Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXI/108/2016 Rady Gminy Miedźna

z dnia 29 marca 2016r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/90/2015 Rady Gminy Miedźna z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie budżetu Gminy Miedźna na rok 2016

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.4 , pkt. 9 lit. d i art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.2015.1515) oraz art. 211, 212, 214, 217,218, 220, 221, 222, 235, 236,237, 258, 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( t.j. Dz.U.2013.885 z późniejszymi zmianami)

Rada Gminy Miedźna uchwala

§ 1. Zmiany tabeli Nr 1 ujętej w załączniku Nr 1 do uchwały Nr XVIII/90/2015 Rady Gminy Miedźna z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie budżetu gminy Miedźna na rok 2016, zgodnie z tabelą Nr 1 ujętą w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały, w tym zmniejszenia dochodów bieżących o kwotę 237 850,00zł, zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 5 066,00zł.

§ 2. Zmiany tabeli Nr 2 ujętej w załączniku Nr 2 do uchwały Nr XVIII/90/2015 Rady Gminy Miedźna z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie budżetu gminy Miedźna na rok 2016, zgodnie z tabelą Nr 2 ujętą w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, w tym zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 194 617,64zł, zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 150 559,00zł.

§ 3. Ustala się nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 222 376,97zł, którą przeznacza się na spłatę kredytów.

§ 4. Zmiany tabeli Nr 3 ujętej w załączniku Nr 3 do uchwały Nr XVIII/90/2015 Rady Gminy Miedźna z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie budżetu gminy Miedźna na rok 2016, zgodnie z tabelą Nr 3 ujętą w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały, w tym zwiększenia przychodów o kwotę 188 725,36zł.

§ 5. Zmiany tabeli Nr 4 ujętej w załączniku Nr 4 do uchwały Nr XVIII/90/2015 Rady Gminy Miedźna z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie budżetu gminy Miedźna na rok 2016, zgodnie z tabelą Nr 4 ujętą w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Zmiany załącznika Nr 1 ujętego w załączniku Nr 10 do uchwały Nr XVIII/90/2015 Rady Gminy Miedźna z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie budżetu gminy Miedźna na rok 2016, zgodnie z załącznikiem Nr 1 ujętym w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Budżet gminy po zmianach po stronie:

- dochodów wynosi 49 790 491,82 zł,

- wydatków wynosi 49 568 114,85 zł,

- przychodów wynosi 1 658 075,03 zł,

- rozchodów wynosi 1 880 452,00 zł.

§ 8. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Miedźna.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Miedźna


Stanisław Lubański


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/108/2016
Rady Gminy Miedźna
z dnia 29 marca 2016 r.

Tabela nr 1 PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2016

Dział

Nazwa

Zmiana

1

2

3

bieżące

010

Rolnictwo i łowiectwo

15 033,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

Wpływy z różnych dochodów

15 033,00

758

Różne rozliczenia

-252 883,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

Subwencje ogólne z budżetu państwa

-252 883,00

bieżące

razem:

-237 850,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

majątkowe

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

5 066,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

5 066,00

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

5 066,00

majątkowe

razem:

5 066,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

5 066,00

Ogółem:

-232 784,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

5 066,00


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/108/2016
Rady Gminy Miedźna
z dnia 29 marca 2016 r.

Tabela nr 2 PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2016

Dział

Rozdział

Grupa

Treść

Wartość

010

Rolnictwo i łowiectwo

15 033,00

01010

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

15 033,00

B1PZB

wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

15 033,00

700

Gospodarka mieszkaniowa

0,00

70004

Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

0,00

M1IUZ

inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

- 109 769,00

M1IWL

inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)

109 769,00

801

Oświata i wychowanie

- 189 900,64

80101

Szkoły podstawowe

- 105 415,72

B1PZB

wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

- 24 580,00

B1WIP

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

- 83 000,00

B4SUZ

wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

2 164,28

80104

Przedszkola

- 24 290,00

B1PZB

wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

- 10 690,00

B1WIP

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

- 13 600,00

80110

Gimnazja

- 33 161,43

B1PZB

wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

- 21 350,00

B1WIP

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

- 42 500,00

B4SUZ

wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

30 688,57

80120

Licea ogólnokształcące

- 19 686,49

B1PZB

wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

- 4 370,00

B1WIP

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

- 18 400,00

B4SUZ

wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

3 083,51

80130

Szkoły zawodowe

7 296,00

B4SUZ

wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

7 296,00

80148

Stołówki szkolne i przedszkolne

- 2 843,00

B1WIP

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

- 2 843,00

80150

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

- 11 800,00

B1WIP

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

- 11 800,00

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

- 19 750,00

85401

Świetlice szkolne

- 19 750,00

B1PZB

wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

- 2 750,00

B1WIP

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

- 17 000,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

60 950,00

90005

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

60 950,00

M1IUZ

inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

60 950,00

926

Kultura fizyczna

89 609,00

92604

Instytucje kultury fizycznej

89 609,00

M1IUZ

inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

89 609,00

Razem:

- 44 058,64


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXI/108/2016
Rady Gminy Miedźna
z dnia 29 marca 2016 r.

Tabela nr 3 PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2016

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

950

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy

1 469 349,67

188 725,36

1 658 075,03

1 469 349,67

188 725,36

1 658 075,03


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXI/108/2016
Rady Gminy Miedźna
z dnia 29 marca 2016 r.

Tabela nr 4 WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH REALIZOWANYCH W ROKU 2016

Dział

Rozdział

Nazwa

Wydatki majątkowe

1

2

3

4

ZMNIEJSZENIA

700

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

109 769,00

70004

Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

109 769,00

Termomodernizacja obiektów komunalnych w Gminie Miedźna

Ogółem zmniejszenia

109 769,00

ZWIĘKSZENIA

700

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

109 769,00

70004

Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

109 769,00

Przebudowa i modernizacja ciągu komunikacyjnego w budynku przy ul. Poprzecznej w Woli

900

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

60 950,00

90005

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

60 950,00

Modernizacja źródeł ciepła w budownictwie jednorodzinnym na terenie Gminy Miedźna

926

KULTURA FIZYCZNA

89 609,00

92604

Instytucje kultury fizycznej

89 609,00

Modernizacja źródeł ciepła w gminnych obiektach sportowych- kryta pływalnia w Woli

Ogółem zwiększenia

260 328,00


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXI/108/2016
Rady Gminy Miedźna
z dnia 29 marca 2016 r.

Załącznik nr 1 ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY NA ROK 2016

Dz.

Rozdz.

Nazwa

Kwota dotacji

z tego:

dla jednostek sektora fin. publicznych

w tym:

dla jednostek spoza sektora fin. publicznych

w tym:

celowa

podmiot.

przedm.

celowa

podmiot.

przedmiot.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Wydatki bieżące

ZWIĘKSZENIA

852

Pomoc społeczna

85216

Zasiłki stałe

1 787,00

1 787,00

1 787,00

zwrot dotacji

1 787,00

1 787,00

1 787,00

Ogółem zwiększenia planu dotacji na zadania bieżące

1 787,00

1 787,00

1 787,00

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-04-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe