Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 18.191.2016 Rady Miasta Rydułtowy

z dnia 17 marca 2016r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół i placówek oświatowo-wychowawczych, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom zajmującym stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych i zasad zwalniania ich od obowiązku realizacji tych zajęć oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli szkół i placówek oświatowo-wychowawczych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.) oraz art. 42 ust. 6 i ust. 7 pkt 2 - 3, art. 91 d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)

Rada Miasta Rydułtowy
po przeprowadzeniu konsultacji społecznych,
zgodnie z uchwałą nr XLVIII/411/10 Rady Miasta Rydułtowy z dnia 22 października 2010 r.
uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale nr XLI/348/02 Rady Miasta Rydułtowy z dnia 7 czerwca 2002 roku w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół i placówek oświatowo-wychowawczych, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom zajmującym stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych i zasad zwalniania ich od obowiązku realizacji tych zajęć oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli szkół i placówek oświatowo-wychowawczych (z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

Przepisy uchwały stosuje się do nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach zwanych dalej "szkołami", o których mowa w art. 2 pkt 1, 2, 3 i 3b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.), dla których organem prowadzącym jest Miasto Rydułtowy";

2) § 3 otrzymuje brzmienie:

Obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć określonych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela - wymiar ten wynosi:

1) dla dyrektora szkoły podstawowej, gimnazjum lub zespołu szkół - 3 godziny,

2) dla wicedyrektora szkoły podstawowej, gimnazjum lub zespołu szkół - 7 godzin,

3) dla dyrektora przedszkola liczącego:

a) nie więcej niż 3 oddziały - 8 godzin,

b) powyżej 3 oddziałów - 6 godzin,

4) dla kierownika świetlicy szkolnej - 16 godzin,

5) dla dyrektora Ogniska Pracy Pozaszkolnej - 6 godzin,

6) dla dyrektora Państwowego Ogniska Plastycznego - 8 godzin,

7) dla doradcy metodycznego - 9 godzin";

3) w § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

Pedagogów szkolnych, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, rehabilitantów zatrudnionych w szkołach na stanowiskach pedagogicznych obowiązuje wymiar 25 godzin tygodniowo zajęć prowadzonych bezpośrednio z dziećmi i młodzieżą".

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Rydułtowy oraz dyrektorom szkół prowadzonych przez Miasto Rydułtowy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2016 roku.

§ 4.

Uchwałę ogłasza się w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Rydułtowy oraz publikację w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Rady Miasta Rydułtowy


Lucjan Szwan

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-03-22
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe