Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXI/191/16 Rady Miejskiej w Zawierciu

z dnia 30 marca 2016r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/141/15 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji osobom fizycznym, które wykonały zadania modernizacyjne lub inwestycyjne służące ochronie środowiska

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 ze zm.) oraz art. 403 ust. 4 pkt 1 lit. a, ust. 5 i 6 ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 ze zm.), na wniosek Prezydenta Miasta

- Rada Miejska w Zawierciu

- uchwala

§ 1. W załączniku nr 1 pn. "Regulamin udzielania dotacji z budżetu gminy na zadanie służące ograniczeniu niskiej emisji lub wprowadzające do systemu grzewczego urządzenia wykorzystujące odnawialne źródła energii na terenie gminy Zawiercie" do UCHWAŁY NR XVI/141/15 RADY MIEJSKIEJ W ZAWIERCIU z dnia 25 listopada 2015 r. zmienić treść ust. 6, który otrzymuje brzmienie: "Dotacjom podlegają tylko urządzenia fabrycznie nowe dopuszczone do obrotu handlowego, posiadające instrukcję obsługi użytkownika w języku polskim i gwarancję producenta na co najmniej 2 lata.".

§ 2. Pozostałe zapisy uchwały nie ulegają zmianie.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zawiercie.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Ślaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Paweł Kaziród

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-04-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe