Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr V/20/3/2016 Sejmiku Województwa Śląskiego

z dnia 21 marca 2016r.

w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Śląskiego na 2016 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz. U. 2015 roku, poz. 1392 z późn. zm.)

Sejmik Województwa Śląskiego
uchwala:

§ 1. Dokonuje się zmian budżetu Województwa Śląskiego na 2016 rok, polegających na:

1) Zmniejszeniu planu dochodów własnych o kwotę per saldo 97 750 , zgodnie z wykazem, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;

2) Zwiększeniu planu wydatków własnych o kwotę 65 307 187 , zgodnie z wykazem, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej uchwały;

3) Zwiększeniu planu przychodów o kwotę 65 404 937 w § 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

§ 2. Dokonuje się zmian w budżecie Województwa Śląskiego na 2016 rok, polegających na przeniesieniu środków pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej w ramach wydatków własnych, zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. W uchwale Nr V/16/2/2015 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 21 grudnia 2015 roku w sprawie budżetu Województwa Śląskiego na 2016 rok nowe brzmienie otrzymuje § 3 ust. 1:

Planuje się deficyt budżetu Województwa w kwocie 181 887 499 zł i zostanie on pokryty przychodami pochodzącymi:

1) z kredytu w wysokości 80 360 216 zł,

2) z wolnych środków w wysokości 101 434 283 zł,

3) ze spłat pożyczek wysokości 93 000 zł".

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Śląskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego


Grzegorz Wolnik


Załącznik do Uchwały Nr V/20/3/2016
Sejmiku Województwa Śląskiego
z dnia 21 marca 2016 r.

ZMIANY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

NA 2016 r. - zmniejszenie per saldo - DOCHODY

w zł

Dz.

Rozdz

§

Wyszczególnienie

Dochody

758

Różne rozliczenia

1 078 072

75861

Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013

1 078 072

Dochody budżetu własnego Województwa Śląskiego na 2016 rok. Dochody własne, w tym majątkowe. Środki Unijne

1 078 072

853

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

-581 958

85332

Wojewódzkie urzędy pracy

-581 958

Dochody budżetu własnego Województwa Śląskiego na 2016 rok. Dochody własne, w tym bieżące. Środki ze źródeł pozabudżetowych

-581 958

925

Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

-593 864

92502

Parki krajobrazowe

-593 864

Dochody budżetu własnego Województwa Śląskiego na 2016 rok. Dochody własne, w tym bieżące. Środki ze źródeł pozabudżetowych

-593 864

RAZEM

-97 750


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V/20/3/2016
Sejmiku Województwa Śląskiego
z dnia 21 marca 2016 r.

ZMIANY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

NA 2016 r. - zwiększenie - WYDATKI

w zł

Dz.

Rozdz

§

Wyszczególnienie

Wydatki

010

Rolnictwo i łowiectwo

78 940

01042

Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

78 940

Wydatki majątkowe. Inwestycje i zakupy inwestycyjne

78 940

020

Leśnictwo

6 796

02095

Pozostała działalność

6 796

Wydatki bieżące jednostek budżetowych

6 796

w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane

6 796

150

Przetwórstwo przemysłowe

2 150

15013

Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości

2 150

Wydatki majątkowe. Inwestycje i zakupy inwestycyjne

2 150

w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego

2 150

600

Transport i łączność

40 637 887

60013

Drogi publiczne wojewódzkie

31 000 000

Wydatki bieżące jednostek budżetowych

5 000 000

w tym wydatki na realizację ich statutowych zadań

5 000 000

Wydatki majątkowe. Inwestycje i zakupy inwestycyjne

26 000 000

60015

Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)

9 637 887

Wydatki majątkowe. Inwestycje i zakupy inwestycyjne

9 637 887

700

Gospodarka mieszkaniowa

3 851 556

70004

Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

3 851 556

Wydatki majątkowe. Inwestycje i zakupy inwestycyjne

3 851 556

710

Działalność usługowa

1 000 000

71095

Pozostała działalność

1 000 000

Wydatki majątkowe. Zakup i objęcie akcji i udziałów

1 000 000

750

Administracja publiczna

3 190 879

75018

Urzędy marszałkowskie

2 000 252

Wydatki bieżące jednostek budżetowych

2 000 000

w tym wydatki na realizację ich statutowych zadań

2 000 000

Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego

252

75075

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

1 164 654

Wydatki bieżące jednostek budżetowych

1 164 654

w tym wydatki na realizację ich statutowych zadań

1 164 654

75095

Pozostała działalność

25 973

Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego

9 050

Wydatki majątkowe. Inwestycje i zakupy inwestycyjne

16 923

w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego

16 923

801

Oświata i wychowanie

200 000

80140

Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

200 000

Wydatki bieżące jednostek budżetowych

200 000

w tym wydatki na realizację ich statutowych zadań

200 000

851

Ochrona zdrowia

5 169 782

85111

Szpitale ogólne

2 500 000

Wydatki majątkowe. Inwestycje i zakupy inwestycyjne

2 500 000

w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego

2 500 000

85141

Ratownictwo medyczne

350 000

Wydatki majątkowe. Inwestycje i zakupy inwestycyjne

350 000

w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego

350 000

85153

Zwalczanie narkomanii

773 262

Dotacje na zadania bieżące

30 000

Wydatki bieżące jednostek budżetowych

23 546

w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane

500

w tym wydatki na realizację ich statutowych zadań

23 046

Wydatki majątkowe. Inwestycje i zakupy inwestycyjne

719 716

85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

1 546 520

Dotacje na zadania bieżące

630 000

Wydatki bieżące jednostek budżetowych

254 477

w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane

25 400

w tym wydatki na realizację ich statutowych zadań

229 077

Wydatki majątkowe. Inwestycje i zakupy inwestycyjne

662 043

852

Pomoc społeczna

1 391

85217

Regionalne ośrodki polityki społecznej

1 391

Wydatki bieżące jednostek budżetowych

1 391

w tym wydatki na realizację ich statutowych zadań

1 391

853

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

13 022

85332

Wojewódzkie urzędy pracy

13 022

Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego

13 022

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

10 128 000

92106

Teatry

3 090 000

Dotacje na zadania bieżące

2 120 000

Wydatki majątkowe. Inwestycje i zakupy inwestycyjne

970 000

92108

Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

510 000

Dotacje na zadania bieżące

510 000

92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

98 500

Dotacje na zadania bieżące

98 500

92114

Pozostałe instytucje kultury

2 236 588

Dotacje na zadania bieżące

2 055 000

Wydatki majątkowe. Inwestycje i zakupy inwestycyjne

181 588

92116

Biblioteki

1 250 000

Dotacje na zadania bieżące

1 250 000

92118

Muzea

824 912

Dotacje na zadania bieżące

824 912

92119

Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków

25 000

Dotacje na zadania bieżące

25 000

92120

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

2 015 000

Dotacje na zadania bieżące

2 015 000

92195

Pozostała działalność

78 000

Dotacje na zadania bieżące

50 000

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

28 000

925

Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

1 026 784

92502

Parki krajobrazowe

347 958

Wydatki bieżące jednostek budżetowych

282 958

w tym wydatki na realizację ich statutowych zadań

275 958

w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane

7 000

Wydatki majątkowe. Inwestycje i zakupy inwestycyjne

65 000

92504

Ogrody botaniczne i zoologiczne

678 826

Wydatki bieżące jednostek budżetowych

28 826

w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane

28 826

Wydatki majątkowe. Inwestycje i zakupy inwestycyjne

650 000

RAZEM

65 307 187


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr V/20/3/2016
Sejmiku Województwa Śląskiego
z dnia 21 marca 2016 r.

ZMIANY W BUDŻECIE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA 2016 r. - wydatki własne

w zł

Dz.

Rozdz

§

Wyszczególnienie

zmniejszenia

zwiększenia

710

Działalność usługowa

56 800 000

71095

Pozostała działalność

56 800 000

Wydatki majątkowe. Zakup i objęcie akcji i udziałów

56 800 000

750

Administracja publiczna

400 000

75075

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

400 000

Wydatki bieżące jednostek budżetowych

400 000

w tym wydatki na realizację ich statutowych zadań

400 000

801

Oświata i wychowanie

2 552

80195

Pozostała działalność

2 552

Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego

2 552

851

Ochrona zdrowia

800 000

85111

Szpitale ogólne

800 000

Wydatki bieżące jednostek budżetowych

800 000

w tym wydatki na realizację ich statutowych zadań

800 000

852

Pomoc społeczna

250

85217

Regionalne ośrodki polityki społecznej

250

Wydatki bieżące jednostek budżetowych

250

w tym wydatki na realizację ich statutowych zadań

250

853

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

2 802

85332

Wojewódzkie urzędy pracy

2 552

Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego

2 552

85395

Pozostała działalność

250

Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego

250

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

400 000

92114

Pozostałe instytucje kultury

400 000

Dotacje na zadania bieżące

400 000

926

Kultura fizyczna

56 000 000

92601

Obiekty sportowe

56 000 000

Wydatki majątkowe. Inwestycje i zakupy inwestycyjne

56 000 000

RAZEM

57 202 802

57 202 802

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-03-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe