Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 13.113.2016 Rady Gminy Panki

z dnia 24 marca 2016r.

w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pankach

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15, art. 40 ust. 2 pkt 2 i art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2015 r., poz.1515 z późn. zm.), art.11 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) oraz art.110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r., poz.163 z późn. zm.) Rada Gminy Panki uchwala co następuje:

§ 1. W statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pankach stanowiącym załącznik do Uchwały Nr 6.48.2015 Rady Gminy Panki z dnia 2 czerwca 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pankach wprowadza się następujące zmiany: w § 4 ust. 2, dodaje się pkt. "10" w brzmieniu:

ust. 2, pkt 10) ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci ( Dz.U z 2016 r., poz. 195)".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Panki.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy Panki


Urszula Bujak

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-04-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe