Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 18.190.2016 Rady Miasta Rydułtowy

z dnia 17 marca 2016r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych przez Miasto Rydułtowy

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8, art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.) oraz art. 5 c pkt 1 i art. 14 ust. 5 pkt 1 i ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)

Rada Miasta Rydułtowy
po przeprowadzeniu konsultacji społecznych,
zgodnie z uchwałą nr XLVIII/411/10 Rady Miasta Rydułtowy z dnia 22 października 2010 r.
uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale nr 40.288.2013 Rady Miasta Rydułtowy z dnia 24 października 2013 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych przez Miasto Rydułtowy wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

Do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej stosuje się odpowiednio ust. 1 - 4.";

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Rydułtowy oraz dyrektorom przedszkoli i szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Rydułtowy.".

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Rydułtowy oraz dyrektorom przedszkoli i szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Rydułtowy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 4.

Uchwałę ogłasza się poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Rydułtowy, publikację w Biuletynie Informacji Publicznej oraz poprzez wywieszenie w przedszkolach i szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Rydułtowy.

Przewodniczący Rady Miasta Rydułtowy


Lucjan Szwan

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-03-22
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe