Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XV/112/2016 Rady Miejskiej w Pszowie

z dnia 2 marca 2016r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Pszów na rok 2016

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 i pkt.10 oraz art. 51 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz .U. z 2015 r., poz. 1515 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 220, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XIV/101/2016 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 27 styczeń 2016 r. w sprawie budżetu Miasta Pszów na rok 2016

RADA MIEJSKA w Pszowie
uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XIV/101/2016 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 27 stycznia 2016 roku w sprawie budżetu Miasta Pszów na rok 2016, dokonuje się następujących zmian:

1) zwiększa się dochody budżetu Miasta Pszów (§1. uchwały budżetowej) o kwotę 603 350,00 zł w zakresie dochodów majątkowych, co łącznie daje plan dochodów w wysokości 33 853 323,39 zł stanowiące tabelę nr 1 pn.: "Plan dochodów Miasta Pszów na rok 2016", na podstawie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały,

2) zwiększa się wydatki budżetu Miasta Pszów (§2. uchwały budżetowej) okwotę 603 350,00 zł w zakresie wydatków majątkowych, co łącznie daje plan wydatków w wysokości 36 424 977,39 zł, które stanowią tabelę nr 2 pn.: "Plan wydatków Miasta Pszów na rok 2016", na podstawie załącznika nr 2 do niniejszej uchwały,

3) w załączniku nr 5 (§10 uchwały budżetowej) pn.: "Zakres rzeczowo finansowy planowanych remontów i inwestycji do wydatkowania w 2016 roku", dokonuje się następujących zmian:

a) w dziale 600

- rozdz. 60016 zwiększa się zadanie nr 2 pn.:"Przebudowa ul. Kruczkowskiego w Pszowie (wraz z częścią ul. Majakowskiego)" o kwotę 603 350,00 zł,

- rozdz. 60016 zadanie nr 4 otrzymuje nową nazwę:"Modernizacja, przebudowa dróg i chodników gminnych, w tym:

- modernizacja ul. Paderewskiego - boczna + 40 000,00 ; ul. Staffa - boczna + 50 000,00 ; ul. Dworska - boczna II etap + 100 000,00 ; ul. Chrószcza + 130 000,00; - przebudowa w ul. Niepodległości + 120 000,00" na kwotę 440 000,00 zł,

- rozdz. 60016 zadanie nr 5 zmniejsza się o kwotę 122 000 oraz otrzymuje nową nazwę:"Przebudowa ul. Wolczyka w Pszowie, w tym:

- dokumentacja + 8 000,00

- roboty budowlane + 120 000,00"

- rozdz. 60016 wprowadza się nowe zadanie nr 7 pn.:"Przebudowa ciągu drogowego od skrzyżowania ul. Sportowej z ul. Kraszewskiego do skrzyżowania ul. Śląskiej z drogą osiedla Biernackiego w Pszowie - dokumentacja" na kwotę 80 000,00 zł,

- rozdz. 60016 wprowadza się nowe zadanie nr 8 pn.:"Przebudowa ul. Lipowej w Pszowie - dokumentacja" na kwotę 30 000,00 zł,

b) w dziale 700, rozdz. 70005

- wprowadza się nowe zadanie nr 6 pn.:"Zagospodarowanie terenu ograniczonego ul. Pszowską, ul. R. Traugutta i ul. A. Wolczyka wraz z ul. A. Wolczyka w tym:

- wykonanie koncepcji i dokumentacji + 17 000,00

- roboty budowlane + 105 000,00 " na kwotę 122 000,00 zł,

c) w dziale 900, rozdz. 90001

- zadanie nr 3 otrzymuje nową nazwę:"Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Majakowskiego, ul. Kruczkowskiego, w centrum Miasta (MOK oraz budynek komunalny zlokalizowany przy ul. Traugutta 5), Niepodległości

na podstawie załącznika nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wprowadzone zmiany w § 1 niniejszej uchwały skutkują zmianami w załączniku nr 6 (§12 uchwały budżetowej) pn.: "Budżet 2016 w ujęciu zadaniowym", do uchwały budżetowej.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Pszów.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Czesław Krzystała


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/112/2016
Rady Miejskiej w Pszowie
z dnia 2 marca 2016 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/112/2016
Rady Miejskiej w Pszowie
z dnia 2 marca 2016 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV/112/2016
Rady Miejskiej w Pszowie
z dnia 2 marca 2016 r.
Zalacznik3.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-03-11
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe