Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XIX/159/16 Rady Gminy Pilchowice

z dnia 17 marca 2016r.

w sprawie ustalenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Pilchowice, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia kryterów oraz wartości punktowej dla poszczególnych kryteriów

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity, Dz.U. z 2015 r., poz. 1515 z późniejszymi zmianami) oraz art. 20c ust. 4 i 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity, Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późniejszymi zmianami).

RADA GMINY PILCHOWICE
uchwala:

§ 1. Na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Pilchowice ustala się kryteria wraz z liczbą punktów oraz dokumentami niezbędnymi do ich potwierdzenia:

l.p.

Kryterium

Liczba punktów

Dokument potwierdzający spełnienie kryterium

1.

Kandydat, który posiada opinię Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o wczesnym wspomaganiu rozwoju.

3 pkt

Opinia wydana przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną o wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka

2.

Aktywność zawodowa obu rodziców kandydata (oboje rodzice pracujący lub studiujący w trybie dziennym).

5 pkt

Zaświadczenie o zatrudnieniu lub

zaświadczenie z uczelni

3.

Kontynuacja edukacji przedszkolnej przez rodzeństwo kandydata (dziecka) w przedszkolu do którego został złożony wniosek.

2 pkt

Oświadczenie rodzica dotyczące kontynuacji edukacji przedszkolnej przez rodzeństwo kandydata (dziecka) w przedszkolu do którego został złożony wniosek

4.

Kandydat, którego rodzice deklarują pobyt w przedszkolu dłuższy niż czas realizacji podstawy programowej.

1 pkt

za każdą dodatkową godzinę

(Maksymalna liczba punktów - 4)

Deklaracja rodzica dotycząca dziennej długości pobytu dziecka w placówce

5.

Kandydat (dziecko), którego przynajmniej jeden rodzic/opiekun prawny mieszka na terenie Gminy Pilchowice i w roku 2015 lub 2016 rozliczył podatek dochodowy od osób fizycznych w II Urzędzie Skarbowym w Gliwicach.

5 pkt

Kopia pierwszej strony zeznania podatkowego opatrzonego pieczęcią urzędu skarbowego w którym zostało złożone zeznanie lub Urzędowe Poświadczenie Odbioru wraz z pierwszą stroną zeznania podatkowego lub potwierdzenie złożenia zeznania z pieczęcią urzędu bądź inny dokument potwierdzający odprowadzenie podatku dochodowego od osób fizycznych do II Urzędu Skarbowego w Gliwicach.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pilchowice oraz dyrektorom publicznych przedszkoli, dyrektorom zespołu szkół i zespołów szkolno-przedszkolnych dla których organem prowadzącym jest Gmina Pilchowice.

§ 3. Traci moc Uchwała nr XVIII/147/16 Rady Gminy Pilchowice z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli oddziałów prowadzonych przez Gminę Pilchowice, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia kryteriów oraz wartości punktowej dla poszczególnych kryteriów.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Pilchowice.

Przewodnicząca Rady Gminy


Agata Mosiądz-Kramorz

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-03-23
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe