Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 13.112.2016 Rady Gminy Panki

z dnia 24 marca 2016r.

w sprawie zasad i trybu przyznawania dotacji na likwidację wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Panki

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 1, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 ze zm.), w związku z art. 403 ust. 2, 4, 5 i 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 ze zm.) mając na uwadze poprawę stanu środowiska w Gminie Panki, jak też realizując zadania zawarte w "Programie usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Panki na lata 2015 - 2032" przyjętym Uchwałą Nr 7.57.2015 Rady Gminy Panki z dnia 30 lipca 2015 roku, Rada Gminy Panki uchwala:

§ 1. 1. Uchwała określa zasady i tryb udzielania osobom fizycznym dotacji z budżetu Gminy Panki na likwidację wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Panki.

2. Gmina Panki udziela dotacji na likwidację wyrobów zawierających azbest, która zostanie zrealizowana przez podmiot spełniający szczegółowe przepisy zawarte w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71, poz. 649 z późn. zm.), natomiast transport
i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest mogą wykonywać podmioty posiadające zezwolenia wydane w trybie przepisów ustawy o odpadach.

§ 2. 1. Dotacji mogą podlegać prace związane z demontażem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest z budynków mieszkalnych i gospodarczych oraz unieszkodliwianiem wyrobów azbestowych składowanych na nieruchomościach na terenie Gminy Panki i obejmuje:

1) rozbiórkę pokryć dachowych, elewacji z materiałów zawierających azbest,

2) zabezpieczenie odpadów azbestowych zgodnie z obowiązującymi przepisami,

3) załadunek, transport, unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest,

4) oczyszczanie terenu z pyłu azbestowego.

2. Do korzystania z dotacji na zasadach określonych w niniejszej uchwale uprawnieni są właściciele i użytkownicy wieczyści, którzy posiadają nieruchomość na terenie Gminy Panki, na której znajdują się wyroby i materiały zawierające azbest i którzy złożyli wniosek o przyznanie dotacji.

3. Dotacja obejmuje pokrycie do 100% kosztów związanych z likwidacją wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Panki, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt. 1 - 4:

1) w przypadku wykonania prac demontażowych, transportu i unieszkodliwiania odpadów na odpowiednim składowisku odpadów - 800,00 zł. za 1 Mg wyrobów zawierających azbest,

2) w przypadku transportu i unieszkodliwiania odpadów składowanych na nieruchomości - 600,00 zł. za 1 Mg wyrobów zawierających azbest.

4. Dotacja może być przyznawana tylko jeden raz na dany budynek mieszkalny, gospodarczy i inny położony na terenie Gminy Panki.

5. Dotacja nie pokrywa kosztów związanych z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych.

§ 3. 1. Warunkiem koniecznym ubiegania się o dotację zadania określonego w § 2 ust. 1 jest złożenie w Urzędzie Gminy w Pankach pisemnego wniosku o przyznanie dotacji w wyznaczonym przez Wójta Gminy Panki terminie naboru (wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały).

2. Do wniosku, o którym mowa w § 3 ust. 1 należy dołączyć:

1) informację o wyrobach zawierających azbest zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011 r. Nr 8, poz. 31),

2) kserokopię prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę budynku lub kserokopię zgłoszenia zamiaru wykonania prac budowlanych polegających na usuwaniu wyrobów zawierających azbest złożonego w Starostwie Powiatowym w Kłobucku ul. Rynek im. Jana Pawła II 13 wraz z oświadczeniem wnioskodawcy/ ców, że w terminie 30 dni od dnia przyjęcia zgłoszenia właściwy organ nie wniósł sprzeciwu w drodze decyzji (nie dotyczy przypadków samego odbioru wyrobów zawierających azbest składowanych na terenie nieruchomości),

3) szkic terenu z zaznaczeniem budynku będącego przedmiotem wniosku,

4) ocenę stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest,

5) kolorowe zdjęcia obiektów, z których planowany jest demontaż azbestu lub miejsca składowania azbestu (w przypadku zbierania). Zdjęcia muszą pozwolić na identyfikację obiektu lub miejsca składowania azbestu.

3. Wnioski rozpatrywane będą według kolejności ich wpływu do Urzędu Gminy w Pankach, przy czym w pierwszej kolejności dotacja będzie przyznawana na zadania polegające na demontażu materiałów zawierających azbest z budynków mieszkalnych i gospodarczych, a następnie na zadania związane z samym odbiorem wyrobów zawierających azbest składowanych na nieruchomości, po zakwalifikowaniu wniosku, do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na ten cel w danym roku budżetowym.

4. Wnioski niezrealizowane w danym roku z powodu braku środków finansowych będą rozpatrywane w pierwszej kolejności przy ponownym ogłoszeniu naboru w kolejności zgodnie z wpływem zgłoszeń.

5. W przypadku wniosku niekompletnego, wnioskodawca zostanie wezwany celem uzupełnienia w ciągu 7 dni od daty otrzymania wezwania. Wnioski nieuzupełnione nie podlegają rozpatrzeniu.

6. Pozytywne rozpatrzenie wniosku jest podstawą do zawarcia umowy o udzielenie dotacji.

7. O sposobie rozpatrzenia wniosku oraz terminie zawarcia umowy wnioskodawca informowany jest pisemnie.

§ 4. 1. O terminie przyjmowania wniosków Wójt Gminy Panki informuje za pośrednictwem Biuletynu Informacji Publicznej oraz poprzez ogłoszenie na tablicach informacyjnych na terenie Gminy Panki, wyznaczając termin na przyjmowanie wniosków nie krótszy niż tydzień.

2. Rozpatrywaniem wniosków i ich weryfikacją celem sprawdzenia ich zgodności z wymaganiami niniejszej uchwały będzie się zajmowała komisja powołana Zarządzeniem Wójta Gminy Panki.

3. Komisja przedstawia Wójtowi do zatwierdzenia projekt listy wniosków, które mogą zostać zakwalifikowane do dofinansowania.

4. Sporządzana jest lista dotowanych (do wysokości środków przewidzianych na ten cel w budżecie) i lista rezerwowa.

5. Komisja ma prawo przeprowadzenia kontroli realizacji przedsięwzięcia objętego dotacją na każdym etapie jego wykonania.

§ 5. 1. Dofinansowanie odbywa się na podstawie umowy dotacji zawartej pomiędzy Gminą Panki i wnioskodawcą na dofinansowanie prac określonych niniejszą uchwałą, pod warunkiem, że wykonawcą robót będzie podmiot posiadający przewidziane prawem stosowne uprawnienia, o którym mowa w § 1 ust. 2.

2. Umowa powinna określać w szczególności:

1) opis zadania, a w szczególności opis robót objętych dotacją,

2) wysokość dotacji,

3) termin realizacji zadania,

4) termin wykorzystania dotacji, nie dłuższy niż do 15 grudnia danego roku budżetowego,

5) tryb kontroli wykonywania zadania,

6) termin i sposób rozliczenia dotacji.

3. Po podpisaniu umowy wnioskodawca zleci wykonawcy, o którym mowa w § 5 ust. 1 wykonanie usługi likwidacji wyrobów zawierających azbest na nieruchomości wnioskodawcy.

4. Po usunięciu wyrobów zawierających azbest, wnioskodawca występuje z wnioskiem o wypłatę dotacji (wzór wniosku stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały), przedkładając następujące dokumenty:

1) oryginał faktur VAT lub rachunków wystawionych przez wykonawcę za usunięcie odpadów zawierających azbest,

2) pisemne oświadczenie wykonawcy o prawidłowości wykonania prac oraz o oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego, z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych zgodnie z § 8 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71, poz. 649 z późn. zm.) wraz z informacją o ilości (Mg) zlikwidowanych i przetransportowanych na specjalistyczne składowisko wyrobów azbestowych,

3) kserokopia karty przekazania odpadu,

4) kserokopia zgłoszeń organowi nadzoru budowlanego, okręgowemu inspektorowi pracy oraz właściwemu państwowemu inspektorowi sanitarnemu, prac polegających na zabezpieczeniu lub usunięciu wyrobów zawierających azbest, dokonanych przez Wykonawcę prac w terminie co najmniej 7 dni przed ich rozpoczęciem, zgodnie z przepisami prawa określającymi sposób i warunki bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (oryginał do wglądu). Przy czym za dokumenty potwierdzające dokonanie stosownych zgłoszeń, Dotujący uznaje wyłącznie zgłoszenia, których odbiór został potwierdzony przez właściwe organy, a naruszenie terminu, o którym wyżej mowa, skutkować będzie odmową dofinansowania,

5) kserokopia protokołu potwierdzającego demontaż lub/i zbieranie materiałów zawierających azbest,

6) dowodu uiszczenia udziału własnego, jeżeli koszt robót będzie większy niż limity określone w § 2 ust. 3.

5. Po stwierdzeniu wypełnienia warunków umowy, dotacja zostanie przekazana wnioskodawcy w sposób określony w umowie.

6. Do rozliczenia dotacji stosuje się zapisy art. 251 i art. 252 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.).

§ 6. Traci moc uchwała Nr 8.70.2015 Rady Gminy Panki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania dotacji na likwidację wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Panki.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Panki.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy Panki


Urszula Bujak


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 13.112.2016
Rady Gminy Panki
z dnia 24 marca 2016 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 13.112.2016
Rady Gminy Panki
z dnia 24 marca 2016 r.
Zalacznik2.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-04-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe