Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XVI/290/2016 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej

z dnia 22 marca 2016r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Bielska-Białej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.), art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 j.t.) oraz art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 1484 z późn. zm.) oraz po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bielsku-Białej

Rada Miejska w Bielsku-Białej
uchwala, co następuje:

§ 1. W Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Bielska-Białej stanowiącym załącznik do Uchwały nr XIII/209/2015 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Bielska-Białej (Dz. Urz. Woj. Śl. z dnia 8 grudnia 2015 r. poz. 6501) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 ust. 9 otrzymuje brzmienie:

Odpady, o których mowa w ust. 1 pkt 9-11 oraz pkt 13, zwane dalej "suchymi", należy gromadzić w pojemnikach. Odpady suche odbierze firma wybrana przez Gminę Bielsko-Biała w przetargu, o którym mowa w art. 6d ust. 1 ustawy."

2) w § 2 po ust. 9 dodaje się ust. 9a w brzmieniu:

Szkło należy:

1) w zabudowie wysokiej lub wielorodzinnej - gromadzić w pojemnikach typu "dzwon" o minimalnej pojemności 1,5 m3, względnie w pojemnikach o pojemności 120 l,

2) w zabudowie jednorodzinnej i szeregowej - gromadzić w przeźroczystych workach o pojemności do 120 l."

3) w § 11 ust. 1 pkt 1 po lit. b dodaje się lit. b1 w brzmieniu:

b1) szkło - nie rzadziej niż 2 razy na miesiąc kalendarzowy."

4) w § 11 ust. 1 pkt 2 po lit. b dodaje się lit. b1 w brzmieniu:

b1) szkło - nie rzadziej niż 1 raz na miesiąc kalendarzowy."

5) w § 11 ust. 2 po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:

szkło - nie rzadziej niż 1 raz na miesiąc kalendarzowy."

6) w § 11 ust. 3 po lit. b dodaje się lit. b1 w brzmieniu:

b1) szkło - nie rzadziej niż 1 raz na miesiąc kalendarzowy."

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Bielska-Białej.

§ 3. 1. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2016 r., z wyjątkiem § 1 pkt 5, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Jarosław Klimaszewski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-03-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe