Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XVII/114/2016 Rady Miejskiej w Żarkach

z dnia 8 marca 2016r.

w sprawie Regulaminu udzielania dotacji na demontaż, zbiórkę, transport i unieszkodliwienie azbestu i wyrobów zawierających azbest pochodzących z pokryć dachowych lub elewacji budynków mieszkalnych i gospodarczych położonych na terenie Gminy Żarki

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1, art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015r., poz. 1515 ze zm.), art. 400a ust. 1 pkt 8, art. 403 ust. 4-5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r., poz. 1232 ze zm.) Rada Miejska w Żarkach uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się "Regulamin udzielania dotacji na demontaż, zbiórkę, transport i unieszkodliwienie azbestu i wyrobów zawierających azbest pochodzących z pokryć dachowych lub elewacji budynków mieszkalnych i gospodarczych położonych na terenie Gminy Żarki", stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Żarki.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr VII/45/2015 Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 30 kwietnia 2015roku w sprawie Regulaminu udzielania dotacji na demontaż, zbiórkę, transport i unieszkodliwienie azbestu i wyrobów zawierających azbest pochodzących z pokryć dachowych lub elewacji budynków mieszkalnych i gospodarczych położonych na terenie Gminy Żarki oraz Uchwała Nr X/62/2015 Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 28 lipca 2015 roku w sprawie zmiany uchwały nr VII/45/2015 Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 30 kwietnia 2015r. w spawie Regulaminu udzielania dotacji na demontaż, zbiórkę, transport i unieszkodliwienie azbestu i wyrobów zawierających azbest pochodzących z pokryć dachowych lub elewacji budynków mieszkalnych i gospodarczych położonych na terenie Gminy Żarki.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Żarki oraz poprzez rozplakatowanie na terenie Gminy Żarki.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Żarkach


Stanisława Nowak


Załącznik do Uchwały Nr XVII/114/2016
Rady Miejskiej w Żarkach
z dnia 8 marca 2016 r.
Zalacznik1.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-03-11
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe