Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XV/351/2016 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej

z dnia 16 marca 2016r.

w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XXXVII/748/14 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych gimnazjów prowadzonych przez gminę Dąbrowa Górnicza oraz określenia granic ich obwodów, z późn. zm

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515, z późn. zm.) w związku z art. 17 ust. 4 i 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2156, z późn. zm.) po uzyskaniu pozytywnej opinii Śląskiego Kuratora Oświaty i po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 239) - na wniosek Prezydenta Miasta

Rada Miejska w Dąbrowie Górniczej
uchwala:

§ 1. W Uchwale Nr XXXVII/748/14 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych gimnazjów prowadzonych przez gminę Dąbrowa Górnicza oraz określenia granic ich obwodów (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z 2014 r., poz. 2894), z późn. zm. wprowadzić zmiany polegające na:

1. w Załączniku nr 1 w pozycji 10, w kolumnie "nazwa gimnazjum" zastąpieniu zapisu "Gimnazjum
nr 10" zapisem "Gimnazjum nr 10 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego",

2. w Załączniku nr 7 wykreśleniu ulic "III Powstania Śląskiego", "Tysiąclecia nr: 1, 3, 5, 7, 9, 11", "Marii Szulc", "Wodna",

3. w Załączniku nr 8 zastąpieniu zapisu "Tysiąclecia nr: 2, 4, 6, 8, 10, 12 oraz od nr 15 do końca" zapisem "Tysiąclecia" oraz dopisaniu ulic "Twarda", "Graniczna od nr 1 do nr 45", "Marii Szulc", "Wodna", "III Powstania Śląskiego",

4. zmianie tytułu Załącznika nr 11 na nowy w brzmieniu "Gimnazjum nr 10 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Dąbrowie Górniczej ul. Obrońców Pokoju 7",

5. w Załączniku nr 12 zastąpieniu zapisu "Graniczna" zapisem "Graniczna od nr 46 do końca" oraz wykreśleniu ulicy "Twarda".

§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej


Agnieszka Pasternak

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-03-23
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe