| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVI/236/2016 Rady Miasta Wisła

z dnia 31 marca 2016r.

w sprawie ustanowienia programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży w Gminie Wisła

Na podstawie art. 90t ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2156 ze zm.) oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 ze zm.)

Rada Miasta Wisła
uchwala, co następuje:

§ 1.

Ustanowić program wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży w Gminie Wisła stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Traci moc:

1) uchwała Nr XXVIII/357/2009 Rady Miasta Wisła z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie ustanowienia programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży w Gminie Wisła,

2) uchwała Nr LI/648/2010 Rady Miasta Wisła z dnia 28 października 2010 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/357/2009 z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie ustanowienia programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży w Gminie Wisła

§ 3.

Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta Wisła.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Wisła


Janusz Podżorski


Załącznik do Uchwały Nr XVI/236/2016
Rady Miasta Wisła
z dnia 31 marca 2016 r.

Program wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży w Gminie Wisła

§ 1.

Niniejszy program ma na celu wspieranie uzdolnionych uczniów i studentów, którzy dzięki swojej pracy uzyskują bardzo dobre wyniki i wybitne osiągnięcia, oraz których wiedza wykracza poza wymagania programowe szkół, w których się kształcą.

§ 2.

W ramach programu Burmistrz Miasta Wisła:

1) przyznaje, wybitnie uzdolnionym uczniom i studentom, nagrodę finansową - Nagrodę im. Jana Bujaka,

2) przyznaje, wyróżniającym się uczniom, nagrody rzeczowe,

3) zapewnia promocję osiągnięć nagrodzonych uczniów i studentów.

Rozdział 1.
Nagroda im. Jana Bujaka

§ 3.

Nagroda im. Jana Bujaka może zostać przyznana wybitnie uzdolnionemu uczniowi szkoły podstawowej, gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej albo innej działającej w ramach systemu oświaty lub studentom szkół wyższych za wybitne osiągnięcia wykraczające poza podstawy programowe na danym etapie kształcenia.

§ 4.

1. Nagroda, o której mowa w §3 może zostać przyznana wyłącznie mieszkańcowi Wisły.

2. O przyznanie Nagrody uczniowi lub studentowi może wnioskować:

1) Burmistrz Miasta Wisła,

2) Komisja Oświaty, Zdrowia i Spraw Socjalnych Rady Miasta Wisła,

3) szkoły, szkoły wyższe,

4) stowarzyszenia, związki, kościoły, a także inne organizacje pozarządowe działające na terenie Miasta Wisła,

5) grupa co najmniej 20 mieszkańców Wisły.

3. Wnioskodawcy, o których mowa w ust. 2 w danym roku mogą wnioskować o przyznanie Nagrody dla jednej osoby.

4. Wnioski składa się w terminie do 31 sierpnia danego roku.

5. Wniosek o przyznanie Nagrody musi zawierać w szczególności:

1) imię i nazwisko ucznia lub studenta, dla którego wnioskuje się o przyznanie Nagrody wraz z danymi kontaktowymi,

2) szczegółowe uzasadnienie wraz z podaniem wybitnych osiągnięć ucznia lub studenta wykraczających poza podstawy programowe na danym etapie kształcenia,

3) dokumentację potwierdzającą osiągnięcia,

4) w przypadku absolwenta szkoły informację o tym, czy i gdzie będzie dalej kontynuował naukę,

5) oświadczenie ucznia lub studenta, a w przypadku osoby niepełnoletniej ich rodziców lub prawnych opiekunów, o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie dotyczącym postępowania o przyznanie Nagrody im. Jana Bujaka,

6) podpis osoby (osób) uprawnionej do reprezentacji wnioskodawcy.

6. Wnioski nie spełniające warunków formalnych oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Wnioskodawca jest informowany o przyczynach nie rozpatrzenia wniosku.

§ 5.

1. Wnioski o przyznanie Nagrody im. Jana Bujaka rozpatruje kapituła powołana przez Burmistrza Miasta Wisła. Burmistrz wskazuje także osobę, która będzie pełniła funkcję przewodniczącego kapituły. W skład kapituły wchodzą:

1) przewodniczący Rady Miasta Wisła,

2) Burmistrz Miasta Wisła lub wskazana przez niego osoba,

3) przewodniczący stałych komisji Rady Miasta Wisła.

2. W skład kapituły mogą także zostać powołani specjaliści wskazani przez Burmistrza Miasta Wisła w liczbie nie więcej niż trzech.

3. W ramach rozpatrywania wniosków kapituła może prosić o dodatkowe wyjaśnienia i informacje wnioskodawców oraz inne osoby lub podmioty, których wyjaśnienia i informacje, według kapituły, mogą mieć znaczenie przy rozpatrywaniu wniosków.

4. Kapituła dokonuje wyboru kandydata do przyznania Nagrody w drodze tajnego głosowania w obecności co najmniej połowy członków. Do przyznania Nagrody wskazywany jest ten kandydat, który uzyska największą liczbę głosów. W przypadku równej liczby głosów uzyskanych przez dwóch lub więcej kandydatów decyduje głos przewodniczącego kapituły.

5. Kapituła może także zdecydować o nie przyznawaniu Nagrody im. Jana Bujaka w danym roku. Decyzja w tej sprawie jest podejmowana w drodze tajnego głosowania. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego kapituły.

6. Z prac kapituły spisywany jest protokół, który zawiera w szczególności:

1) skład kapituły,

2) informację o złożonych wnioskach i spełnianiu przez nich wymagań formalnych,

3) przyczyny nie rozpatrzenia wniosku,

4) wynik głosowania,

5) uzasadnienie ewentualnego nie wytypowania kandydata do otrzymania Nagrody,

6) podpisy członków kapituły.

§ 6.

1. Nagrodę im. Jana Bujaka przyznaje Burmistrz Miasta Wisła po zapoznaniu się z decyzją kapituły.

2. W danym roku kalendarzowym może zostać przyznana jedna Nagroda im. Jana Bujaka.

3. Nagroda im. Jana Bujaka jest wręczana w dniu gminnych obchodów Dnia Edukacji Narodowej.

4. Nagroda im. Jana Bujaka jest przyznawana w formie świadczenia pieniężnego i nie ma charakteru socjalnego.

5. Informacja o przyznaniu Nagrody jest zamieszczana na stronie internetowej Wisły oraz w miesięczniku Echo Wisły.

§ 7.

1. Środki z przeznaczeniem na wypłatę Nagrody im. Jana Bujaka ustala się w budżecie Miasta Wisła.

2. Wysokość Nagrody jest ustalana przez Burmistrza Miasta Wisła w zarządzeniu o jej przyznaniu.

§ 8.

Rodzice (prawni opiekunowie) ucznia lub studenta, któremu przyznana została Nagroda otrzymują list gratulacyjny.

Rozdział 2.
Nagradzanie wyróżniających się uczniów szkół prowadzonych przez Gminę Wisła

§ 9.

Ilekroć w niniejszym rozdziale jest mowa o uczniach, to należy przez to rozumieć uczniów klas IV-VI szkół podstawowych oraz uczniów Gimnazjum prowadzonych przez Gminę Wisła, a także absolwentów, którzy ukończyli te szkoły w ostatnim roku szkolnym.

§ 10.

1. Uczeń może otrzymać nagrodę jeżeli spełnia łącznie co najmniej dwa kryteria podstawowe, o których mowa w ust. 2 i co najmniej jedno kryterium dodatkowe, o którym mowa w ust. 3. Spełnianie kryterium dodatkowego nie jest wymagane, gdy uczeń spełnia wszystkie trzy kryteria podstawowe.

2. Do kryteriów podstawowych zalicza się:

1) średnia ocen na zakończenie ostatniego roku szkolnego na poziomie co najmniej 5,2,

2) ocena co najmniej bardzo dobra z zachowania na zakończenie ostatniego roku szkolnego,

3) uzyskanie w ostatnim roku szkolnym tytułu laureata lub finalisty konkursu lub olimpiady (potwierdzone odpowiednim zaświadczeniem) organizowanych zgodnie z przepisami w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad.

3. Do kryteriów dodatkowych zalicza się:

1) świadectwo z wyróżnieniem na zakończenie ostatniego oraz poprzedniego roku szkolnego,

2) frekwencja za ostatni rok szkolny na poziomie co najmniej 99%,

3) zajęcie co najmniej trzeciego miejsca na zawodach sportowych rozgrywanych co najmniej na poziomie powiatowym - indywidualnie, lub zajęcie co najmniej trzeciego miejsca na zawodach rozgrywanych co najmniej na poziomie wojewódzkim - drużynowo,

4) uzyskany wynik ze sprawdzianu lub egzaminu w ostatnim roku szkolnym ze wszystkich części wyższy od średniego wyniku w województwie i w kraju.

4. Kryteria, o których mowa w ust. 2 i 3 są podawane do wiadomości uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów) w szczególności poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w szkole.

5. Informację o uczniach uprawnionych do otrzymania nagrody wraz ze szczegółowym uzasadnieniem oraz oświadczeniem dyrektora szkoły o spełnianiu przez danego ucznia wymaganych kryteriów dyrektorzy szkół przekazują w terminie do 15 września danego roku.

6. W informacji, o której mowa w ust. 5 dyrektor szkoły może ująć jednego ucznia, który nie spełnia wymaganych kryteriów, ale który, według dyrektora szkoły, powinien otrzymać nagrodę z uwagi na: uzyskanie świadectwa z wyróżnieniem na zakończenie ostatniego roku szkolnego, posiadane uzdolnienia i wysokie zaangażowanie w życie szkoły. Wskazanie takiego ucznia do nagrody musi zostać poparte pozytywną opinią rady pedagogicznej.

7. Burmistrz może, nie później niż do końca października danego roku szkolnego, ustalić kryterium, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 na poziomie wyższym.

§ 11.

1. Nagrody uczniom są wręczane w dniu gminnych obchodów Dnia Edukacji Narodowej, na które Burmistrz Miasta Wisła zaprasza w szczególności nagradzanych uczniów wraz z rodzicami (prawnymi opiekunami).

2. Nagrodzeni uczniowie otrzymują od Burmistrza Miasta Wisła nagrodę rzeczową oraz list gratulacyjny.

3. Rodzice (prawni opiekunowie) nagrodzonego ucznia otrzymują od Burmistrza Miasta Wisła list gratulacyjny.

§ 12.

Informacja o nagrodzonych uczniach zamieszczana jest na stronie internetowej Wisły oraz w miesięczniku Echo Wisły.

§ 13.

1. Wszelkie niejasności wynikające ze stosowania zapisów §10 rozstrzyga się na korzyść ucznia.

2. W sytuacjach spornych interpretacji zapisów niniejszego rozdziału dokonuje Burmistrz Miasta Wisła

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Sobaś

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »