Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXI/188/16 Rady Miejskiej w Zawierciu

z dnia 30 marca 2016r.

w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r.o podatkach i opłatach lokalnych[1]) (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 849 z późn. zm.),na wniosek Prezydenta Miasta po wysłuchaniu opinii Komisji Budżetu i Rozwoju

- Rada Miejska w Zawierciu

- uchwala

§ 1. 1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości nowowybudowane budynki, budowle lub ich części oraz grunty służące prowadzeniu działalności gospodarczej, pod warunkiem utworzenia nowych miejsc pracy.

2. Zwolnienie ma zastosowanie do przedsiębiorców, w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 02.07.2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 584) ,którzy wybudują budynki, budowle lub ich części na działkach:

- Karta mapy 6 (obręb Marciszów) działki o numerach : 1042/11, 1042/12, 1042/13, 1042/14, 1042/15, 1042/16, 1042/17, 1042/20, 1042/21, 1042/22, 911/21.

- Karta mapy 7 (obręb Marciszów) działki o numerach : 1095/19, 1095/22, 1095/23.

- Karta mapy 8 (obręb Marciszów) działki o numerach : 1471/7, 1471/9.

- Karta mapy 10 (obręb Zawiercie) działki o numerach: 2/10, 2/11, 2/13, 2/15, 2/18, 2/4, 2/8, 3/1, 3/3, 4/3, 4/5, 4/6, 5/1, 5/2, 5/3.

- Karta mapy 16 (obręb Zawiercie)działki o numerach: 2/16.

- Karta mapy 11 (obręb Zawiercie )działki o numerach: 210/28, 210/29, 210/32, 210/33, 210/34, 210/35, 210/36, 210/37, 210/38, 210/39.

- Karta mapy 3 (obręb Marciszów) działka o numerze: 475/1.

- Karta mapy 4 (obręb Marciszów) działki o numerach: 613/14, 613/15, 613/16, 613/20, 613/21, 613/22, 613/23, 613/24, 613/25, 613/26, 613/28, 613/30, 613/6.

3. Za nowowybudowane budynki, budowle lub ich części uważa się budynki, budowle lub ich części w stosunku do których wydano pozwolenie na użytkowanie,

a) przedsiębiorca jest zobowiązany do uzyskania pozwolenia na użytkowanie budynku ,budowli lub ich części w terminie nieprzekraczalnym do 3 lat od chwili powstania obowiązku podatkowego od gruntu,

b) zwolnienie od podatku od nieruchomości od gruntu i od budynków i budowli lub ich części następuje od następnego roku po dacie wydania pozwolenie na użytkowanie,

c) zwolnienie dla przedsiębiorców, którzy uzyskali już pozwolenie na użytkowanie budynku, budowli lub ich części przysługuje od następnego miesiąca po dniu wejścia w życie niniejszej uchwały pod warunkiem utworzenie nowych miejsc pracy, o których mowa w § 1 ust 5,

4. Zwolnienie , o którym mowa w § 1 ust.1 przysługuje na okres:

a) 3 lat podatnikom, którzy w wyniku inwestycji zatrudnią co najmniej 5 osób na pełny etat i utrzymają ten poziom zatrudnienia przez okres zwolnienia,

b) 5 lat podatnikom, którzy w wyniku inwestycji zatrudnią co najmniej 10 osób na pełny etat i utrzymają ten poziom zatrudnienia przez okres zwolnienia,

c) 7 lat podatnikom którzy, w wyniku inwestycji zatrudnią co najmniej 30 osób na pełny etat i utrzymają ten poziom zatrudnienia przez okres zwolnienia.

5. Utworzenie nowych miejsc pracy, o których mowa w § 1 ust 4 musi skutkować wzrostem zatrudnienia w okresie pomiędzy uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, a powstaniem obowiązku podatkowego od nowowybudowanych obiektów i musi trwać przez cały okres korzystania ze zwolnienia.

6. Przez utworzenie nowego miejsca pracy należy rozumieć utrzymanie pełnego etatu wraz z pracownikiem przez cały okres korzystania ze zwolnienia. W przypadku konieczności rozwiązania umowy o pracę, pracodawca zobowiązany jest do zatrudnienia pracownika niezwłocznie tj. w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty rozwiązania poprzedniego stosunku pracy.

§ 2. 1. Warunkiem uzyskania pomocy, o której mowa w §1 ust.1 uchwały, jest złożenie wniosku o jej udzielenie w okresie pomiędzy uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie a powstaniem obowiązku podatkowego od nowowybudowanych obiektów, a w stosunku do przedsiębiorców, którzy uzyskali już pozwolenie na użytkowanie budynku, budowli lub ich części w ciągu miesiąca od daty wejścia w życie niniejszej uchwały.

2. Podatnicy ubiegający się o prawo do zwolnienia zobowiązani są dostarczyć na dzień zwolnienia od budynków , budowli lub ich części:

1) deklarację lub informację na podatek od nieruchomości wykazując nieruchomości podlegające zwolnieniu,

2) oświadczenie w formie pisemnej o stanie zatrudnienia przed dniem zatrudnienia nowych pracowników tj. z okresu 12 miesięcy z uwzględnieniem stanu średniego na koniec każdego miesiąca biorąc pod uwagę pełne etaty,

3) oświadczenie w formie pisemnej zawierające wykaz nowo utworzonych miejsc pracy wraz z imiennym wykazem o których mowa w § 1 pkt 4,

4) zaświadczeń/oświadczeń o pomocy de minimis, o pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie uzyskanej przez przedsiębiorcę w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, a także oświadczeń o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie. Ponadto zobowiązuje się wnioskodawców ubiegających się o pomoc de minimis do przedstawienia formularza, o którym mowa w załączniku do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r.(Dz.U. z 2010 r. Nr 53, poz. 311 ze zm.).

§ 3. Zwolnienie, o którym mowa w §1 ust.1 uchwały stanowi pomoc de minimis i jest udzielana na zasadach, o których mowa w rozporządzeniu Komisji (UE) NR 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352/1 z 24.12.2013 r.) .

§ 4. Przepisów niniejszej uchwały nie stosuje się do przedsiębiorców, którzy w okresie trzech kolejnych lat kalendarzowych przed dniem złożenia wniosku o udzielenie pomocy publicznej, uzyskali pomoc w wysokości przekraczającej 200 000 Euro, w przypadku podmiotu gospodarczego działającego w sektorze transportu drogowego towarów100 000 Euro, a w sektorze drogowego transportu pasażerskiego 200 000 Euro.

§ 5. Pomoc udzielana na podstawie niniejszej uchwały jest pomocą de minimis i nie może przekraczać kwoty 200 000 Euro, a w sektorze transportu drogowego towarów 100 000 Euro, a w sektorze transportu pasażerskiego 200 000 Euro i podlega sumowaniu z inną pomocą otrzymaną w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikowanych i nie może ona przekroczyć dopuszczalnej dla danego przeznaczenia intensywności pomocy.

§ 6. 1. W celu monitorowania pomocy podatnicy korzystający ze zwolnienia, o którym mowa w §1 ust.1 uchwały obowiązani są do dnia 15 stycznia każdego roku kalendarzowego do złożenia:

1) deklaracji lub informacji na podatek od nieruchomości wykazując nieruchomości podlegające zwolnieniu,

2) oświadczenia w formie pisemnej o stanie zatrudnienia, w tym wykaz nowozatrudnionych osób,

3) zaświadczeń/oświadczeń o pomocy de minimis, o pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie uzyskanej przez przedsiębiorcę w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, a także oświadczeń o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikowanych, w związku z którymi niniejszą uchwałą będzie udzielone zwolnienie z podatku od nieruchomości.

§ 7. 1. Każdą zmianę powodującą utratę prawa do zwolnienia przedsiębiorca zobowiązany jest pisemnie zgłosić Prezydentowi Miasta Zawiercie w terminie 14 dni od wystąpienia okoliczności powodujących utratę prawa do zwolnienia.

2. Podatnik, który dopełni obowiązek określony w ust.1 traci prawo do zwolnienia od pierwszego dnia następnego miesiąca, w którym wystąpiły okoliczności powodujące utratę tego prawa.

3. Podatnik, który wprowadzi w błąd organ podatkowy co do spełnienia warunków uprawniających do zwolnienia oraz nie dopełni obowiązku określonego w ust. 1, traci prawo do zwolnienia za cały okres przez jaki korzystał ze zwolnienia.

4. Podatnicy, o których mowa w ust. 3 są zobowiązani do zapłaty należnego podatku wraz z odsetkami za zwłokę naliczanymi od ustawowych terminów płatności poszczególnych rat podatku.

5. Przedsiębiorca korzystający ze zwolnienia na podstawie niniejszej uchwały jest zobowiązany do przedłożenia w żądanym terminie - na wniosek organu udzielającego pomocy - dodatkowych informacji niezbędnych dla jej oceny i udzielenia.

§ 8. Uchwała obowiązuje do dnia 31 grudnia 2020 roku.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zawiercie.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Paweł Kaziród


[1]) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz.Urz. WE L 368 z 17.12.1992), 2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowania niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz.Urz. WE L 187 z 20.07.1999). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-04-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe