| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIX/246/2016 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach

z dnia 23 marca 2016r.

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych znajdujących się na terenie gminy Tarnowskie Góry oraz warunki i tryb składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 1515 z późn. zm.), art. 4 ust. 1, art. 8 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 1484 z późn. zm.) oraz art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 250), na wniosek Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry

Rada Miejska w Tarnowskich Górach
uchwala:

§ 1. Określić wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych znajdujących się na terenie gminy Tarnowskie Góry, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Deklarację, o której mowa w § 1, właściciele nieruchomości obowiązani są złożyć w Urzędzie Miejskim w Tarnowskich Górach w terminie:

1) 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca,

2) 14 dni od dnia zmiany danych zawartych w złożonej deklaracji, będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności zmiany ilości osób zamieszkałych na terenie nieruchomości lub przystąpienia bądź odstąpienia od zbierania odpadów w sposób selektywny.

§ 3. 1. Deklaracja, o której mowa w § 1, może być składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej, z zachowaniem wskazanych warunków i trybu jej składania określonego w ust. 2 do 4.

2. Format elektroniczny deklaracji, o której mowa w § 1 określa się jako format danych XML z układem informacji oraz powiązań między nimi wynikającym ze wzoru deklaracji określonym w załączniku nr 2 do uchwały.

3. Deklaracja, o której mowa w § 1 uchwały, może być przesłana za pomocą dedykowanej strony internetowej udostępnionej przez Urząd Miejski w Tarnowskich Górach.

4. Deklaracja, o której mowa w § 1 składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej powinna zostać opatrzona:

1) bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 262 z późn. zm.) lub

2) podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1114).

§ 4. Traci moc uchwała nr XVII/223/2016 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych znajdujących się na terenie gminy Tarnowskie Góry oraz warunki i tryb składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Tarnowskie Góry.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Tomasz Olszewski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/246/2016
Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach
z dnia 23 marca 2016 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/246/2016
Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach
z dnia 23 marca 2016 r.
Zalacznik2.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Szymon Kujda

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »