Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XVII/142/16 Rady Miasta w Myszkowie

z dnia 3 marca 2016r.

w sprawie rozliczania tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym, obowiązkowym wymiarze godzin oraz określenia tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla niektórych stanowisk nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych, gimnazjach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest gmina Myszków

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2015r. poz. 1515 z późn. zm.) oraz art. 42 ust. 7 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2015r. poz. 1919 z późn zm.) Rada Miasta uchwala co następuje:

§ 1. Dla nauczycieli realizujących obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin ustala się tzw. uśredniony tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dzieląc sumę przydzielonych nauczycielowi godzin przez sumę przydzielonych mu części etatów z poszczególnych wymiarów i zaokrąglając uzyskany wynik do liczby całkowitej. Wszystkie godziny ponad tak ustalony wymiar stanowią dla nauczyciela godziny ponadwymiarowe.

§ 2. Łączenie w ramach etatu zajęć o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze może występować tylko w przypadku, gdy nie ma możliwości zastosowania innych rozwiązań przewidzianych przepisami ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela i wyłącznie pod warunkiem posiadania przez nauczyciela wymaganych kwalifikacji do prowadzenia zajęć.

§ 3. Ustala się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz dla:

1) pedagoga: 20 godzin,

2) doradcy metodycznego: 9 godzin,

3) logopedy: 22 godziny,

4) nauczyciela wspomagającego w szkołach podstawowych i gimnazjach: 26 godzin,

5) nauczyciela wspomagającego w przedszkolach w oddziałach integracyjnych: 25 godzin,

6) nauczyciela wspomagającego w przedszkolach w oddziałach ogólnodostępnych: 30 godzin.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr XII/99/11 z dnia 4 października 2011r. w sprawie rozliczania tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym, obowiązkowym wymiarze godzin oraz określenia tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla niektórych stanowisk nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest gmina Myszków.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Myszkowa.

§ 6. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie z dniem 1 września 2016r.

Przewodniczący Rady Miasta w Myszkowie


Jerzy Woszczyk

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-03-11
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe