

Zał. 5 dotacje z budżetu gminy 03.03. 2016


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 91/XII/2016
Rady Gminy Włodowice
z dnia 3 marca 2016 r.
Zalacznik6.pdf

Zał. 6 Fundusz Sołecki 03.03.2016

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-03-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe