Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XVI/284/2016 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej

z dnia 22 marca 2016r.

zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu i regulaminu Straży Miejskiej w Bielsku-Białej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1515 - j.t. z późn. zmianami) oraz art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (Dz.U. z 2013 r., poz. 1383 - j.t. z późn. zmianami)

Rada Miejska
uchwala, co następuje:

§ 1. W Regulaminie Straży Miejskiej w Bielsku-Białej, stanowiącym załącznik nr 2 do uchwały nr LX/1902/2006 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie nadania statutu i regulaminu Straży Miejskiej w Bielsku-Białej, wprowadza się następujące zmiany:

1. Schemat organizacyjny stanowiący załącznik do Regulaminu Straży Miejskiej w Bielsku-Białej określający strukturę organizacyjną Straży otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Bielska-Białej.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Jarosław Klimaszewski


Załącznik do Uchwały Nr XVI/284/2016
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 22 marca 2016 r.
Zalacznik1.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-03-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe