Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XV/368/2016 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej

z dnia 16 marca 2016r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr V/90/2015 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 18 marca 2015 roku w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2015r., poz. 1515 z późn. zm.), oraz art. 6k ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U. z 2013r., poz. 1399 z późn. zm.), po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 239), na wniosek Grupy radnych,

Rada Miejska w Dąbrowie Górniczej uchwala:

§ 1. W uchwale nr V/90/2015 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 18 marca 2015r. w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2015r., poz. 1762 z dnia 26.03.2015r. z późn. zm.), po § 2 dodaje się § 2a w brzmieniu:

Zwalnia się z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi rodziny wielodzietne, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. z 2014r., poz. 1863 z późn. zm.).".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Dąbrowa Górnicza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie od dnia 01.07.2016 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej


Agnieszka Pasternak

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-03-23
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe