Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Sprawozdanie Burmistrza Toszka

z dnia 29 marca 2015r.

roczne z wykonania budżetu Gminy Toszek za rok 2015

Tekst pierwotny

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Toszek za rok 2015

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2015 r., poz. 1515 z późn. zm.), art. 267 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych aktów prawnych (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 296 z późn. zm.) - przedkładam sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Toszek za rok 2015, w tym kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Toszek na dzień 31.12.2015 r., sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Centrum Kultury "Zamek w Toszku" za 2015 rok oraz informację o stanie mienia Gminy Toszek według stanu na dzień 31.12.2015 r.

Burmistrz Toszka


Grzegorz Kupczyk


Załącznik do Sprawozdania
Burmistrza Toszka
z dnia 29 marca 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-04-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe