Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XVI/279/2016 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej

z dnia 22 marca 2016r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Bielska-Białej na 2016 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r. poz.1515 z późn. zm.)

Rada Miejska
u c h w a l a

§ 1. 1. Dokonuje się przeniesień wydatków w budżecie miasta Bielska-Białej na 2016 rok, jak w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Uzasadnienie zmian stanowi Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Bielska-Białej.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Jarosław Klimaszewski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/279/2016
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 22 marca 2016 r.
Zalacznik1.pdf

Przeniesienia wydatków w budżecie miasta Bielska-Białej na 2016 rok


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/279/2016
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 22 marca 2016 r.
Zalacznik2.pdf

Uzasadnienie przeniesień dochodów i wydatków w budżecie miasta Bielska-Białej na 2015 rok

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-03-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe