Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XVII/131/2016 Rady Gminy Istebna

z dnia 31 marca 2016r.

w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Istebnej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 ze zm.), art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163 ze zm.), w związku z art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.)

Rada Gminy Istebna

uchwala, co następuje:

§ 1. W Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Istebnej uchwalonym uchwałą
Nr XXXIII/323/2014 r. Rady Gminy Istebna z dnia 18 lutego 2014 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 2014 poz. 1111) wprowadza się następujące zmiany:
W § 5 ust. 1 po pkt 7 dodaje się pkt 8 i 9 w brzmieniu:

prowadzenie postępowań w zakresie przyznawania Karty Dużej Rodziny".

prowadzenie postępowań w zakresie świadczenia wychowawczego, a także wydawanie w tych sprawach decyzji administracyjnych i wypłatę świadczeń".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Istebna.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


Artur Szmek

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-04-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe