Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr RG.0007.19.2016 Rady Gminy Lyski

z dnia 31 marca 2016r.

w sprawie nadania statutu Świetlicy Środowiskowej w Nowej Wsi

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 9 ust. 1 i art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h i pkt 15, art. 39 ust. 4 oraz art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.) oraz art. 11 ust. 2 i art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)

Rada Gminy Lyski
uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się statut Świetlicy Środowiskowej w Nowej Wsi w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lyski.

§ 3. 1. Traci moc uchwała nr RG.0007.2.2016 Rady Gminy Lyski z dnia 28 stycznia 2016 roku z późn. zm. w sprawie nadania statutu Świetlicy Środowiskowej w Nowej Wsi.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Lyski


mgr inż. Grzegorz Dudek


Załącznik do Uchwały Nr RG.0007.19.2016
Rady Gminy Lyski
z dnia 31 marca 2016 r.

STATUT ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWEJ w NOWEJ WSI

Rozdział 1.

Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Świetlica Środowiskowa w Nowej Wsi zwaną dalej "Świetlicą" jest jednostką organizacyjną Gminy Lyski.

2. Świetlica powstała poprzez połączenie placówki wsparcia dziennego - Świetlicy Środowiskowej w Nowej Wsi (umownie zwanej Świetlicą Środowiskową) oraz jednostki organizacyjnej pomocy społecznej - Świetlicy Wielopokoleniowej.

3. Połączone placówki stanowią odrębne oddziały Świetlicy Środowiskowej w Nowej Wsi.

4. Organem prowadzącym jest Gmina Lyski.

5. Jednostka organizacyjna używa pieczęci urzędowej: "Świetlica Środowiskowa w Nowej Wsi, 44-295 Lyski, ul. Rybnicka, NIP 642-27-82-146, Regon 277472253, tel. 32/4300424".

§ 2. 1. Oddział - Świetlica Środowiskowa działa w szczególności na podstawie przepisów:

1) ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2015r. poz. 332 z późn. zm.),

2) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.),

3) ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1202 z późn. zm.),

4) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.),

5) ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1286 z póżn. zm.),

6) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2012 r. poz. 124 z późn. zm.),

7) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.),

8) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r., poz. 330 z późn. zm.).

2. Oddział - Świetlica Wielopokoleniowa działa w szczególności na podstawie przepisów:

1) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.),

2) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.),

3) ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1202 z późn. zm.),

4) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.),

8) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r., poz. 330 z późn zm.).

§ 3. 1. Obszarem działania Świetlicy jest Gmina Lyski.

2. Główna siedziba Świetlicy mieści się w Nowej Wsi, przy ulicy Rybnickiej.

3. Oddział - Świetlica Środowiskowa prowadzi 9 filii.

Filie Świetlicy Środowiskowej mieszczą się w:

1) w Adamowicach przy ulicy Rybnickiej 36,

2) w Bogunicach przy ulicy Polnej,

3) w Dzimierzu przy ulicy Sportowej,

4) w Lyskach przy ulicy Dworcowej 1a,

5) w Pstrążnej przy ulicy Wyzwolenia 28,

6) w Raszczycach przy ulicy Raciborskiej,

7) w Suminie przy ulicy Dworcowej,

8) w Zwonowicach przy ulicy Sumińskiej 1,

9) w Żytnej przy ulicy Rybnickiej b/n.

4. Oddział - Świetlica Wielopokoleniowa mieści się w Nowej Wsi przy ulicy Rybnickiej b/n.

5. Działalność Świetlicy finansowana jest przez Gminę Lyski z opłat za sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych, środków własnych gminy, dotacji, darowizn i z innych źródeł.

Rozdział 2.

Cel działalności placówki

§ 4. 1. Do podstawowych celów oddziału - Świetlicy Środowiskowej należy:

1) wspieranie opiekunów prawnych dzieci w sprawowaniu ich podstawowych funkcji opiekuńczo - wychowawczych,

2) udzielanie właściwej opieki w czasie wolnym od zajęć szkolnych dzieciom pochodzącymw szczególności z rodzin znajdujących się w trudnych sytuacjach życiowych, w których rodzice lub inni opiekunowie prawni wykorzystując własne środki i możliwości, nie są w stanie zapewnić tej opieki,

3) zapewnienie optymalnych warunków rozwoju fizycznego, psychicznego i poznawczego oraz bezpieczeństwa dzieci w czasie pobytu dziecka w Świetlicy,

4) zapewnienie opieki wychowawczej, dydaktycznej, oraz realizacja oddziaływań profilaktycznych i terapeutycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin ubogich i nie tylko,

5) stwarzanie możliwości kształtowania zdrowego stylu życia dzieci,

6) stwarzanie możliwości rozwijania swoich pasji i zainteresowań podopiecznych,

7) poradnictwo logopedyczne, psychologiczne i pedagogiczne.

2. Do podstawowych celów oddziału - Świetlicy Wielopokoleniowej należy:

1) prowadzenie działań na rzecz dorosłych osób, które ze względu na chorobę, niepełnosprawność bądź trudną sytuację rodzinną mają ograniczoną możliwość kontaktów społecznych oraz znajdują się w grupie zagrożonej wykluczeniem społecznym,

2) rozwijanie wszechstronnej aktywności, animowanie działań i wspieranie inicjatyw oddolnych, zwłaszcza o charakterze integracyjnym,

3) zapewnienie optymalnych warunków do dalszego rozwoju fizycznego, psychicznego oraz społecznego,

4) podnoszenie świadomości społecznej oraz kształtowanie pozytywnych postaw obywatelskich,

5) podnoszenie aktywności społecznej poprzez stworzenie możliwości rozwijania własnych pasji oraz zainteresowań,

6) organizowanie spotkań oraz zajęć praktycznych i relaksacyjnych z różnych dziedzin wiedzy i zainteresowań,

7) udział w konkursach i projektach na rzecz społeczności lokalnej oraz osób w podeszłym wieku.

3. Do zadań oddziału - Świetlicy Środowiskowej należy:

1) prowadzenie zajęć wyrównawczo - kompensacyjnych z przedmiotów szkolnych,

2) zapobieganie niedostosowaniu społecznemu dzieci i młodzieży poprzez działanie profilaktyczne i integracyjne,

3) organizacja czasu wolnego od zajęć szkolnych,

4) monitorowanie sytuacji dziecka w rodzinie,

5) podejmowanie działań zmierzających do właściwego kształtowania postaw i zachowań,

6) rozwijanie zdolności intelektualnych oraz kulturalnych,

7) prowadzenie profilaktyki pro- społecznej oraz promowanie zdrowego stylu życia,

8) podejmowanie działań na rzecz integracji społecznej oraz wyrównywania szans osób niepełnosprawnych,

9) prowadzenie zajęć terapeutycznych, logopedycznych,

10) realizacja zajęć o charakterze rekreacyjnym, sportowym, kulturalnym i turystycznym.

4. Do zadań oddziału - Świetlicy Wielopokoleniowej należy:

1) prowadzenie zajęć aktywizujących oraz socjoterapeutycznych,

2) zapobieganie wykluczeniu społecznemu poprzez podejmowanie szeregu działań integracyjnych,

3) organizacja czasu wolnego,

4) podejmowanie szeregu działań zmierzających do kształtowania właściwych postaw społecznych,

5) rozwijanie zdolności intelektualnych oraz kulturalnych.

6) umożliwienie rozwijania wszechstronnej aktywności w środowisku, animowanie działań i wspieranie inicjatyw oddolnych, zwłaszcza o charakterze integracyjnym;

5. Realizując swoje idee Świetlica podejmuje współpracę z podmiotami zewnętrznymi odpowiednio do rodzaju zadania.

Rozdział 3.

Organizacja Świetlicy

§ 5. 1. Świetlicą zarządza kierownik, zatrudniony przez Wójta Gminy na podstawie umowy
o pracę.

2. Kierownik działając zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i niniejszego statutu podejmuje samodzielnie decyzje z zachowaniem kompetencji innych organów i ponosi odpowiedzialność za wyniki pracy Świetlicy, a także za ścisłe przestrzeganie dyscypliny budżetowej. Do jego zadań należy:

1) organizacja i nadzór nad funkcjonowaniem Świetlicy, jej oddziałów oraz filii,

2) wykonywanie zadań powierzonych przez organ prowadzący,

3) organizacja i nadzór pracy dydaktycznej, opiekuńczej oraz wychowawczej,

4) wykonywanie funkcji służbowego zwierzchnika wobec wszystkich pracowników Świetlicy,

5) reprezentowanie Świetlicy na zewnątrz.

3. Bezpośrednim przełożonym kierownika Świetlicy jest Wójt Gminy Lyski.

§ 6. 1. Organizację i funkcjonowanie oddziałów Świetlicy szczegółowo określa Regulamin Organizacyjny Świetlicy oraz inne zarządzenia wprowadzane przez kierownika Świetlicy.

2. Regulamin Organizacyjny Świetlicy wprowadza kierownik w formie zarządzenia.

3. Do wykonywania zadań statutowych zatrudnieni są pracownicy posiadający odpowiednie kwalifikacje.

4. Zakresy zadań wykonywanych na poszczególnych stanowiskach określa Regulamin Organizacyjny Świetlicy.

§ 7. 1. Do głównych form pracy Świetlicy należą:

1) edukacyjne,

2) opiekuńcze,

3) wychowawcze,

4) kulturalne i sportowe,

5) rekreacyjno - turystyczne,

6) profilaktyczne,

7) integracyjne,

8) terapeutyczne.

2. Opis form pracy oraz zasady tworzenia innych zgodnie z potrzebami poszczególnych oddziałów zawiera Regulamin Organizacyjny Świetlicy.

§ 8. 1. Uczestnikami oddziału Świetlicy Środowiskowej są:

1) dzieci od 5 roku życia zamieszkałe na terenie Gminy Lyski,

2) młodzież uczęszczająca do szkoły podstawowej, szkoły gimnazjalneji ponadgimnazjalnej zamieszkała na terenie Gminy Lyski,

2. Do Świetlicy przyjmowane są dzieci, młodzież:

1) na ich prośbę

2) na prośbę opiekunów, rodziców,

3) na wniosek szkoły, czy uprawnionej instytucji, która stwierdza taką potrzebę.

2. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się udział w zajęciach dzieci młodszych wyłącznie pod opieką rodziców bądź opiekunów.

3. Udział w zajęciach jest otwarty i nieodpłatny.

4. Podopieczni korzystają ze wszystkich lub wybranych przez siebie zajęć.

5. Praca z podopiecznym i rodziną odbywa się na zasadzie dobrowolności.

§ 9. 1. Uczestnikami oddziału Świetlicy Wielopokoleniowej są osoby dorosłe w tym seniorzy, osoby niepełnosprawne, osoby posiadające problemy rodzinne, wychowawcze czy społeczne zamieszkałe na terenie Gminy Lyski, które mają ograniczone możliwości kontaktów społecznych, a chcieliby podnieść swoją aktywność społeczną i zintegrować się ze społecznością lokalną.

2. Do Świetlicy Wielopokoleniowej przyjmowani są oni:

1) na ich prośbę,

2) na prośbę opiekunów, rodziców

3) na wniosek uprawnionej instytucji, która stwierdza taką potrzebę.

3. Udział w zajęciach jest otwarty i nieodpłatny.

4. Podopieczni korzystają ze wszystkich lub wybranych przez siebie zajęć.

5. Praca z podopiecznym i rodziną odbywa się na zasadzie dobrowolności.

Rozdział 4.
Dokumentacja

§ 10. Świetlica prowadzi dokumentację pobytu podopiecznych w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, z szczególnym uwzględnieniem przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

O każdorazowym okazaniu akt podopiecznych decyduje kierownik. Sposób, rodzaj i zakres prowadzonej dokumentacji opisany jest w Regulaminie Organizacyjnym Świetlicy.

Rozdział 5.
Postanowienia końcowe

§ 11. Zmiany Statutu dokonywane są w trybie właściwym dla jego nadania.

Przewodniczący Rady Gminy Lyski


mgr inż. Grzegorz Dudek


Uzasadnienie

Nowelizacja ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej umożliwiła łączenie placówek wsparcia dziennego oraz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej. Na mocy wprowadzonych zmian połączona została placówka wsparcia dziennego - Świetlica Środowiskowa w Nowej Wsi oraz jednostka organizacyjna pomocy społecznej - Świetlica Wielopokoleniowa, co podyktowało potrzebę podjęcia uchwały o nadaniu statutu Świetlicy Środowiskowej w Nowej Wsi oraz wprowadzenia zapisów obejmujących połączone jednostki.

Przewodniczący Rady Gminy Lyski


mgr inż. Grzegorz Dudek

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-04-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe