Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Porozumienie nr 033.38-P8.2015 Prezydenta Miasta Gliwice; Wójta Gminy Pilchowice

z dnia 1 marca 2016r.

w sprawie powierzenia Miastu Gliwice objęcia doradztwem metodycznym nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pilchowice

Tekst pierwotny

pomiędzy Miastem Gliwice reprezentowanym przez Prezydenta Miasta,
w imieniu którego działa Krystian Tomala - Zastępca Prezydenta Miasta,
a
Gminą Pilchowice
reprezentowaną przez Macieja Gogulla - Wójta Gminy Pilchowice


Podstawą zawarcia porozumienia jest Uchwała Nr XVIII/150/16 Rady Gminy Pilchowice z dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Pilchowice a Miastem Gliwice w sprawie powierzenia przez Miastu Gliwice prowadzenia doradztwa metodycznego dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Pilchowice oraz finansowania tego zadania w formie dotacji, Uchwała Nr XXI/671/2008 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 18 grudnia 2008 roku w sprawie przekształcenia Gliwickiego Ośrodka Metodycznego z siedzibą w Gliwicach ul. Stefana Okrzei 20 oraz Uchwała Nr XXX/565/2013 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie zmiany statutu Gliwickiego Ośrodka Metodycznego z siedzibą w Gliwicach przy ul. S. Okrzei 20.

§ 1. Miasto Gliwice zobowiązuje się do objęcia doradztwem metodycznym, zwanym w dalszej części porozumienia doradztwem, nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pilchowice.

§ 2. 1. Doradztwo metodyczne, o którym mowa w § 1 organizowane będzie przez Gliwicki Ośrodek Metodyczny, dla którego organem prowadzącym jest Miasto Gliwice i realizowane będzie w siedzibie ośrodka lub w szkole macierzystej doradcy metodycznego.

2. Miasto Gliwice zapewnia, że nauczyciele - doradcy metodyczni, którym zadania powierzył Prezydent Miasta Gliwice, spełniają wymagania określone w Rozporządzeniu MEN z dnia 19 listopada 2009 roku w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz.U. 2014.1041 j.t.)

3. Do zadań nauczyciela - doradcy metodycznego należy w szczególności wspomaganie nauczycieli oraz rad pedagogicznych w:

1) planowaniu, organizowaniu i badaniu efektów procesu dydaktyczno - wychowawczego,

2) opracowywaniu, doborze i adaptacji programów nauczania,

3) diagnozowaniu potrzeb uczniów i indywidualizacji procesu nauczania i wychowania,

4) przygotowywaniu do analizy wyników i wniosków z nadzoru pedagogicznego, wyników sprawdzianów i egzaminów oraz korzystania z nich w celu doskonalenia pracy nauczycieli,

5) rozwijaniu umiejętności metodycznych,

6) podejmowaniu działań innowacyjnych.

4. Nauczyciel - doradca metodyczny realizuje zadania wymienione w ust. 3 poprzez:

1) udzielanie indywidualnych konsultacji,

2) prowadzenie zajęć edukacyjnych, zajęć warsztatowych oraz zajęć otwartych,

3) organizowanie innych form doskonalenia wspomagającego pracę dydaktyczno - wychowawczą nauczycieli.

§ 3. 1. Gmina Pilchowice zobowiązuje się do przekazania Miastu Gliwice w roku szkolnym 2015/2016 środków finansowych na objęcie doradztwem nauczycieli, o których mowa w § 1 według faktycznej liczby nauczycieli objętych doradztwem oraz kosztów objęcia doradztwem jednego nauczyciela określonych w ust. 2 niniejszego paragrafu.

2. Ustala się następujący koszt doradztwa metodycznego:

1) objęcie doradztwem jednego nauczyciela w formach wskazanych w § 2 ust. 4 (niezależnie od tego, ile razy w ciągu jednego miesiąca nauczyciel skorzystał z doradztwa) - 8,00 zł / 1 miesiąc,

2) hospitację jednej godziny wraz z wypełnieniem arkusza hospitacji - 140,00 zł.

3. Lista nauczycieli (załącznik nr 1 do przedmiotowego porozumienia), objętych doradztwem metodycznym lub/i korzystających z innych form wsparcia przez Gliwicki Ośrodek Metodyczny w danym miesiącu, będzie przekazana przez Miasto Gliwice w terminie do dnia 31 lipca. Lista nauczycieli podpisana przez dyrektora Gliwickiego Ośrodka Metodycznego oraz przedstawiciela Miasta Gliwice zawierać będzie dodatkowo informację o formach doradztwa metodycznego, z którego skorzystali poszczególni nauczyciele.

4. Gmina Pilchowice zobowiązuje się przekazać Miastu Gliwice należną dotację na realizację zadania określonego w § 1, w kwocie proporcjonalnej do liczby nauczycieli korzystających ze wsparcia metodycznego za okres od dnia 1 marca 2016 r. do dnia 30 czerwca 2016 r.

5. Dotacja przekazana zostanie jednorazowo przelewem na konto: Miasto Gliwice ING Bank Śląski 22 1050 1230 1000 0022 7691 4252, w terminie do dnia 31 sierpnia 2016 roku.

6. W przypadku braku zapłaty w terminie określonym w ust. 5 zostaną naliczone odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki.

7. Planowany koszt zadania, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu Gmina Pilchowice ustala na kwotę do 448,00 zł.

§ 4. 1. Porozumienie niniejsze zostaje zawarte na czas określony, tj. od dnia 1 marca 2016 roku do dnia 30 czerwca 2016 roku.

2. Porozumienie może zostać rozwiązane za miesięcznym okresem wypowiedzenia dokonanym przez jedną ze stron w formie pisemnej.

3. Zmiany do Porozumienia wprowadzane będą w formie pisemnej.

§ 5. Miasto Gliwice zobowiązuje się do wykorzystania przekazanej dotacji zgodnie z przeznaczeniem.

§ 6. Spory mogące powstać ze stosunku objętego porozumieniem rozstrzygać będzie właściwy rzeczowo sąd powszechny.

§ 7. W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 8. Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

§ 9. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 10. Porozumienie wchodzi w życie z dniem 1 marca 2016 roku.

Zastępca Prezydenta Miasta Gliwice


Krystian Tomala

Wójt Gminy Pilchowice


Maciej Gogulla


Załącznik do porozumienia Nr 033.38-P8.2015
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 1 marca 2016 r.

Listanauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sośnicowice, objętych doradztwem metodycznym przez Gliwicki Ośrodek Metodyczny.

Lp.

imię i nazwisko nauczyciela, który skorzystał z doradztwa metodycznego

miejsce zatrudnienia

nauczany przedmiot

forma doskonalenia

nr formy

data

temat zajęć

doradca metodyczny

1

2

3

Miasto Gliwice

Gliwicki Ośrodek Metodyczny

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-03-11
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe