Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XVII/183/2016 Rady Gminy Psary

z dnia 23 marca 2016r.

w sprawie uchylenia uchwały Nr XII/121/2015 Rady Gminy Psary z dnia 29 października 2015 r. w sprawie przyjęcia "Regulaminu Stypendium Wójta Gminy Psary dla Najzdolniejszych Uczniów i Studentów"

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 14 a , art. 7 ust. 1 pkt. 8 i 10, art. 40 ust. 1 i art. 41 i 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2015, poz. 1515 ze zm. ) Rada Gminy Psary uchwala:

§ 1. Uchylić uchwałę Nr XII/121/2015 Rady Gminy Psary z dnia 29 października 2015 r. w sprawie przyjęcia "Regulaminu Stypendium Wójta Gminy Psary dla Najzdolniejszych Uczniów i Studentów".

§ 2. Powierzyć wykonanie uchwały Wójtowi Gminy Psary.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Psary


Jacenty Kubica

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-04-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe