Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 124/XVIII/2016 Rady Gminy i Miasta Koziegłowy

z dnia 17 marca 2016r.

w sprawie uchwalenia Statutu Gminno-Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koziegłowach

Tekst pierwotny

Na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit "h" w związku z art. 40 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2015 roku, poz. 1515 z późn. zm.) w związku z art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz. U. z 2015 roku poz. 163 z późn. zm.) w związku z art. 90m ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jedn. Dz. U z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.) Rada Gminy i Miasta Koziegłowy uchwala co następuje:

§ 1. Nadaje się Gminno-Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Koziegłowach Statut stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Tracą moc:

1) Uchwała Nr 314/XXXII/2006 Rady Gminy i Miasta Koziegłowy z dnia 20 czerwca 2006 r. w sprawie: uchwalenia Statutu Gminno-Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koziegłowach.

2) Uchwała Nr 85/XI/07 Rady Gminy i Miasta Koziegłowy z dnia 31 sierpnia 2007 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr 314/XXXII/2006 Rady Gminy i Miasta Koziegłowy z dnia 20 czerwca 2006 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminno-Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koziegłowach.

3) Uchwała Nr 286/XXIX/08 Rady Gminy i Miasta Koziegłowy z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie: zmian w Statucie Gminno-Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koziegłowach.

4) Uchwała Nr 192/XXX/2013 Rady Gminy i Miasta Koziegłowy z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie: zmiany statutu Gminno-Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koziegłowach.

5) Uchwała Nr 290/XLIII/2014 Rady Gminy i Miasta Koziegłowy z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie: zmiany statutu Gminno-Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koziegłowach.

6) Uchwała Nr 291/XLIII/2014 Rady Gminy i Miasta Koziegłowy z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie: upoważnienia Dyrektora Gminno-Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koziegłowach do prowadzenia postępowań z zakresu pomocy materialnej o charakterze socjalnym

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy i Miasta Koziegłowy


Joanna Kołodziejczyk


Załącznik do Uchwały Nr 124/XVIII/2016
Rady Gminy i Miasta Koziegłowy
z dnia 17 marca 2016 r.

Statut Gminno-Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koziegłowach

§ 1. Gminno-Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Koziegłowach, zwany dalej Ośrodkiem, działa na podstawie:

1) ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz. U. z 2015 roku, poz. 163 z późn. zm.),

2) ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jedn. Dz. U. z 2015 roku, poz. 332 z późn. zm.),

3) ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych ( (tekst jedn. Dz.U z 2015 roku, poz. 114 z późn. zm.),

4) ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tekst jedn. Dz. U. z 2015 roku, poz. 859 z późn. zm.),

5) rozdziału 8a ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jedn. Dz. U z 2015 roku poz. 2156 z późn. zm),

6) ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( tekst jedn. Dz. U. z 2011 roku , Nr 127, poz.721 z póź.zm.)

7) ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jedn Dz. U. z 2015 roku, poz. 149 z póź. zm.)

8) ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( tekst jedn. Dz. U. z 2015 roku, poz.581 z póź. zm.)

9) ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów ( tekst jedn Dz. U. z 2016 roku, poz.162)

10) ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (tekst jedn Dz. U. Dz. U. z 2014 roku, poz.1863

z póź.zm)

11) ustawy z 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 roku, nr 195)

12) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. 2013 roku, poz. 885 z późn. zm.),

13) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2015 roku, poz. 1515 z późn. zm.),

14) innych przepisów prawa.

§ 2. Celem działania Ośrodka jest obsługa zadań Gminy i Miasta Koziegłowy określonych w przepisach prawa wskazanych w § 1 pkt. 1 - 11 oraz przepisach wydanych na ich podstawie, a w szczególności:

1) pomoc w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania

w odpowiednich warunkach,

2) realizacja zadań gminy z zakresu pomocy społecznej i wspierania rodziny.

§ 3. W realizacji swoich zadań Ośrodek współdziała w szczególności z innymi jednostkami organizacyjnymi, organizacjami pozarządowymi, kościołami, fundacjami, instytucjami oraz pracodawcami.

§ 4. 1. Terenem działania Ośrodka jest Gmina i Miasto Koziegłowy.

2. Siedziba Ośrodka znajduje się w Koziegłowach.

§ 5. 1. Ośrodkiem kieruje i reprezentuje go na zewnątrz Dyrektor.

2. Szczegółową organizację Ośrodka określa Regulamin Organizacyjny ustalany przez Dyrektora.

3. Upoważnia się Dyrektora Ośrodka do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, w tym do wydawania decyzji administracyjnych.

§ 6. Ośrodek jest jednostką budżetową Gminy i Miasta Koziegłowy i prowadzi gospodarkę finansową na zasadach obowiązujących w samorządowych jednostkach budżetowych.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-03-22
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe