Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XV/104/2016 Rady Gminy Dąbrowa Zielona

z dnia 31 marca 2016r.

w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Dąbrowa Zielona w 2016r."

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 08 marca 1990r - o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2015 roku poz.1515 z późn.zm.), art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r - o ochronie zwierząt (tekst jednolity Dz.U. z 2013r poz. 856 z późn.zm.), po uzyskaniu pozytywnej opinii Powiatowego Lekarza Weterynarii w Częstochowie, Polskiego Związku Łowieckiego - Zarząd Okręgowy w Częstochowie i Towarzystwa Opieki Nad Zwierzętami w Polsce - Oddział w Częstochowie, Rada Gminy Dąbrowa Zielona uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się "Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Dabrowa Zielona w 2016r", w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała nr IV/24/2015 Rady Gminy Dabrowa Zielona z dnia 02 marca 2015r w sprawie "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Dąbrowa Zielona w 2015r".

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrowa Zielona.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Krzysztof Kucharski


Załącznik do Uchwały Nr XV/104/2016
Rady Gminy Dąbrowa Zielona
z dnia 31 marca 2016 r.

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dąbrowa Zielona w roku 2016

Podstawą prawną podjęcia przez Radę Gminy Dąbrowa Zielona uchwały w sprawie "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dąbrowa Zielona", zwanego dalej Programem jest art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 856). Program ma zastosowanie do wszystkich zwierząt domowych, w szczególności psów i kotów oraz zwierząt gospodarskich.

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) Urzędzie, należy przez to rozumieć Urząd Gminy Dąbrowa Zielona, jednostkę organizacyjną przy pomocy której Wójt Gminy Dąbrowa Zielona wykonuje zadania;

2) Referacie Budownictwa, Inwestycji i Ochrony Środowiska (RBIOŚ), należy przez to rozumieć Referat Budownictwa, Inwestycji i Ochrony Środowiska, komórkę organizacyjną Urzędu Gminy Dąbrowa Zielona;

3) Schronisku, należy przez to rozumieć Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt;

4) Zwierzętach bezdomnych, należy przez to rozumieć zwierzęta domowe lub gospodarskie, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie ma możliwości ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką trwale dotąd pozostawały;

5) Zwierzętach domowych i gospodarskich, należy przez to rozumieć zwierzęta tradycyjnie przebywające wraz z człowiekiem w jego domu lub odpowiednim pomieszczeniu, utrzymywane przez człowieka w hodowli lub w charakterze jego towarzysza;

6) Kotach wolno żyjących, należy przez to rozumieć koty urodzone lub żyjące na wolności (żyjące w otoczeniu człowieka w stanie dzikim)

§ 2. 1. Koordynatorem działań podejmowanych w ramach Programu jest Wójt Gminy Dąbrowa Zielona, za pośrednictwem Referatu Budownictwa, Inwestycji i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Dąbrowa Zielona, współpracujący ściśle w tym zakresie z Powiatowym Lekarzem Weterynarii oraz Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt.

2. Realizatorami Programu są:

1) na poziomie Gminy - Wójt Gminy Dąbrowa Zielona, za pośrednictwem Referatu Budownictwa, Inwestycji i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Dąbrowa Zielona;

2) schronisko dla bezdomnych zwierząt "RAFIK" ul. Parkowa 60, 32-329 Bolesław, prowadzone przez "JUKO" Sp. z o.o. z siedzibą ul. Piłsudzkiego 54/40, 42-400 Zawiercie (nr identyfikacyjny 12123402);

3) Policja - Komisariat Policji w Koniecpolu, ul. Działkowa 2, 42-230 Koniecpol;

4) Lecznica dla zwierząt: P.H.U. "IRYS" Handel - Usługi Weterynaryjne - Gabinet Weterynaryjny "IRYS-WET", lek. wet. Roman Hyla, ul. Chrząstowska 15, 42-230 Koniecpol;

5) Gospodarstwo Rolne - Krzysztof Sikora, Święta Anna 20, 42-265 Dabrowa Zielona, (nr identyfikacyjny PL026490965001);

Rozdział 2.
Cel i zadania programu

§ 3. Celem Programu jest zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz zapobieganie ich bezdomności.

W celu zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom przewiduje się realizację następujących zadań:

1. Działania zmierzające do identyfikacji zwierząt domowych, w szczególności psów i kotów poprzez ich znakowanie (czipowanie)

1) Elektroniczne znakowanie realizuje Referat Budownictwa, Inwestycji i Ochrony Środowiska poprzez:

a) prowadzenie akcji bezpłatnego znakowania (czipowania) psów i kotów, których właściciele zamieszkują na terenie Gminy oraz bezdomnych psów i kotów z terenu Gminy w ilości 1 sztuki rocznie (dla gospodarstwa),

b) nadzór nad wprowadzaniem danych do bazy przez zakłady lecznicze dla zwierząt, z którymi Gmina podpisała umowę,

c) prowadzenie akcji edukacyjno-informacyjnej o elektronicznym znakowaniu psów i kotów.

2) Gmina Dąbrowa Zielona pokrywa koszty elektronicznego znakowania zwierząt, w szczególności psów i kotów, których właściciele zamieszkują na terenie Gminy na poniższych zasadach:

a) gmina zawiera umowę z zakładem leczniczym dla zwierząt na dokonywanie usług elektronicznego znakowania psów i kotów (czipowania);

b) właściciel zwierzęcia, w celu wykonania usługi czipowania, zgłasza się do zakładu leczniczego dla zwierząt o którym mowa w §3 pkt 2 lit. a, wypełnia formularz pn. " Wniosek właściciela psa/kota o wykonanie zabiegu elektronicznego oznakowania psa/kota na koszt Gminy Dąbrowa Zielona", a także wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb wynikających z realizacji Programu.

W przypadku psów wymagane jest dodatkowo okazanie aktualnego dowodu szczepienia przeciwko wściekliźnie,

c) gmina pokrywa koszty znakowania psów, które zostały poddane szczepieniu przeciwko wściekliźnie,

d) gmina Dąbrowa Zielona dokonuje zapłaty za wykonanie usługi bezpośrednio na konto zakładu leczniczego dla zwierząt, zgodnie z warunkami zawartej z nim umowy, na podstawie dokumentów zawierających: fakturę/rachunek wystawiony przez zakład leczniczy oraz w/w formularz wskazany w §3 pkt 2 lit.b Programu.

2. Zawarcie umowy ze Schroniskiem dla zwierząt w celu odłowienia i zapewnienia miejsca w Schronisku wszystkim zwierzętom zagubionym, wałęsającym się, pozostającym bez właściciela (zgon właściciela, długotrwały pobyt w szpitalu) lub odebranych na skutek zaniedbań i innych działań określonych w ustawie o ochronie zwierząt, zebranym z terenu gminy.

3. Umowa zawiera również szczegółowe zasady poszukiwania nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt.

4. Zapewnienie w schronisku sterylizacji i kastracji wyłapanych bezdomnych zwierząt po uprzedniej diagnozie lekarza weterynarii. Koszty każdorazowego zabiegu pokryje Gmina.

5. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej dla zwierząt rannych (w szczególności w przypadkach zdarzeń drogowych) przez lecznicę dla zwierząt. Konsultacja weterynaryjna nastąpi w terminie dwóch godzin od otrzymania zgłoszenia. Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich.

6. Zmniejszenie populacji bezdomnych zwierząt poprzez sterylizację i kastrację zwierząt domowych , w szczególności psów i kotów;

W celu zmniejszenia populacji bezdomnych zwierząt Urząd planuje realizację następujących zadań poprzez:

1) propagowanie zabiegów kastracji samców i sterylizacji samic poprzez wprowadzenie mechanizmu finansowego polegającego na dofinansowaniu w 25 % wysokości przeprowadzonego zabiegu w ilości maksymalnie 2 sztuk zwierząt rocznie. O dofinansowanie mogą ubiegać się właściciele zwierząt, którzy są:

3 mieszkańcami Gminy Dąbrowa Zielona,

3 oznakowali elektronicznie zwierzęta,

3 przedstawią aktualne zaświadczenie o szczepieniu przeciwko wściekliźnie,

3 przedstawią dowód księgowy wystawiony przez zakład leczniczy typowany przez gminę do wykonania usługi.

2) podpisanie umowy z zakładami leczniczymi dla zwierząt na dokonywanie zabiegów sterylizacji i kastracji,

3) właściciel zwierzęcia w celu wykonania zabiegu sterylizacji i kastracji psa/kota, zgłasza się do zakładu leczniczego dla zwierząt, o którym mowa w pkt 2, wypełnia oświadczenie, w którym potwierdza spełnianie warunków dofinansowania zawartych w pkt 1, a także wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb wynikających z realizacji Programu.

4) właściciel zwierzęcia pokrywa 75% kosztów zabiegu według ceny usługi ustalonej w umowie, o której mowa w pkt 2 Programu.

5) Gmina dokonuje zapłaty za wykonane usługi bezpośrednio na konto zakładu leczniczego dla zwierząt, zgodnie z warunkami zawartej z nim umowy, na podstawie dokumentów zawierających: fakturę/rachunek wystawiony przez zakład leczniczy dla zwierząt oraz oświadczenie wskazane w pkt 3 Programu.

Rozdział 3.
Opieka nad zwierzętami

§ 4. §4. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy realizują:

1. Schronisko poprzez wyłapywanie i przyjmowanie bezdomnych zwierząt zgodnie ze zgłoszeniem

2. Referat Budownictwa Inwestycji i Ochrony Środowiska poprzez wskazanie gospodarstwa rolnego, zapewniającego miejsce dla zwierząt gospodarskich

3. Wójt Gminy poprzez zawieranie umowy na wyłapywanie bezdomnych zwierząt.

§ 5. 1. Usypianie ślepych miotów zwierząt, zgodnie z art. 11 ust. 2 pkt 6, ustawy o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 roku realizują:

1) . Urząd Gminy poprzez finansowanie usypiania ślepych miotów zwierząt, w szczególności psów i kotów, których właściciele zamieszkują na terenie Gminy , na poniższych zasadach:

a) Gmina zawiera umowę z zakładem leczniczym dla zwierząt na dokonywanie zabiegów usypiania ślepych miotów,

b) właściciel, w celu wykonania zabiegu uśpienia ślepego miotu składa oświadczenie, że podda sukę/kotkę zabiegowi sterylizacji oraz elektronicznemu oznakowaniu (czipowaniu) jeśli takiego nie posiada, a także wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb wynikających z P rogramu,

c) właściciel zwierzęcia dokonuje zapłaty 50% kosztów zabiegu według ceny usługi ustalonej w umowie, o której mowa w §5 pkt 1 lit a,

d) Gmina dokonuje zapłaty pozostałej części kosztów zabiegu bezpośrednio na konto zakładu leczniczego dla zwierząt, zgodnie z warunkami zawartej z nim umowy, na podstawie dokumentów zawierających : fakturę / rachunek wystawiony przez zakład leczniczy dla zwierząt oraz oświadczenie wskazane w § 5 ust. 1 pkt1 lit a Programu.

§ 6. Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie realizują:
1) Wójt Gminy poprzez:
a) zakup i wydawanie karmy społecznym opiekunom (karmicielom) kotów wolno żyjących;
b) podejmowanie interwencji w sprawach kotów wolno żyjących przy udziale organizacji pozarządowych lub/i przedstawiciela Urzędu;
c) podejmowanie interwencji w sprawach kotów wolno żyjących;

Rozdział 4.
Edukacja w zakresie ochrony zwierząt

§ 7. 1. W celu edukacji ekologicznej w zakresie ochrony zwierząt planuje się realizację następujących zadań:

1) promowanie prawidłowych postaw i zachowań człowieka w stosunku do zwierząt,

2) uświadamianie potencjalnym właścicielom zwierząt praw i obowiązków wynikających z faktu nabycia i posiadania zwierzęcia.

Edukacja mieszkańców w zakresie ochrony zwierząt jest kluczowym elementem Programu. Kampania ta będzie skierowana zarówno do dzieci jak i dorosłych. W placówkach oświatowych prowadzone będą pogadanki. Narzędziem edukacyjnym będą broszury, ulotki i publikacje dotyczące ochrony zwierząt i zapobiegania ich bezdomności. W akcje edukacyjną przewiduje się zaangażować także lokalne media. Będzie ona miała na celu uświadomienie właścicielom oraz potencjalnym właścicielom zwierząt wszystkich aspektów związanych z nabyciem i posiadaniem zwierzęcia, a także promowanie prawidłowych postaw i zachowań człowieka w stosunku do zwierząt.

Rozdział 5.
Finansowanie programu

§ 8. 1. Środki finansowe na realizację zadań wynikających z Programu są zabezpieczone w budżecie Gminy Dąbrowa Zielona na rok 2016, w kwocie 36.900,00 zł.

2. Realizacja zadań w ramach §3 i §5 będzie limitowana oraz uzależniona od wielkości środków przeznaczonych na ten cel.

3. Świadczenie usług i dostaw, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2010 r. Nr 113,poz. 759 ze zm.).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-04-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe