Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XVII/137/16 Rady Gminy Gorzyce

z dnia 31 marca 2016r.

w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje na terenie Gminy Gorzyce

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r., poz. 1515 i Dz. U. z 2015r. poz. 1045 oraz Dz. U. z 2015r. poz 1890) oraz art. 7 ust. 3 i 20b ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849 z późn,zm.), w związku z art. 7 ust. 4 rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013 r. str. 1), uchwala się co następuje:

§ 1. 1. Uchwała określa szczegółowe warunki udzielania zwolnienia z podatku od nieruchomości na terenie Gminy Gorzyce dla przedsiębiorców - podatników podatku od nieruchomości - prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Gorzyce.

2. Pomoc udzielana na podstawie niniejszej uchwały stanowi pomoc de minimis i jest udzielana zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu UE do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L nr 352 z 24.12.2013 r. str. 1).

§ 2. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:

1) nowej inwestycji - należy przez to rozumieć inwestycję w środki trwałe, polegającą na utworzeniu nowego lub rozbudowie istniejącego przedsiębiorstwa , w wyniku której nastąpił przyrost powierzchni użytkowej i przyrost wartości budynku lub budowli, zajętych na działalność gospodarczą, położonych na terenie Gminy Gorzyce, realizowaną jako budowa, nadbudowa, rozbudowa lub odbudowa, w oparciu o decyzję o pozwoleniu na budowę albo zgłoszenie;

2) budynku lub budowli - rozumie się przez to budynek lub budowlę w znaczeniu nadanym im przez ustawę z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849 z późn. zm.);

3) nakładach - należy przez to rozumieć wydatki poniesione przez przedsiębiorcę bezpośrednio, wyłącznie i w całości na budowę, odbudowę, rozbudowę lub nadbudowę budynków, budowli lub ich części, położonych na nieruchomościach, znajdujących się na terenie Gminy Gorzyce i wykorzystywanych do prowadzonej przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej; przy czym rodzaj, wysokość i zasadność poniesienia tych wydatków wynika z umów zawartych przez podatnika oraz przyporządkowanych im faktur i rachunków;

4) dacie rozpoczęcia nowej inwestycji - należy przez to rozumieć datę podjęcia prac przygotowawczych na terenie realizacji inwestycji, zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.), potwierdzoną dokumentacją budowy;

5) dacie zakończenia nowej inwestycji - należy przez to rozumieć dzień uzyskania zezwolenia na użytkowanie budynku lub budowli albo dzień powiadomienia właściwego organu o zakończeniu budowy, jeżeli nie jest wymagane uzyskanie zezwolenia na użytkowanie;

6) uchwale - uchwałę nr XVII/137/16 Rady Gminy Gorzyce z dnia 31 marca 2016r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje na terenie Gminy Gorzyce;

7) zwolnieniu z podatku - zwolnienie z podatku od nieruchomości budynków, budowli lub ich części na podstawie niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Na zasadach określonych w niniejszej uchwale zwalnia się z podatku od nieruchomości :

a) budynki,

b) budowle, położone na terenie Gminy Gorzyce i wykorzystywane przez przedsiębiorców do prowadzenia działalności gospodarczej, jeżeli przedsiębiorca zrealizował nową inwestycję dotyczącą budynków lub budowli i dokonał nakładów na ten cel o łącznej i udokumentowanej wartości nie mniejszej niż 300 000 zł netto (tj. z wyłączeniem podatku od towarów i usług).

2. Warunkiem uzyskania zwolnienia, o którym mowa w §1 ust. 1 jest łączne spełnienie następujących warunków:

1) przed rozpoczęciem nowej inwestycji podatnik zgłosił organowi podatkowemu zamiar skorzystania ze zwolnienia z podatku od nieruchomości na wniosku - formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, zawierającym dane dotyczące podmiotu ubiegającego się o zwolnienie, rodzaj i okres zwolnienia, o które podmiot będzie się ubiegał, a także datę rozpoczęcia nowej inwestycji i przewidywanego terminu jej zakończenia;

2) podatnik zakończył nową inwestycję w terminie 3 lat od daty dokonania zgłoszenia, o którym mowa w §3 ust. 2 pkt 1), lecz nie później niż do 30 czerwca 2020r;

3) podatnik utrzymuje nową inwestycję przez okres co najmniej 3 lat licząc od dnia zakończenia korzystania ze zwolnienia, za utrzymanie nowej inwestycji uznaje się wykorzystanie objętych zwolnieniem budynków lub budowli do prowadzonej działalności gospodarczej na warunkach, które nie prowadzą do zmniejszenia wartości budowli lub zmniejszenia powierzchni budynków lub ich części w stosunku do danych przyjętych dla potrzeb podatku od nieruchomości w pierwszym roku korzystania ze zwolnienia.

3. Wysokość zwolnienia, o którym mowa w §1 ust. 1 uzależniona jest od wysokości poniesionych i udokumentowanych przez przedsiębiorcę nakładów na nową inwestycję i wynosi:

1) zwolnienie w całości (100%) z podatku od nieruchomości następuje gdy wartość poniesionych nakładów na inwestycję na dzień zakończenia inwestycji wynosi co najmniej 2 000 000 zł netto,

2) 50 %, gdy wartość poniesionych nakładów na dzień zakończenia inwestycji wynosi co najmniej 1 000 000 zł netto,

3) 25 %, gdy wartość poniesionych nakładów na dzień zakończenia inwestycji wynosi co najmniej 300 000 zł netto.

4. Zwolnienie opisane w § 1 ust. 1 obejmuje 4 kolejne lata kalendarzowe następujące po roku, w którym zakończono realizację nowej inwestycji i przysługuje od 1 stycznia roku następującego po roku, w którym doszło do zakończenia nowej inwestycji,

5. Zwolnienie obejmuje budynki lub budowle stanowiące nowe inwestycje i na które podatnik poniósł nakłady po wejściu w życie niniejszej uchwały.

6. Ze zwolnienia wynikającego z niniejszej uchwały nie mogą korzystać:

1) przedsiębiorcy posiadający zaległości podatkowe bądź niepodatkowe wobec Gminy Gorzyce,

2) przedsiębiorcy uzyskujący pomoc na podstawie uchwały Nr XLV/382/14 Rady Gminy Gorzyce z dnia 30 października 2014 r. w sprawie zasad udzielania zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy (Dz.U. Woj. Śląskiego z 2014 r. poz. 5585 ze zm.)

§ 4. 1. Podatnik ubiegający się o uzyskanie zwolnienia w terminie 30 dni od dnia zakończenia nowej inwestycji zobowiązany jest:

1) złożyć oświadczenie o dacie zakończenia nowej inwestycji oraz o wartości netto poniesionych nakładów;

2) złożyć dokumenty wykazujące tytuł prawny do nieruchomości w odniesieniu do której podatnik ubiega się o zastosowanie zwolnienia;

3) przedłożyć zestawienie umów oraz przyporządkowanych do nich kopii faktur lub rachunków potwierdzających poniesione nakłady oraz potwierdzenie zapłaty tych faktur lub rachunków;

4) złożyć oświadczenie, że przedsiębiorca nie podlega wyłączeniom wynikającym z art. 1 ust. 1 rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013;

5) do 31 stycznia każdego roku podatkowego przedłożyć wszystkie zaświadczenia o przyznaniu pomocy de minimis oraz zaświadczenia o przyznaniu pomocy de minimis w rolnictwie i w rybołówstwie, otrzymanych w roku, w którym podatnik ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 lat poprzedzających ten rok albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis oraz oświadczenia o wielkości pomocy de minimis w rolnictwie i w rybołówstwie otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie oraz informacji wskazanych w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. 2010 r. Nr 53, poz. 311 ze zm.).

2. Brak dochowania któregokolwiek z terminów, o których mowa w §4 ust. 1 powoduje utratę prawa do zwolnienia w podatku w całości.

3. Przez okres 7 lat od daty zakończenia inwestycji podatnik zobowiązany jest składać organowi podatkowemu w terminie do 31 stycznia każdego roku oświadczenie o utrzymywaniu inwestycji.

§ 5. 1. Podatnik traci prawo do uzyskania zwolnienia w przypadku:

1) gdy wartość brutto otrzymanej pomocy, łącznie z wartością innej pomocy de minimis, otrzymanej przez tego podatnika w danym roku kalendarzowym oraz dwóch poprzedzających go latach, osiągnie lub przekroczy kwotę stanowiącą równowartość 200.000,00 euro, a w przypadku podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą w sektorze transportu drogowego towarów osiągnie lub przekroczy kwotę stanowiącą równowartość 100.000,00 euro,

2) gdy inwestycja nie jest utrzymywana w wymaganym okresie,

3) zostanie ogłoszona upadłość podatnika lub podatnik zostanie postawiony w stan likwidacji,

4) podatnik będzie miał w okresie korzystania ze zwolnienia podatkowe bądź niepodatkowe zaległości przekraczające okres 3 miesięcy wobec Gminy Gorzyce,

5) braku spełnienia warunków uzyskania zwolnienia z podatku wynikających z niniejszej uchwały.

2. W przypadku utraty prawa do zwolnienia od podatku z powodu niedotrzymywania przez podatnika warunków korzystania ze zwolnienia, podatnik zapłaci podatek od nieruchomości za cały okres czasu, w którym korzystał ze zwolnienia od podatku wraz z odsetkami za zwłokę w zapłacie podatku, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613 z późn. zm.).

3. Utrata zwolnienia z podatku od nieruchomości następuje z chwilą zaistnienia okoliczności powodujących utratę prawa do zwolnienia.

§ 6. 1. Organ podatkowy ma prawo do przeprowadzania kontroli w zakresie przestrzegania przez przedsiębiorcę warunków udzielenia zwolnienia z podatku i obowiązków zawartych w uchwale, w tym także sprawdzania zgodności ze stanem faktycznym dokumentów i informacji składanych przez przedsiębiorców.

2. Poza dokumentami wymienionymi w uchwale podatnik zobowiązany jest do przedłożenia na żądanie organu podatkowego wszelkich innych dodatkowych dokumentów lub złożenia dodatkowych wyjaśnień w zakresie w jakim jest to niezbędne do nadzorowania prawidłowości korzystania ze zwolnienia.

3. Organ podatkowy udzielający pomocy wydaje przedsiębiorcy zaświadczenie o udzielonej pomocy de minimis zgodnie z obowiązującymi przepisami.

4. Wartość pomocy de minimis podlega kumulacji z każdą inną pomocą de minimis uzyskaną w różnych formach i z różnych źródeł w okresie trzech kolejnych lat podatkowych oraz każdą pomocą inną niż de minimis, otrzymaną w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikowanych lub tego samego środka finansowania ryzyka.

5. Przeliczanie pomocy na równowartość euro dokonuje się na podstawie kursu Narodowego Banku Polskiego publikowanego na dzień udzielenia pomocy, tj. dzień w którym nabył prawo do otrzymania pomocy.

6. Na podatniku ciąży obowiązek wykazania organowi udzielającemu pomocy, iż spełnia przesłanki do zwolnienia.

§ 7. W przypadku otrzymania w trakcie roku podatkowego pomocy ponad dopuszczalną wielkość, przedsiębiorca jest zobowiązany do zwrotu kwoty stanowiącej nadwyżkę pomocy ponad ogólna kwotę, w terminie do 31 grudnia danego roku podatkowego, na zasadach przewidzianych w przepisach o pomocy publicznej dla przedsiębiorstwa, poprzez zapłatę podatku od nieruchomości wraz z odsetkami za zwłokę , zgodnie z procedurą wynikającą z przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.).

§ 8. 1. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gorzyce.

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

3. Uchwała obowiązuje do dnia 31.12.2020r.

Przewodniczący Rady Gminy


Krzysztof Małek


Załącznik do Uchwały Nr XVII/137/16
Rady Gminy Gorzyce
z dnia 31 marca 2016 r.
Zalacznik1.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-04-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe