Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXI/166/2016 Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu

z dnia 15 marca 2016r.

w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII/277/2009 z dnia 6 kwietnia 2009 r

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 30 ust. 6, art. 35 ust 3, art. 49 ust. 2 w związku z art. 91d pkt 1, ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 191 z późniejszymi zmianami), w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 z późniejszymi zmianami)

Rada Miejska w Ogrodzieńcu u c h w a l a , co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu nr XXXVII/277/2009 z dnia 6 kwietnia 2009 r.
w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego wykreśla się w § 1 słowa: "do 31 grudnia".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy i dyrektorom placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ogrodzieniec.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Zygmunt Podsiadło


Uzasadnienie

1. W dniu 6 kwietnia 2009 r. Rada Miejska w Ogrodzieńcu przyjęła projekt uchwały przedstawiony przez Burmistrza Miasta i Gminy Ogrodzieniec, w której §1 miał brzmienie: Ustala się regulamin określający wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego od 1 stycznia 2009 roku w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do uchwały. Uchwale nadano numer XXXVII/277/2009,

2. Przygotowując uchwałę nr XXXVII/277/2009 do publikacji pracownik biura Rady Miejskiej omyłkowo wykorzystał dokument roboczy zawierający w § 1 zapis: Ustala się regulamin określający wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do uchwały, podczas gdy w projekcie tej uchwały opracowanej przez Burmistrza Miasta i Gminy Ogrodzieniec, a następnie przegłosowanej na sesji w dniu 6 kwietnia 2009 r. ten sam tekst miał brzmienie: Ustala się regulamin określający wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego od 1 stycznia 2009 roku w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do uchwały.

3. Po wydrukowaniu wadliwego dokumentu pracownica przedłożyła go podpisu ówczesnemu Przewodniczącemu Rady Miejskiej, a jego wersja elektroniczna została opublikowana w BIP Urzędu i przesłana do Wojewody Śląskiego celem publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

4. Nie ma żadnych wątpliwości co do tego, że Rada Miejska w Ogrodzieńcu w dniu 6 kwietnia 2009 roku przegłosowała jednogłośnie uchwałę nr XXXVII/277/2009 w brzmieniu takim jaki był projekt przekazany radnym przez Burmistrza Miasta i Gminy Ogrodzieniec. Intencją wszystkich radnych było przyjęcie Regulaminu określającego od 1 stycznia 2009r. wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego bezterminowo.

5. Pismem z dnia 11 lutego 2016 r. nr NPVII.4132.3.2016 Wydział Nadzoru Prawnego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego poinformował, że nie znajduje uzasadnienia w obowiązującym stanie prawnym do sprostowania błędu w trybie art. 17 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1484).

6. Projekt uchwały ma na celu zmianę uchwały z dnia 6 kwietnia 2009 roku nr XXXVII/277/2009 i doprowadzenia do zgodności tekstu uchwały podjętej przez Radę Miejską w Ogrodzieńcu w dniu 6 kwietnia 2009 r. z tekstem opublikowanym.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-03-22
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe