Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XV/335/2016 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej

z dnia 16 marca 2016r.

w sprawie likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej nr 2 w Dąbrowie Górniczej, ul. Konopnickiej 36

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515, z późn. zm.) w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1445, z późn. zm.) oraz art. 59 ust. 1, w związku z art. 5c pkt 1, art. 59 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2156, z późn. zm.) po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 239) - na wniosek Prezydenta Miasta

Rada Miejska w Dąbrowie Górniczej
uchwala:

§ 1. Zlikwidować z dniem 31 sierpnia 2016 r. Zasadniczą Szkołę Zawodową Specjalną nr 2 w Dąbrowie Górniczej, ul. Konopnickiej 36.

§ 2. Przekazać dokumentację przebiegu nauczania zlikwidowanej szkoły Śląskiemu Kuratorowi Oświaty, a pozostałą dokumentację miastu Dąbrowa Górnicza.

§ 3. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Dąbrowy Górniczej.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej


Agnieszka Pasternak

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-03-23
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe