Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XIX/247/2016 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach

z dnia 23 marca 2016r.

w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 1515 z późn. zm.) w związku z art. 4 ust. 1, art. 8 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t. j. Dz. U. z 2015r. poz. 1484 z późn. zm.) na wniosek Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry

Rada Miejska w Tarnowskie Góry
uchwala:

§ 1. Nadać nazwę - ulica Jabłoniowa, drodze wewnętrznej bocznej od ulicy Opatowickiej
w Tarnowskich Górach, usytuowanej na działce nr 2506/152 objętej księgą wieczystą
nr GL1T/00096769/6, położonej w jednostce ewidencyjnej Tarnowskie Góry - obręb ewidencyjny Tarnowskie Góry arkusz mapy 2, stanowiącej własność osób fizycznych.

§ 2. Schematyczny szkic sytuacyjny drogi zawiera załącznik.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wymaga podania do wiadomości publicznej w drodze obwieszczenia.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Tomasz OLSZEWSKI


Załącznik do Uchwały Nr XIX/247/2016
Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach
z dnia 23 marca 2016 r.
Zalacznik1.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-04-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe