Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXII/112/16 Rady Gminy Lipowa

z dnia 31 marca 2016r.

w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Lipowa

Tekst pierwotny

Na podstawie art.3 ust.1, art.5 ust. 3, art. 11b, ust.3, art.18a ust.5, art. 18 ust. 2 pkt 1, art.22, art.40 ust. 2 pkt 1, art.41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzadzie gminnym (tekst jedn.: Dz.U.z 2015r. poz. 1515; zm.)

Rada Gminy Lipowa
uchwala co następuje:

§ 1.

Uchwala się Statut Gminy Lipowa w brzmieniu stanowiacym załacznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Traci moc Uchwała NR XIX/97/15 Rady Gminy Lipowa z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie Statutu Gminy Lipowa.

§ 3.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipowa.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Andrzej Binda


Załącznik do Uchwały Nr XXII/112/16
Rady Gminy Lipowa
z dnia 31 marca 2016 r.
Zalacznik1.pdf

STATUT GMINY LIPOWA

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-04-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe