Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XV/357/2016 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej

z dnia 16 marca 2016r.

w sprawie zmiany statutu Centrum Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Górniczej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. h i pkt.15, art. 40 ust 2 pkt. 2, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 z późn. zm.), art. 10, art. 11, art. 12 ust. 1 pkt. 2 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 239), na wniosek Prezydenta Miasta po pozytywnym zaopiniowaniu przez Komisję Kultury, Rekreacji i Sportu

Rada Miejska w Dąbrowie Górniczej
uchwala:

§ 1. W Uchwale Nr XIII/226/11 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 22 grudnia 2011 roku w sprawie: przyjęcia statutu Centrum Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Górniczej (Dz.Urz.Woj. Śląskiego z 2012r. poz. 157 z dnia 13.01.2012r. z późń.zm.) wprowadzić zmiany polegające na skreśleniu dotychczasowego brzmienia "Załącznika do Statutu CSiR" i nadaniu mu nowego brzmienia stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Dąbrowa Górnicza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej


Agnieszka Pasternak


Załącznik do Uchwały Nr XV/357/2016
Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej
z dnia 16 marca 2016 r.

Załącznik do Statutu CSiR
WYKAZ OBIEKTÓW SPORTOWO-REKREACYJNYCH BĘDĄCYCH W POSIADANIU
CENTRUM SPORTU I REKREACJI W DĄBROWIE GÓRNICZEJ

Lp.

Obiekt

Adres

Decyzja o trwałym zarządzie

Protokół

z dnia

1.

Hala Widowiskowo-Sportowa "Centrum"

Al. Róż 3

nr WGN.I.72243-7-3/04

z dnia 03.03.2004 r.

nr WGN.I.6844.7.2015.AĆ

z dnia 29.06.2015 r.

nr WGN.I.6844.6.2015.AĆ

z dnia 15.09.2015 r.

2.

Hala Sportowa

ul. Swobodna 46

nr 53/2002

z dnia 27.05.2002 r.

3.

Korty tenisowe

ul. 1000-lecia 21

nr WGN.I-72244-1-8/07 z dnia 03.10.2007 r.

4.

Centrum Sportów Letnich i Wodnych POGORIA przy zbiorniku Pogoria III

ul. Malinowe Górki

nr WGN-I.6844.20.2012 z dnia 29.11.2012 r.

nr WGN-I.6844.22.2012 z dnia 29.11.2012 r.

nr WGN-I.6844.23.2012 z dnia 29.11.2012 r.

5.

Centrum Sportów Letnich i Wodnych POGORIA w Parku Zielona

ul. Letnia 9

nr WGN-I.6844.21.2012 z dnia 29.11.2012 r.

6.

Stadion Sportowy

ul. Marii Konopnickiej 29

nr WGN-I.6844.10.2012 z dnia 11.07.2012 r.

7.

Baza Biwakowo-Campingowo-Rekreacyjna "Eurocamping"

ul. Żołnierska 130

Błędów

nr WGN.I-72244-1-13/z/05 z dnia 25.01.2008 r.

8.

Zespół Rekreacyjno-Sportowy

ul. Storczyków

Nr 14/2000

z dnia 01.06.2000 r.

9.

Plaża komunalna Pogoria I

nr 5/2000

z dnia 01.06.2000 r.

10.

Plaża komunalna Pogoria III

nr 6/2000

z dnia 01.06.2000 r.

11.

Kompleks boisk sportowych

ul. Legionów Polskich

nr WGN-I.6844.2.2011

z dnia 17.03.2011 r.

12.

Ośrodek Wypoczynkowy w rejonie zbiornika "Pogoria I"

ul. Żeglarska 34

nr WGN.I-72444-1-1/10

z dnia 13.09.2011 r.

nr WGN -I. 6844.2.2013

z dnia 08.02.2013 r.

nr WGN.I.6844.9.2015.AĆ

z dnia 22.09.2015 r.

13.

Stadion Sportowy Ząbkowice

ul. Aleja Zwycięstwa

nr WGN.I.6844.15.2015.AĆ z dnia 15.12.2015 r.

14.

Stadion Sportowy Strzemieszyce

ul. Sportowa

nr WGN.I.6844.16.2015.AĆ z dnia 15.12.2015 r.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-03-23
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe